Przezcewkowa resekcja en bloc guzów pęcherza moczowego

lek. Rafał Osiecki

dr hab. n. med. Jakub Dobruch, prof. CMKP

Oddział Kliniczny Urologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Adres do korespondencji:

lek. Rafał Osiecki

Oddział Kliniczny Urologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego,

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

ul. Czerniakowska 231, 00-401 Warszawa

e-mail: rafalosiecki91@gmail.com

© 2021 Medical Tribune Polska Sp. z o.o.

  • Podstawowe informacje dotyczące raka pęcherza moczowego – klasyfikacja, epidemiologia, leczenie
  • Przegląd badań na temat skuteczności oraz powikłań resekcji en bloc guzów pęcherza moczowego

Rak pęcherza moczowego (BCa – bladder cancer) jest najczęstszym nowotworem złośliwym, który wywodzi się z nabłonka dróg moczowych. Według Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN) BCa zajmuje czwarte miejsce pod względem częstości występowania wśród nowotworów złośliwych rozpoznawanych u mężczyzn w Polsce. W 2017 roku zarejestrowano niemal 4000 zgonów z jego powodu. Biorąc pod uwagę głębokość naciekania ściany pęcherza moczowego, wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje BCa: postać naciekającą błonę mięśniową pęcherza moczowego (MIBCa – muscle invasive bladder cancer) oraz postać nienaciekającą wspomnianej błony (NMIBCa – non-muscle invasive bladder cancer). Większość BCa w chwili rozpoznania stanowią NMIBCa. Zasadniczym sposobem zarówno rozpoznania NMIBCa, jak i leczenia osób dotkniętych tym rodzajem BCa jest jego przezcewkowa resekcja (TURBT – transurethral resection of bladder tumor). W ujęciu tradycyjnym TURBT polega na frakcjonowanym wycięciu guza. Do badania histologicznego skrawki pobiera się osobno z części guza oraz ze ściany pęcherza moczowego, która stanowi podstawę resekcji oraz jej obrzeże. TURBT w takim ujęciu wiąże się zazwyczaj z naruszeniem integralności usuwanej zmiany. Wycięcie guza en bloc pozwala tego uniknąć. Dodatkowo zamiast fragmentów pobieranych podczas klasycznej TURBT resekcja en bloc dostarcza kompletny guz z częścią przylegającej doń ściany pęcherza moczowego, co ułatwia jego ocenę histopatologiczną.

W poniższym artykule przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące BCa, jego klasyfikacji oraz leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem resekcji en bloc.

Epidemiologia

BCa plasuje się na siódmym miejscu pod względem zapadalności wśród mężczyzn na świecie1. W Polsce w 2017 roku nowotwór ten rozpoznano u prawie 5500 z nich. W tym samym czasie zarejestrowano niemal 4000 zgonów z jego powodu. Pod względem śmiertelności BCa zajmuje dwunastą i piątą pozycję wśród chorób nowotworowych odpowiednio u kobiet i u mężczyzn w Polsce2. W ostatnich latach u obu płci stopniowo, ale zauważalnie, wzrosła liczba zarówno zachorowań na BCa, jak i zgonów z jego powodu2.

Typy histologiczne

Ponad 90% wszystkich BCa stanowi nowotwór wywodzący się z nabłonka urotelialnego wyścielającego pęcherz moczowy (UBC – urothelial bladder cancer). Pozostałe postaci BCa, takie jak: rak gruczołowy, rak płaskonabłonkowy czy rak zbudowany z małych ko...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czynniki ryzyka

Do głównych czynników ryzyka rozwoju BCa należą palenie papierosów oraz zawodowa ekspozycja na węglowodory i aminy aromatyczne, a także inne związki chemiczne powstające [...]

Klasyfikacja

Wspomniano, że w zależności od zajęcia błony mięśniowej wyróżnia się dwie zasadnicze postaci BCa, takie jak:

Leczenie

Wybór optymalnej metody postępowania uzależniony jest od stopnia zaawansowania i złośliwości BCa. U chorych na NMIBCa zasadniczym sposobem zarówno rozpoznania, jak i leczenia pozostaje [...]

Przezcewkowa elektroresekcja guzów pęcherza moczowego

TURBT jest jedną z najczęściej przeprowadzanych operacji na oddziałach urologicznych. Ma ona na celu wycięcie zmiany będącej na ogół przyczyną krwiomoczu i dostarczenie [...]

Aspekty techniczne ERBT

Resekcję en bloc guza pęcherza moczowego można wy­konać z użyciem zarówno energii elektrycznej (monopolarnej/bipolarnej), jak i laserowej czy noża hybrydowego (hybrid knife). Do [...]

Opis zabiegu ERBT

Niezależnie od rodzaju wykorzystywanych podczas ERBT energii czy kształtu narzędzia przebieg zabiegu odpowiada operacji przeprowadzonej przez Kawadę i wsp.3 ERBT rozpoczyna się [...]

Zalety ERBT

Na podstawie systematycznego przeglądu piśmiennictwa i metaanalizy przeprowadzonej przez Yanga i wsp. wykazano przewagę ERBT nad klasyczną TURBT w odniesieniu do okresu hospitalizacji i czasu [...]

Powikłania

Na podstawie przeglądu doniesień na temat roli ERBT i TURBT w leczeniu chorych na BCa wykazano podobne ryzyko powikłań w okresie okołooperacyjnym niezależnie od [...]

Podsumowanie

Resekcja en bloc stanowi wartościową alternatywę dla klasycznej przezcewkowej resekcji guzów pęcherza moczowego. Wprawdzie nie można wykorzystać tej metody u wszystkich osób, [...]

Do góry