Biopsja płuc otwarta czy nakłucie zmian – którą metodę wybrać i jak wykonać zabieg?

dr hab. n. med. Janusz Wójcik
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Janusz Wójcik

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego z Pododdziałem Transplantacji Płuc,

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

ul. Alfreda Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin

e-mail: janusz.zenon.wojcik@wp.pl

  • Przegląd różnych procedur stosowanych w diagnostyce zarówno obwodowych, jak i centralnych zmian wewnątrz klatki piersiowej
  • Nakłucie czy pobranie większych fragmentów tkankowych? Omówienie operacyjnych i małoinwazyjnych/nieinwazyjnych metod pozyskiwania materiału do badania histopatologicznego

Diagnostyka obwodowych oraz wnękowych zmian w klatce piersiowej wymaga pobrania materiału w celu ustalenia rozpoznania i w coraz większym stopniu uzyskania danych na temat budowy molekularnej zmiany potrzebnych do indywidualizacji leczenia. Algorytm postępowania obejmuje zarówno techniki nakłucia, jak i pobrania większych fragmentów tkankowych. Postęp technologiczny umożliwił zwiększenie efektywności metod o małym stopniu inwazyjności, takich jak przezklatkowa i endoskopowa biopsja igłowa, w stosunku do chirurgicznych sposobów pobrania materiału, a także zwiększenie znaczenia i popularności małoinwazyjnych technik chirurgicznych o zmniejszonej skali urazu w stosunku do klasycznych operacji.

Obecnie wiedza o histopatologicznej naturze zmian chorobowych w płucach oraz w całym obrębie klatki piersiowej stanowi podstawę taktyki i strategii leczenia większości chorób w tym obszarze anatomicznym. Dotyczy to zarówno całego spektrum schorzeń onkologicznych, jak i zmian śródmiąższowych oraz węzłowych o typie nieonkologicznym. Podejmowane działania mogą mieć na celu wyłącznie ustalenie rozpoznania lub łączyć próbę postawienia diagnozy i jednoczesnej operacji z intencją wyleczenia.

Rozpoznanie cytologiczne jest niejednokrotnie wystarczające do kwalifikacji pacjenta do dalszych etapów postępowania terapeutycznego; tak się dzieje po rozpoznaniu np. raka drobnokomórkowego lub niedrobnokomórkowego płuca. W pierwszym przypadku umożliwia ono kwalifikację chorego do leczenia systemowego, a w drugim do zabiegu chirurgicznego, o ile mamy do czynienia ze zmianami potencjalnie operacyjnymi. Jednakże rozpoznanie cytologiczne nie jest wystarczające, jeśli strategia leczenia ma być spersonalizowana i opierać się na ocenie mutacji np. genów EGFR, ALK, ROS1, ekspresji liganda receptora programowanej śmierci 1 (PDL1 – programmed death-ligand 1), zwłaszcza u chorych ze zmianami zaawansowanymi i nieoperacyjnymi. Materiał cytologiczny zazwyczaj wymaga dodatkowo analizy histopatologicznej materiału tkankowego w przypadku zmian nienowotworowych. Również w diagnostyce zmian węzłowych lub naciekowych w śródpiersiu w kierunku chłoniaka diagnostyka histopatologiczna ma przewagę nad cytologiczną, choć rozszerzona diagnostyka cytologiczna rozmazu uzupełniona o technikę cytobloku i badania immuno­histochemiczne umożliwia już niejednokrotnie rozpoznanie typu raka płuca. Również postępy w interpretacji wyników badań cytologicznych w powiązaniu z dokumentacją radiologiczną i z przebiegiem klinicznym umożliwiają rozpoznanie wybranych chorób nienowotworowych, np. sarkoidozy1-5.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Biopsja igłowa płuca

Decyzja o wykonaniu biopsji cytologicznej czy tkankowej jest często podstawowym dylematem w planowaniu taktyki postępowania. Ustalenie rozpoznania za pomocą biopsji transtorakalnej (TTNA – [...]

Biopsja chirurgiczna płuca

Decyzję o chirurgicznej biopsji zmian podejmuje się zarówno w celach diagnostycznych, jak i diagnostyczno-leczniczych. Historyczna torakotomia zwiadowcza ustąpiła miejsca technice małoinwazyjnej. Obecnie wykorzystuje się [...]

Drenaż opłucnej po biopsji chirurgicznej

Każdorazowa ingerencja operacyjna w obrębie jamy opłucnowej z usuwaniem tkanki płucnej wymaga założenia drenażu do jamy opłucnej pod koniec zabiegu. Postęp technologiczny umożliwił [...]

Wideopleuroskopia i kriobiopsja

Małoinwazyjny charakter techniki operacyjnej zmniejsza skalę urazu operacyjnego i metabolicznego dla ustroju, wymaga jednak znieczulenia ogólnego jak podczas konwencjonalnej torakotomii, choć podejmowane [...]

Biopsja pod kontrolą bronchonawigacji

Umiejscowienie diagnozowanych zmian naciekowych i guzów płuc położonych obwodowo w stosunku do oskrzeli segmentarnych i subsegmentarnych, a zarazem poza zasięgiem biopsji transtorakalnej, stwarza największy problem [...]

Biopsja ze zmian śródpiersiowych i wideomediastinoskopia

Z biopsją tkanki płucnej nierozerwalnie wiąże się biopsja zmian węzłowych w obrębie klatki piersiowej jako wspólnego obszaru anatomicznego i diagnostyki przede wszystkim onkologicznej. Tylko [...]

TEMLA i alternatywne techniki biopsji chirurgicznej

Rozszerzona limfadenektomia śródpiersia z dostępu szyjnego (TEMLA – transcervical extended mediastinal lymphadenectomy) stanowi polski wkład w rozwój metod diagnostyki operacyjnej węzłów chłonnych śródpiersia. [...]

Podsumowanie

Reasumując, należy podkreślić, że opracowany plan diagnostyki i uzyskany w jej przebiegu materiał muszą umożliwić ustalenie pełnego rozpoznania i w jak największym stopniu spełniać kryteria [...]

Do góry