Poprawi się dostęp do skutecznego leczenia udaru niedokrwiennego

Resort planuje nowelizację przepisów

W środę, 27 marca, do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Projekt dotyczy leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego – zakłada dostęp do przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych od 1 lipca 2024 r. Krok resortu związany jest z zakończeniem realizacji programu pilotażowego, w ramach którego leczenie to jest finansowane.
Uzasadnienie projektu opiera się na wstępnej ewaluacji programu pilotażowego oraz opinii konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii, które wskazują na korzyści z utrzymania dostępności do procedur ratujących życie dla pacjentów z udarem mózgu. Zastosowanie przezcewnikowej trombektomii mechanicznej przyczynia się do szybszego powrotu pacjentów do pełnej sprawności po udarze mózgu, co znacząco poprawia ich jakość życia i samodzielność w codziennych czynnościach.
Raporty przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia potwierdziły skuteczność i bezpieczeństwo procedury. Dodatkowo, za wprowadzeniem metody do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego opowiedziała się Rada Przejrzystości, działająca przy prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Udar mózgu stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia, przy czym udary niedokrwienne to około 80% wszystkich przypadków udaru. W leczeniu udarów niedokrwiennych w ostrej fazie stosuje się dwie główne metody: leczenie trombolityczne i trombektomię mechaniczną. Ta ostatnia jest uznawana za jedną z najbardziej nowoczesnych metod leczenia udaru niedokrwiennego mózgu.
Podczas trombektomii mechanicznej usuwa się wewnątrznaczyniowy zator z tętnicy mózgu. Często jest to poprzedzone trombolizą, czyli podaniem leku przeciwkrzepliwego, który ma na celu rozpuszczenie skrzepliny blokującej naczynie mózgowe. Przeprowadza się ją u około 8% chorych z udarem niedokrwiennym, a u 5% po zastosowaniu leczenia trombolitycznego.
Proponowane przez resort przepisy mają zwiększyć dostępność do tej skutecznej procedury, co przełoży się na poprawę jakości życia chorych i skrócenie czasu rekonwalescencji po udarze mózgu.

id