Agencja pyta o płace personelu. Oszacuje ponownie koszty świadczeń?

Wyceny usług nie nadążają za inflacją

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwróciła się do szpitali i przychodni, które mają umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, o przekazanie danych o wynagrodzeniach.
Agencja wyjaśnia, że chce pozyskać rzeczywiste informacje o wynagrodzeniach pracowników w ramach wszystkich form zatrudnienia, a także dane dotyczące struktury zatrudnienia z podziałem na grupy zawodowe i kategorie personelu. Dane pozwolą na analizę polityki zatrudniania i zarządzania kadrami.
Podmioty lecznicze mają przekazać raport za wrzesień 2022 roku. Informacje mają dotyczyć wszystkich pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia, realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych. Dodatkowo należy przekazać wybrane pozycje ze sprawozdania finansowego.
Termin przekazania danych upływa dnia 25 listopada 2022 roku. Agencja obiecuje, że każdy podmiot, który przekaże dane, uzyska „Mini Raport” dotyczący zatrudnienia oraz wybrane wskaźniki ekonomiczne.
Podkreśla też, że zaangażowanie się wszystkich świadczeniodawców jest ważne, by pozyskać reprezentatywną pulę danych do analizy.
Przypomina też, że do udostępniania informacji podmioty zobowiązuje art. 31lc ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Ustawa wymienia następujące dane: stanowisko pracy, anonimowe dane o wysokości poszczególnych składowych wynagrodzenia i wymiarze zatrudnienia oraz kosztów zatrudnienia ponoszonych przez świadczeniodawcę, w zakresie, w jakim dane te dotyczą osób biorących udział w realizacji świadczeń udzielanych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jak również dane dotyczące udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.
Zgodnie z ustawą informacje te agencja wykorzystuje m.in. do określania lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego.
Ponadto według przepisów agencja jest obowiązana do przekazywania danych udostępnianych przez świadczeniodawców ministrowi zdrowia, na jego wniosek.

id