Chirurg w sądzie

Czy zgoda na zabieg to zobowiązanie do jego przeprowadzenia?

lek. Radosław Drozd

Katedra Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

lek. Radosław Drozd

Katedra Medycyny Sądowej,

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4, 50-345 Wrocław

e-mail: radoslaw.drozd@umed.wroc.pl

  • Zawinione naruszenie praw pacjenta w postaci nieudzielenia mu informacji jest uznawane za jego krzywdę niezależnie od tego, czy w następstwie chory doznał uszczerbku na zdrowiu, czy też nie
  • Opis sprawy, w której kobieta uzyskała zadośćuczynienie za nieprzeprowadzenie operacji, na którą wyraziła zgodę, gdy zabieg okazał się niekonieczny

Wielokrotnie w tzw. sprawach lekarskich pojawia się problem nieudzielenia pacjentowi informacji, do czego zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest on upoważniony. Dla przypomnienia, według tego przepisu: „Pacjent [ma – przyp. R.D.] prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia […], rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami”. Bardzo często zdarza się, że brak odpowiedniej informacji czyni zgodę pacjenta na operację nieważną. Zdarzają się przypadki, w których informacja przekazana choremu jest niepełna, a nawet takie, w których pacjentowi przed zabiegiem w ogóle nie udzielono informacji, żądając jedynie podpisania in blanco formularza zgody. Taka nieważna zgoda blankietowa to nadal dość częsta praktyka opiniodawcza. Na szczęście coraz rzadziej spotykane są „dokumenty” zawierające jedynie imię i nazwisko pacjenta oraz jego podpis, a czasami wyłącznie podpis chorego.

Czy jednak w każdej sytuacji wypełnienie formularza zgody na zabieg, potwierdzającego przekazanie pacjentowi niezbędnych informacji, chroni lekarza i szpital przed odpowiedzialnością? Czy możliwa jest np. sytuacja, w której pacjent uzyska zadośćuczynienie za nieprzeprowadzenie operacji, na którą prawidłowo wyraził zgodę, gdy zabieg okaże się niekonieczny?

Taką sprawę rozpoczęło wezwanie do zapłaty wniesione przez pełnomocników prawnych 53-letniej kobiety, która domagała się wypłaty 30 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Jak podano, w wyniku upadku z roweru i doznanego urazu lewej rę...

Zdaniem pacjentki mimo dalszego leczenia i rehabilitacji ruchomość w lewym stawie łokciowym wciąż jest znacznie ograniczona, co wiąże ona z faktem nieprzeprowadzenia natychmiast ani w ogóle później planowanego zabiegu oraz z nieprawidłową – w jej ...

Powódka zarzucała personelowi medycznemu przede wszystkim niewłaściwe leczenie, czyli nieprzeprowadzenie go niezwłocznie po urazie, co – jej zdaniem – miało doprowadzić do przemieszczenia się odłamów, którego skutkiem jest uszczerbek na zdrowiu wy...

Do góry