Temat numeru

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

dr n. med. Małgorzata Dybowska1

lek. Dariusz Dybowski2

prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski1

1I Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

2Oddział Onkologii, Pododdział Chirurgii Onkologicznej, Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Małgorzata Dybowska

I Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa

e-mail: dybowska@mp.pl

  • Objawy kliniczne zakrzepicy żył głębokich i zatoru tętnicy płucnej
  • Przydatność skali Wellsa oraz skali genewskiej w diagnostyce zakrzepicy żył głębokich i zatoru tętnicy płucnej
  • Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w świetle Konsensusu Polskiego z 2017 roku

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ), czyli zakrzepica żył głębokich (ZŻG) oraz zator tętnicy płucnej (ZTP), to ważny problem epidemiologiczny oraz jedno z kluczowych powikłań u pacjentów poddanych zabiegom operacyjnym1,2. Niestety dokładna częstość występowania ŻChZZ w populacji ogólnej jest trudna do ustalenia w związku z niespecyficznym obrazem klinicznym zarówno ZŻG, jak i ZTP1. Szacuje się, że roczna zapadalność na ZTP wynosi 39-115 przypadków na 100 000 osób, a na ZŻG – 53-162 na 100 000 osób3,4.

Patogeneza

Główną rolę w patogenezie choroby odgrywają 3 czynniki opisane przez Rudolfa Virchowa w połowie XIX wieku i nazwane triadą Virchowa. Należą do nich:

  • zwolnienie przepływu krwi
  • zmiany w układzie krzepnięcia i fibrynolitycznym
  • uszkodzenie ściany naczynia.

Powikłania zakrzepowo-zatorowe występują zwykle przy współistnieniu co najmniej 2 spośród wymienionych czynników.

Czynniki ryzyka

Silnymi czynnikami predysponującymi do rozwoju ŻChZZ (iloraz szans [OR – odds ratio] >10) są: złamanie kości kończyny dolnej, hospitalizacja z powodu niewydolności serca bądź migotania przedsionków (w ciągu ostatnich 3 miesięcy), wymiana stawu biodrowego lub kolanowego, poważny uraz, zawał mięśnia sercowego (w ciągu ostatnich 3 miesięcy), przebyta ŻChZZ, uraz rdzenia kręgowego.

Do umiarkowanych czynników ryzyka (OR 2-9) należą: artroskopia stawu kolanowego, choroby autoimmunologiczne, przetoczenie krwi, cewniki naczyniowe i elektrody w żyłach centralnych, stosowanie chemioterapii, zastoinowa niewydolność serca lub niewydolność oddechowa, stosowanie czynników stymulujących erytropoezę, hormonalna terapia zastępcza (w zależności od jej rodzaju), doustna antykoncepcja, zapłodnienie in vitro, okres połogu, infekcja (w szczególności zapalenie płuc, zakażenie układu moczowego i ludzkim wirusem niedoboru odporności [HIV – human immunodeficiency virus]), choroba zapalna jelit, nowotwór złośliwy (największe ryzyko stanowi choroba z przerzutami), udar mózgu z porażeniem kończyny, zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych, trombofilia.

Wśród słabych czynników ryzyka (OR <2) wymienia się: unieruchomienie w łóżku przez dłużej niż 3 dni, unieruchomienie związane z pozycją siedzącą (np. przedłużona podróż samochodem lub samolotem), wiek, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, chirurgia la...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Objawy zakrzepicy żył głębokich

Objawy podmiotowe i przedmiotowe ZŻG wynikają z upośledzenia drożności naczyń żylnych objętych procesem zakrzepowym oraz z reakcji zapalnej towarzyszącej powstającym skrzeplinom. Do najważniejszych objawów [...]

Rozpoznawanie zakrzepicy żył głębokich

U każdego pacjenta z podejrzeniem ZŻG w pierwszej kolejności należy ocenić prawdopodobieństwo kliniczne wystąpienia choroby. W tym celu rekomendowana jest skala Wellsa2 (tab. 1). Na [...]

Objawy zatorowości płucnej

Objawy podmiotowe i przedmiotowe zatorowości płucnej również są niespecyficzne. Najczęstsze zgłaszane dolegliwości to duszność oraz bóle w klatce piersiowej o charakterze opłucnowym (nasilające się [...]

Rozpoznanie zatorowości płucnej

Strategia diagnostyczna u pacjentów z podejrzeniem zatorowości płucnej zależy od stanu hemodynamicznego chorego.

Leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatoru tętnicy płucnej

Leczenie ŻChZZ zostało podzielone na 3 okresy:

Do góry