Temat numeru

Leczenie endoskopowe wczesnych nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego

lek. Nastazja D. Pilonis1-3

dr hab. n. med. Michał F. Kamiński, prof. NIO-PIB i CMKP1,2,4,5

1Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

2Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

3Medical Research Council Cancer Unit, University of Cambridge

4Zakład Profilaktyki Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

5Institute of Health and Society, University of Oslo

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Michał F. Kamiński

Klinika Gastroenterologii Onkologicznej,

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

– Państwowy Instytut Badawczy

ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-781 Warszawa

e-mail: mfkaminski@coi.waw.pl

  • Aktualna wiedza na temat wskazań do endoskopowej resekcji nowotworów wczesnych przełyku i żołądka – kryteria kwalifikacji pacjentów i wyniki leczenia
  • Podsumowanie dostępnych danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa endoskopowej resekcji błony śluzowej oraz endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej

Podstawą koncepcji zastosowania resekcji endoskopowej jako metody miejscowego leczenia nowotworów wczesnych jest fakt, że zmiany ograniczone do błony śluzowej przewodu pokarmowego charakteryzują się minimalnym ryzykiem przerzutów do węzłów chłonnych. W związku z tym endoskopowa resekcja zmian od strony światła przewodu pokarmowego pozwala na doszczętne leczenie nowotworów wczesnych bez konieczności usuwania narządu. Wczesne raki przełyku i żołądka definiowane są jako nowotwory ograniczone do błony śluzowej i podśluzowej narządu1,2. Są one bardzo trudne do wykrycia, gdyż zazwyczaj nie powodują objawów, a ich obraz endoskopowy jest subtelny, niejednokrotnie widoczny jedynie podczas zastosowania zaawansowanych technik obrazowania endoskopowego. Rozpoznanie wczesnego nowotworu przewodu pokarmowego jest zatem efektem skrupulatnej diagnostyki, której poddawani są pacjenci w ramach nadzoru osób z grupy podwyższonego ryzyka, lub zmiana jest stwierdzana przypadkowo u pacjenta badanego z innych wskazań. Według danych około 12% raków przełyku3 i 15-20% raków żołądka4 wykrywanych w Europie i Stanach Zjednoczonych to zmiany wczesne, kwalifikujące się do leczenia endoskopowego. Należy podkreślić jednak, że są to jedynie dane szacunkowe, gdyż odsetek zdiagnozowanych zmian wczesnych znacznie różni się między poszczególnymi krajami i ośrodkami, w zależności od posiadanych zasobów diagnostycznych i doświadczenia. W przyszłości możemy spodziewać się wzrostu odsetka zmian wykrywanych we wczesnym stadium dzięki rozpowszechnieniu badań endoskopowych, nadzoru pacjentów z grup dużego ryzyka i ciągłemu rozwojowi technik zaawansowanego obrazowania endoskopowego.

Metody endoskopowego leczenia nowotworów przewodu pokarmowego

Obecnie stosuje się wiele technik endoskopowego leczenia zmian w przewodzie pokarmowym – od prostej resekcji błony śluzowej pętlą po pełnościenną resekcję endoskopową. Jednak w przypadku zmian wczesnych w praktyce tylko dwie metody odgrywają większą rolę: endoskopowa resekcja błony śluzowej (EMR – endoscopic mucosal resection) oraz endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa (ESD – endoscopic submucosal dissection).

EMR jest względnie prostą technicznie, małoinwazyjną procedurą o niedługim czasie trwania, szeroko stosowaną w leczeniu małych, powierzchownych zmian przewodu pokarmowego. Umożliwia resekcję do poziomu blaszki właściwej błony śluzowej lub płytkich...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Resekcja endoskopowa jako procedura diagnostyczna o potencjale terapeutycznym

Istotnym zagadnieniem w koncepcji leczenia endoskopowego nowotworów układu pokarmowego jest postrzeganie resekcji endoskopowej jako procedury zarówno terapeutycznej, jak i diagnostycznej. Udowodniono, że najważniejszym [...]

Wskazania do leczenia endoskopowego – kryteria kwalifikacji i bezpieczeństwo onkologiczne

Kwalifikacja zmian nowotworowych układu pokarmowego do leczenia endoskopowego obejmuje zarówno ocenę technicznych możliwości resekcji, jak i predykcję bezpieczeństwa onkologicznego potencjalnego zabiegu endoskopowego. [...]

Bezpieczeństwo resekcji endoskopowych zmian wczesnych

Ryzyko powikłań w przypadku resekcji endoskopowych uzależnione jest od doświadczenia endoskopisty, kondycji fizycznej pacjenta i rozległości zmiany. Dwa najpoważniejsze powikłania zabiegów endoskopowych to [...]

Podsumowanie

Ze względu na rozpowszechnienie badań endoskopowych układu pokarmowego, badania pacjentów z grup dużego ryzyka oraz ciągły rozwój technik diagnostyki endoskopowej oczekuje się [...]

Do góry