Okołooperacyjne stosowanie antybiotyków w profilaktyce zakażeń

dr hab. n. med. Radosław Jaworski1
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat2

1Klinika Kardiochirurgii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

2Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej,

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

e-mail: k.fangrat@ipczd.pl

  • Zwiększenie częstości zakażeń drobnoustrojami wielolekoopornymi a nadużywanie antybiotyków na oddziałach szpitalnych
  • Najczęstsze błędy popełniane w profilaktyce okołozabiegowej
  • Najistotniejsze aspekty dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych w zapobieganiu zakażeniom miejsca operowanego

W ostatnich latach obserwuje się narastający problem zakażeń bakteriami wielolekoopornymi, za co w głównej mierze odpowiada niewłaściwe stosowanie leków przeciwdrobnoustrojowych1. W związku z tym jednym z działań priorytetowych w ochronie zdrowia powinna być racjonalizacja antybiotykoterapii2. Istotnym obszarem, w którym możliwe jest ograniczenie stosowania antybiotyków, jest profilaktyka okołooperacyjna.

Zakażenia miejsca operowanego (ZMO) nadal stanowią istotny problem kliniczny. Zgodnie z wynikami badań punktowych dotyczących zakażeń szpitalnych i antybiotykoterapii (PPS – point prevalence study) w Polsce ZMO stanowią około 15% wszystkich zakażeń szpitalnych i występują u blisko 60 000 pacjentów rocznie3.

Spośród wielu czynników wpływających na ryzyko ZMO jednym z modyfikowalnych jest antybiotykowa profilaktyka okołooperacyjna (APO)4. Należy jednak podkreślić, że nawet najlepsza APO nie będzie skuteczna, jeśli zawiodą inne elementy wpływające na rozwój ZMO5. W piśmiennictwie opisywane są strategie optymalizacji APO polegające na: odpowiednim wyborze antybiotyków, uproszczeniu schematów profilaktyki, właściwym dawkowaniu, odpowiednim czasie podawania dawek, skracaniu czasu stosowania APO, a także na działaniach mających na celu eradykację nosicielstwa wybranych drobnoustrojów6-8. W niniejszym opracowaniu autorzy starali się przedstawić istotne aspekty APO z uwzględnieniem aktualnych wyników badań.

Profilaktyka a leczenie

Okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa ma na celu zmniejszenie ryzyka rozwoju zakażenia miejsca operowanego i może obejmować zarówno okołooperacyjne podawanie antybiotyków, jak i eradykację drobnoustrojów przed zabiegiem. Pierwotna APO dotyczy chirurgii w polu czystym lub czystym skażonym. W przypadku ran skażonych i brudnych nie stosuje się APO, lecz terapię.

Należy podkreślić, że ryzyko rozwoju ZMO istnieje zawsze, także w sytuacji prawidłowo zastosowanej APO. Gdy mimo właściwej APO rozwinie się ZMO, należy przyjąć, że podjęte działania profilaktyczne były nieskuteczne, i włączyć leczenie innym antybiotykiem niż dotychczas podawany w ramach APO. Przedłużanie APO poza bezpośredni okres okołooperacyjny jest w większości przypadków nieuzasadnione (nie zmniejsza ryzyka ZMO ani nie leczy zakażenia, które rozwinęło się w trakcie APO) i nie powinno być praktykowane6,9-11.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rola drobnoustrojów opornych

Problem nosicielstwa bakterii wielolekoopornych dotyczy coraz liczniejszej grupy pacjentów poddawanych interwencjom chirurgicznym. Jednak w większości przypadków – poza sytuacjami opisanymi niżej – [...]

Przedoperacyjna bezobjawowa bakteriuria

W kilku badaniach stwierdzono, że u pacjentów z bezobjawową bakteriurią zastosowanie antybiotykoterapii przed zabiegiem urologicznym przebiegającym z naruszeniem ciągłości błon śluzowych istotnie zmniejsza częstość pooperacyjnych [...]

Wybór antybiotyków do APO

Wybór antybiotyku do APO zależy od rodzaju drobnoustrojów zagrażających ranie powstałej wskutek interwencji chirurgicznej. W przypadku zabiegów w polu czystym najważniejszymi czynnikami etiologicznymi [...]

Uczulenie na antybiotyki β-laktamowe

Wiele danych wskazuje, że skuteczność antybiotyków innych niż β-laktamy w zapobieganiu ZMO jest mniejsza niż β-laktamów15,30. Zastosowanie leków alternatywnych u pacjentów uczulonych na [...]

Czas podania pierwszej dawki APO

Jednym z warunków skuteczności APO jest uzyskanie odpowiednich stężeń antybiotyku we krwi i tkankach w chwili rozpoczęcia ingerencji chirurgicznej (najczęściej takim momentem jest cięcie [...]

Dawkowanie śródoperacyjne

Skuteczne stężenie antybiotyku powinno utrzymywać się przez cały okres zabiegu, aż do czasu chirurgicznego zamknięcia rany. Dlatego, jeśli czas trwania operacji [...]

Czas trwania APO

Według dostępnych danych w przypadku większości operacji wystarczające jest podanie jednej dawki APO (ewentualnie uzupełnionej o dawki śródoperacyjne, jeśli zachodzi taka potrzeba)6,32. Za [...]

Powierzchniowe stosowanie antybiotyków i szwów nasączanych antybiotykiem w zapobieganiu ZMO

Obecnie brak silnych dowodów wskazujących na skuteczność powierzchniowo stosowanych antybiotyków w zapobieganiu ZMO5,38. Podobnie wiele wątpliwości budzi skuteczność szwów nasączanych antybiotykiem (triklosanem)39-41. [...]

Parametry stanu zapalnego a APO

Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS – systemic inflammatory response syndrome) jest niespecyficzną odpowiedzią zapalną organizmu na różne czynniki uszkadzające, w tym na: [...]

Podsumowanie

Problematyka zapobiegania ZMO jest nadal aktualna, a wobec narastającej lekooporności bakterii stanowi ważny element globalnego ograniczania nadużywania leków przeciwdrobnoustrojowych. W wyniku wprowadzanych modyfikacji, [...]

Do góry