Państwo może skierować lekarza do walki z koronawirusem

Praca ochrony zdrowia w czasie epidemii

W czasie zwalczania przez państwo epidemii lekarz musi się liczyć z tym, że może być skierowany do pracy w dowolnym miejscu Polski.
13 marca Ministerstwo Zdrowia wprowadziło stan zagrożenia epidemiologicznego. Co to oznacza dla lekarzy? Między innymi możliwość zastosowania wobec nich art. 47 ustawy o zwalczaniu i zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z przepisem pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii. – Dzięki temu będziemy mogli zgodnie z prawem skierować personel medyczny do pracy w jednostkach, które są istotne dla przeciwdziałania szerzeniu się epidemii – tłumaczył podczas konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski.
Ministerstwo Zdrowia zdecydowało, że w szpitale zakaźne zajmujące się wyłącznie przypadkami koronawirusa przekształci 19 lecznic. Może w nich być potrzebny dodatkowy personel, szczególnie że wiele osób tam pracujących wzięło wolne, by opiekować się dziećmi.
Kto konkretnie może być skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii? Na pewno lekarze, lekarze dentyści, lekarze stażyści, lekarze dentyści stażyści, ratownicy medyczni, farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, pielęgniarki, położne, technicy medyczni radioterapii, technicy medyczni elektroradiologii. Według „Gazety Wyborczej” także inne regulowane zawody medyczne, takie jak: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, higienistka szkolna, logopeda, opiekun medyczny, ortoptystka, protetyk słuchu, technik analityki medycznej, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, terapeuta zajęciowy, instruktor terapii uzależnień, specjalista terapii uzależnień, inspektor ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych, koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, grzyboznawca, klasyfikator grzybów. Poza tym wśród pracowników ochrony zdrowia są również salowe, sanitariusze, sekretarki medyczne i rejestratorki. Oni również mogą zostać skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii.
Do zwalczania epidemii na terenie województwa, w którym pracownik jest zatrudniony lub ma miejsce stałego pobytu, kieruje wojewoda. Do innego województwa – minister zdrowia. Pracownik może się odwołać od takiej decyzji, ale do czasu rozpoznania odwołania nie może przerwać wykonywania powierzonych mu obowiązków.
Obowiązek pracy przy zwalczaniu epidemii w miejscu wskazanym w decyzji wojewody lub ministra trwa do trzech miesięcy. W tym czasie dotychczasowy pracodawca udziela pracownikowi bezpłatnego urlopu, którego czas jest wliczany do okresu pracy. Nie może mu też wypowiedzieć umowy, chyba że zajdzie taka konieczność z winy pracownika. Szpital podpisuje z takim pracownikiem umowę o pracę, mianuje go lub powołuje do określonych zadań.
Na jakie wynagrodzenie może liczyć lekarz w tym czasie? Przewiduje się wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w szpitalu, do którego został skierowany. Pensja nie może być niższa od tej, którą pracownik otrzymał w poprzednim miesiącu na swoim stałym stanowisku. Pracownikowi należy się również zwrot kosztów przejazdu, pobytu i wyżywienia, chyba że są one zapewnione przez tymczasowego pracodawcę. Wszystkie te wydatki pokrywane są z budżetu państwa za pośrednictwem wojewodów.
Podczas zwalczania epidemii pracownikowi przysługuje ochrona prawna jak funkcjonariuszowi publicznemu.

id

Komentarze (1)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować

Asailor

19.03.2020 04:01

A co z lekarzami pracującymi na umowach cywilno prawnych tzw. kontraktach?

0