Wynagrodzenie lekarek na urlopie wypoczynkowym

Główny Inspektorat Pracy przedstawił interpretację prawa

Lekarki często zgłaszają problemy związane z wliczaniem tzw. średniej dyżurowej do wysokości wynagrodzenia w czasie urlopu wypoczynkowego, szczególnie po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Jak podała Naczelna Izba Lekarska, interwencje nie pozostały bez odpowiedzi. Monika Potocka, Rzecznik Praw Lekarza NIL, zwróciła się do Głównego Inspektoratu Pracy (GIP) z prośbą o wyjaśnienie sytuacji.
W swoim piśmie Rzecznik Praw Lekarza przedstawiła konkretny przypadek: lekarka zatrudniona na umowę o pracę i świadcząca usługi zarówno w godzinach podstawowych, jak i w czasie dyżurów po okresie zwolnienia chorobowego (kod B) przeszła na 52-tygodniowy urlop macierzyński i rodzicielski. W czasie jej nieobecności miała miejsce ministerialna podwyżka wynagrodzenia zasadniczego dla lekarzy. Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego lekarka skorzystała z zaległego urlopu wypoczynkowego.
Rzecznik Potocka chciała ustalić, czy lekarce przysługuje wliczenie „średniej dyżurowej” do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz czy podstawą wymiaru zasiłku chorobowego jest ta sama ilość średnich dyżurowych, która powinna być brana pod uwagę przy obliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.
Główny Inspektorat Pracy odpowiedział, powołując się na rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku. Rozporządzenie to reguluje zasady ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, uwzględniając zmienne składniki wynagrodzenia, takie jak wynagrodzenie za dyżur. Zgodnie z § 8 rozporządzenia, przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego uwzględnia się średnią z trzech miesięcy poprzedzających urlop, a w przypadkach znacznych wahań – z okresu do 12 miesięcy.
W przypadku lekarki, która korzystała z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, zastosowanie ma § 11 rozporządzenia, który pozwala na cofnięcie się do okresu sprzed urlopu, aby uwzględnić zmienne składniki wynagrodzenia. Dodatkowo, ze względu na podwyżkę wynagrodzenia, konieczne jest przeliczenie składników zmiennych zgodnie z § 10.
GIP podkreśla, że Państwowa Inspekcja Pracy nie jest uprawniona do wydawania wiążących wykładni przepisów prawa pracy. Może jedynie udzielać porad i informacji na temat obowiązujących przepisów. W przypadku sporu jedynym organem mogącym jednoznacznie rozstrzygnąć sprawę jest sąd pracy.
Dla lekarzy i lekarek korzystających z urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim istotne jest zrozumienie tych przepisów i potencjalnych implikacji finansowych. W przypadku wątpliwości zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy, aby uzyskać jasność i zabezpieczyć swoje prawa.

id