Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach rozpoczyna badania kliniczne terapii raka kory nadnerczy

Apel o kierowanie chorych

Instytut ogłosił rekrutację pacjentów do wieloośrodkowego badania klinicznego dla chorych na raka kory nadnerczy. Badania są szansą dla osób, u których standardowe metody leczenia okazały się nieskuteczne. Do projektu finansowanego przez Agencję Badań Medycznych zostanie zakwalifikowanych 24 pacjentów.
Rak kory nadnerczy jest bardzo rzadkim nowotworem endokrynnym, który dotyka jedną osobę na milion. Jedynie radykalne leczenie operacyjne wczesnych postaci daje szansę na całkowite wyleczenie. − W przypadku postaci zaawansowanych rokowanie jest złe, a dostępne standardowe terapie są bardzo ograniczone i charakteryzują się umiarkowaną efektywnością – tłumaczy główny badacz, dr n. med. Barbara Ziółkowska z II Kliniki Radioterapii i Chemioterapii Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.
W przypadku braku możliwości leczenia operacyjnego, w postaciach zaawansowanych podstawowym leczeniem jest chemioterapia. Na taką terapię odpowiada pozytywnie 23% chorych, a czas wolny od progresji choroby wynosi średnio 5,6 miesiąca. Sugerowane w piśmiennictwie schematy chemioterapii drugiej linii cechują się krótkim czasem do progresji (poniżej 4 miesięcy) oraz niską odpowiedzią na leczenie (poniżej 10%).
− W sytuacji wyczerpania standardowych metod lub braku możliwości ich zastosowania jedyną szansą terapii dla pacjenta z zaawansowanym, postępującym rakiem kory nadnerczy jest udział w badaniach klinicznych. Dotychczasowe wyniki takich badań, prowadzonych poza granicami Polski, wskazują na potencjalną korzystną rolę inhibitorów punktów kontroli immunologicznej w terapii raka kory nadnerczy – tłumaczy dr n. med. Barbara Ziółkowska.
Wyniki dwóch prospektywnych badań klinicznych II fazy, w których łącznie wzięło udział 55 pacjentów, wskazują, że na terapię z wykorzystaniem badanego leku zareagowało pozytywnie 23% z nich. U 36% pacjentów nie stwierdzono progresji choroby.
Mechanizm działania terapii polega na aktywacji własnego układu odpornościowego pacjenta w walce przeciwko nowotworowi. Lek jest podawany we wlewach dożylnych, w odstępach co 3 tygodnie.
Do badania zostanie zakwalifikowanych 24 pacjentów z rozpoznaniem zaawansowanego miejscowo lub przerzutowego, nieoperacyjnego, progresującego raka kory nadnercza.

id