Przewlekłe niedokrwienie przewodu pokarmowego w codziennej praktyce

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Budzyński

Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Klinika Angiologii, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Budzyński

Klinika Angiologii,

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela

ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

e-mail: katnacz@cm.umk.pl

 • Klasyfikacja choroby niedokrwiennej jelit
 • Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne z pacjentami z objawami niedokrwienia przewodu pokarmowego
 • Przedstawienie aktualnych danych dotyczących zespołów związanych z niedokrwieniem jelit 

Choroba niedokrwienna jelit, podobnie jak np. choroba niedokrwienna serca, jest definiowana jako heterogenny zespół objawów i/lub zaburzeń spowodowanych dysproporcją między ilością krwi dopływającej do krążenia trzewnego a zapotrzebowaniem na dostarczane przez nią składniki1-4. Może ona przebiegać w postaci ostrej i przewlekłej. Ze względu na czas utrzymywania się (nawracania) objawów oraz lokalizację zmian niedokrwiennych wyróżnia się następujące jej postaci:

 • ostre niedokrwienie krezki lub jelit (acute mesenteric ischemia, acute bowel ischemia)
 • ostre niedokrwienie okrężnicy (acute colon ischemia)
 • przewlekłe niedokrwienie krezki
 • przewlekłe niedokrwienne zapalenie okrężnicy (ischemic colitis)1-4.

W każdej z podanych głównych postaci choroby niedokrwiennej jelit można wyróżnić podtypy w zależności od:

 • stopnia zamknięcia naczynia zaopatrującego narząd w krew (postać okluzyjna, postać nieokluzyjna)
 • rodzaju naczynia powodującego zaburzenia perfuzji jelitowej (niedokrwienie spowodowane dysfunkcją napływu [tętnicze, np. miażdżyca naczyń trzewnych], przepływu [zaburzenia mikrokrążenia, np. choroba Buergera, twardzina] i odpływu krwi [na podłożu zaburzeń żylnych, np. zakrzepica żylna, nadciśnienie wrotne])
 • patofizjologii uszkodzenia ściany jelita (niedokrwienne, reperfuzyjne)
 • wystąpienia martwicy jelita (zgorzelinowe, niezgorzelinowe)
 • jej zasięgu w ścianie (postaci śluzówkowa i pełnościenna)
 • powikłań odległych (przewlekłe zapalenie, zapalenie ogniskowe z owrzodzeniem, zwężenie poniedokrwienne, uszkodzenie bariery jelitowej z zespołem utraty białka czy translokacją bakteryjną).

Celem niniejszego przeglądu jest przedstawienie aktualnych danych dotyczących zespołów związanych z przewlekłym niedokrwieniem jelit.

Epidemiologia

Przewlekłe niedokrwienie krezki jest rzadkim zespołem chorobowym. Wynika to głównie z bardzo silnie rozwiniętego krążenia obocznego w zakresie tętnic trzewnych, utworzonego przez arkady oraz połączenia tętnicy krezkowej górnej z pniem trzewnym, tętnicą krezkową dolną (np. łuk Riolana) i tętnicami biodrowymi wewnętrznymi. Ocenia się, że objawy niedokrwienia jelit zgłasza niewielki odsetek pacjentów powyżej 80 lat, mimo że obecność istotnych zwężeń tętnic trzewnych stwierdza się u 67% osób w tym wieku1-4. Niedokrwienie okrężnicy lub niedokrwienne zapalenie okrężnicy stanowi 50-70% przypadków choroby niedokrwiennej jelit i jest jej najczęstszą postacią1-2. Zapadalność i chorobowość z tego powodu nie są dokładnie znane. W naszym ośrodku zabiegi wewnątrznaczyniowej rewaskularyzacji tętnic trzewnych z powodu przewlekłego niedokrwienia jelit stanowią niespełna 0,5% wszystkich interwencji w ciągu roku.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Patofizjologia

Jak wspomniano, istotą przewlekłego niedokrwienia jelit jest dysproporcja między ilością tlenu i składników odżywczych dostarczanych do narządów jamy brzusznej a zapotrzebowaniem na nie. [...]

Objawy kliniczne

Objawy kliniczne przewlekłych zaburzeń krążenia trzewnego zależą od tego, czy niedokrwienie dotyczy jelita cienkiego (niedokrwienie krezki), czy okrężnicy, a stopień ich nasilenia [...]

Diagnostyka

Rozpoznanie przewlekłego niedokrwienia jelita cienkiego i okrężnicy może być trudne i opiera się głównie na:

Leczenie

Leczenie przewlekłego niedokrwienia jelit obejmuje postępowanie: niefarmakologiczne, farmakologiczne i inwazyjne1-4,16-20.

Wnioski

Wobec starzenia się populacji problem przewlekłego, miażdżycowego niedokrwienia przewodu pokarmowego będzie miał coraz większe znaczenie w codziennej praktyce. Podobnie w następstwie rosnącej popularności [...]

Do góry