Chirurgia naczyń

Istotne zwężenie tętnic szyjnych – kiedy leczyć bezpiecznie i skutecznie?

prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład Specjalności Zabiegowych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Klinika Chirurgiczna, 4. WSK z Polikliniką, Wrocław

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład Specjalności Zabiegowych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Klinika Chirurgiczna, 4. WSK z Polikliniką, ul. Rudolfa Weigla 5, 500-981 Wrocław.

Miażdżyca tętnic jest chorobą dotykającą coraz większą część społeczeństwa. Jednym z jej najgroźniejszych powikłań jest udar mózgu.

Udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną zgonów po zawale serca i chorobach nowotworowych. Największy odsetek stanowią udary niedokrwienne (85-90%), a pozostałe to udary krwotoczne (10-15%). Przyczyną ponad 40% udarów niedokrwiennych mózgu jest zwężenie lub niedrożność pozaczaszkowych tętnic domózgowych. Z kolei przyczyną ok. 90% zwężeń tętnic szyjnych są zmiany miażdżycowe. Zmiany miażdżycowe najczęściej są zlokalizowane w rozwidleniu tętnicy szyjnej wspólnej oraz w początkowym odcinku tętnicy szyjnej wewnętrznej, a tym samym są powodem udarów niedokrwiennych mózgu.1,2

Drugim co do częstości miejscem występowania zmian miażdżycowych jest początkowy odcinek tętnicy podobojczykowej (ok. 15%), zdecydowanie częściej po lewej stronie (80%). W dalszej kolejności należy wymienić: tętnice kręgowe (20%), pień ramienno-głowowy (5%), prawą tętnicę podobojczykową (8%) oraz początkowe odcinki tętnic szyjnych wspólnych (3%). Tętnice wewnątrzczaszkowe są zajęte zdecydowanie rzadziej. Najczęściej w tętnicach wewnątrzczaszkowych zmiany są zlokalizowane w tętnicy środkowej mózgu oraz w przednim i tylnym odcinku tętnicy podstawnej mózgu. Zdecydowanie rzadsze przyczyny zaburzeń krążenia mózgowego to: przerost włóknisto-mięśniowy, zapalenia tętnic (np. choroba Takayasu), rozwarstwienia i wady rozwojowe tętnic łuku aorty, urazy i tętniaki tętnic łuku aorty.

Wiadomo, że u ok. 80% chorych z objawami niewydolności krążenia mózgowego zmiany miażdżycowe tętnicy szyjnej można usunąć chirurgicznie.3,4 Podstawową metodą leczenia zwężeń tętnic szyjnych jest zabieg operacyjny, endarterektomia szyjna (CEA – carotid endarterectomy). Pierwszą operację przeprowadził DeBakey w 1953 r.3,4

Obecnie w chirurgii tętnic szyjnych stosuje się trzy podstawowe techniki operacyjne:

  • endarterektomię ze szwem prostym
  • endarterektomię z plastyką przy użyciu łaty żylnej, dakronowej lub z PTFE
  • endarterektomię metodą ewersji.


W 1977 r. Klaus Mathias wykonał pierwszy zabieg balonowej angioplastyki endowaskularnej tętnicy szyjnej wewnętrznej. W 1989 r. po raz pierwszy wszczepił do tętnicy szyjnej stent samorozprężalny. Zabiegi endowaskularne (CAS – carotid artery stenting) dopiero w latach 90. znalazły się w arsenale metod leczenia zwężenia tętnic szyjnych. Wyniki stentowania nie były zadowalające i wiązały się z 9-11% ryzykiem udaru mózgu. W 2000 r. zaczęto wprowadzać systemy neuroprotekcji przed założeniem stentów do tętnicy szyjnej. Okazały się one zdecydowanie korzystne dla chorych, ponieważ zmniejszają liczbę powikłań udarowych o połowę.3,4

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka tętnic szyjnych

Badanie dopplerowskie metodą fali ciągłej (doskonałe badanie przesiewowe). Ultrasonografia z podwójnym obrazowaniem (duplex-Doppler) jest badaniem o dużej swoistości i czułości. Za jej pomocą można [...]

Wskazania

Najlepsze wyniki udrożnienia tętnic szyjnych i najmniejszą liczbę powikłań można uzyskać u chorych niemających objawów neurologicznych, ze zwężeniem >70% tętnicy szyjnej wewnętrznej. Gorsze [...]

Czas wykonania zabiegu

Chorych po udarze niedokrwiennym można operować po 7-14 dniach leczenia zachowawczego oraz po wykonaniu kontrolnej tomografii komputerowej mózgu. Brak świeżego ogniska [...]

Przeciwwskazania

Diagnozując pacjentów z chorobami kardiologicznymi i ze zwężeniami tętnic szyjnych, należy również pamiętać o przeciwwskazaniach do zabiegu udrożnienia tętnicy szyjnej. Są to:
Do góry