Odpady w e-obiegu

Od 1 stycznia ewidencja odpadów w placówkach medycznych będzie wyłącznie elektroniczna

Nowelizacja ustawy o odpadach doprecyzowuje przepisy odnoszące się do funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
Nowe przepisy precyzują m.in. to, że od 1 stycznia 2020 roku prowadzenie ewidencji odpadów będzie się odbywać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie. Nowy system w latach 2019-2028 ma kosztować budżet państwa ponad 45 mln zł.
Nowela przewiduje również możliwość elektronicznego przekazywania przez BDO dokumentów potwierdzających zbieranie, odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów.
Ustawa zakłada ponadto, że identyfikacja drobnych wytwórców odpadów będzie się odbywać za pomocą numeru PESEL.
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie przypomina, że od nowego roku karta ewidencji odpadów niebezpiecznych zawiera dodatkowo:
•    imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer rejestrowy posiadacza odpadów, który przekazuje odpad,
•    imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer rejestrowy posiadacza odpadów, który przejmuje odpad.
Posiadacz odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów i wszelkich danych, na podstawie których są sporządzane dokumenty ewidencji odpadów, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone te dokumenty ewidencji odpadów. Dokumenty ewidencji odpadów, sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w e-bazie, nie wymagają opatrzenia ich podpisem.
Do dokumentów sporządzanych za okres do 31 grudnia 2019 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować