Rekompensaty bez orzekania o winie – projekt już w Sejmie

Jakie wysokości świadczeń za zdarzenia medyczne?

Zapowiadana przez ministra zdrowia nowa wersja nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta trafiła 18 maja do Sejmu. Przewidziano w niej utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.
Projekt złożono jako poselski, dzięki czemu będzie procedowany szybciej i ma szansę wejść w życie jeszcze przed nowymi wyborami. Przypomnijmy, że poprzednia wersja przepadła w kwietniu w Sejmie jednym głosem. Obecny projekt liczy 22 strony, a wraz z uzasadnieniem – 53.

Co zakłada?
Zaproponowano wprowadzenie dwuinstancyjnego pozasądowego systemu rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych obsługiwanego przez Rzecznika Praw Pacjenta, w miejsce obecnych 16 wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, oraz powołanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.
Przewidziano rekompensaty bez orzekania o winie. Chodzi o ustalenie, czy w danej sprawie doszło do zdarzenia medycznego oraz wskazanie wysokości należnego świadczenia. Rekompensaty będą wypłacane szybciej i sprawniej niż w postępowaniach przed wojewódzkimi komisjami lub w postępowaniach sądowych. Odszkodowanie będzie przyznawane na podstawie opinii zespołu ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Wysokości świadczenia kompensacyjnego
Z tytułu poszczególnych kategorii zdarzeń medycznych kwoty będą wynosiły w przypadku:
•    zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym – od 2000 zł do 200 000 zł,
•    uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia – od 2000 zł do 200 000 zł,
•    śmierci pacjenta – od 20 000 zł do 100 000 zł.

Skąd pieniądze?
Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych będzie finansowany z następujących źródeł:
•    odpis z przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
•    opłata od wniosków o wypłatę świadczenia z tytułu zdarzenia medycznego,
•    odsetki od zgromadzonych środków,
•    inne źródła, w szczególności ze spadków, zapisów i darowizn.

Terminy i opłaty
Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego będzie można składać do roku od momentu dowiedzenia się o zdarzeniu medycznym, ale nie dłużej niż do 3 lat od wystąpienia zdarzenia.
Wniosek będzie podlegał opłacie w wysokości 300 zł, co ma zapobiec wnoszeniu wniosków całkowicie nieuzasadnionych czy wręcz pieniaczych, co przy stopniu skomplikowania prowadzonych postępowań utrudniałoby rozpatrywanie innych spraw.
Korzyścią uproszczonego trybu przyznawania odszkodowań ma być mniejsze obciążenie sądów, prokuratur oraz szpitali.

Propozycje zwiększające bezpieczeństwo
Projekt ustawy zakłada także możliwość powoływania w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych pełnomocników do spraw praw pacjenta. Nie będzie to obowiązkowe. Zadaniem takiej osoby byłoby dbanie o przestrzeganie praw pacjenta, kontakt z pacjentami oraz udział w rozpatrywaniu skarg pacjentów.
Projekt reguluje też kwestie monitoringu w placówkach, a także system identyfikacji pacjentów szpitali – z pomocą opasek pozwalających na ustalenie personaliów danej osoby i zmniejszenia ryzyka pomyłek.
Projekt może być procedowany już podczas najbliższego posiedzenia Sejmu 24-26 maja.

id