NFZ wprowadza system nagradzania porodówek za zwiększenie odsetka znieczuleń

Przewidziano kary finansowe dla szpitali, które nie spełniają nowych wymagań

By poprawić opiekę okołoporodową oraz dostępność do znieczulenia zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego, NFZ wprowadza system nagradzania szpitali za zwiększenie odsetka znieczuleń w porodach naturalnych – przewiduje zarządzenie podpisane 29 maja 2024 r. przez Filipa Nowaka, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

System nagród i kar

Nowe przepisy przewidują premie finansowe dla szpitali, które zwiększą udział porodów ze znieczuleniem. Współczynniki korygujące wartość rozliczeń porodów będą wynosić:

• 1,12 dla szpitali, w których udział znieczuleń wynosi powyżej 10%,

• 1,19 dla szpitali, w których udział znieczuleń wynosi powyżej 20%,

• 1,21 dla szpitali, w których udział znieczuleń wynosi powyżej 35%.

Premia może wynieść nawet 21% i dotyczy zwiększenia udziału znieczuleń zewnątrzoponowych lub podpajęczynówkowych w medycznie uzasadnionych przypadkach.

Sankcje dla szpitali

Zarządzenie przewiduje również kary dla placówek, które nie spełniają określonych standardów znieczulania porodów. W przypadku szpitali, gdzie odsetek porodów ze znieczuleniem jest niższy niż 5%, współczynnik korygujący wyniesie 0,95. Jeśli dane z 2023 r. byłyby brane pod uwagę, kary dotyczyłyby 138 szpitali.

Wyliczenia i okres obowiązywania

Pierwsze wyliczenie wskaźników nastąpi w lipcu 2024 r. i będzie dotyczyło drugiego kwartału tego roku. Będzie to podstawą do zmiany płatności za porody od 1 lipca do 30 września 2024 r. System premiowania za przyrost odsetka znieczuleń zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

Cele i oczekiwania

NFZ liczy, że zmiany przyczynią się do promowania opieki okołoporodowej zgodnej ze standardami ministra zdrowia. Nowe przepisy są częścią szerszych działań Ministerstwa Zdrowia na rzecz zdrowia prokreacyjnego i seksualnego kobiet.

System premiowania za znieczulenia ma zachęcić szpitale do poprawy jakości opieki nad rodzącymi kobietami i zwiększyć dostępność znieczuleń zewnątrzoponowych i podpajęczynówkowych w przypadkach uzasadnionych medycznie. NFZ zamierza monitorować efekty wprowadzonych zmian i w razie potrzeby modyfikować mechanizmy premiowania.


id