Zastosowanie antyseptyków w leczeniu ran

dr hab. n. med. Tomasz M. Karpiński, prof. UM

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Tomasz M. Karpiński, prof. UM

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej,

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 3, 61-712 Poznań

e-mail: tkarpin@interia.pl

  • Wybór środka antyseptycznego do leczenia ran w świetle wytycznych Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz konsensusu z 2018 roku
  • Przegląd dostępnych w Polsce antyseptyków zalecanych do leczenia ran
  • Działania niepożądane substancji, których nie należy stosować w leczeniu ran

Zakażenia ran przewlekłych dotyczą 1-1,5% populacji i około 3% osób powyżej 60 roku życia1,2. Obecność bakterii w ranach prowadzi do rozwoju biofilmu występującego w co najmniej 78% ran przewlekłych3. Biofilm zmniejsza wrażliwość patogenów na czynniki obronne organizmu i środki przeciwdrobnoustrojowe. Jednocześnie narastająca w ostatnich latach oporność bakterii na antybiotyki wpływa na coraz częstsze niepowodzenie leczenia4. Dlatego tak istotne znaczenie mają wybór sposobu oczyszczania rany oraz miejscowe zastosowanie odpowiednich antyseptyków o silnym działaniu przeciwbakteryjnym.

Patofizjologia zakażeń ran

Mikrobiom skóry jest zróżnicowany topograficznie ze względu na różnice anatomiczne. W jego skład, w zależności od miejsca, wchodzi 67-158 filotypów, czyli określonych grup bakterii5. Dlatego też łatwo dochodzi do wniknięcia bakterii w obręb rany, co określa się mianem kontaminacji. Z czasem drobnoustroje zaczynają się namnażać i następuje proces kolonizacji. Zarówno kontaminacja, jak i kolonizacja nie wpływają negatywnie na proces gojenia rany. Niemniej zaburzenie odporności gospodarza, zbyt wysoka liczba bakterii w ranie oraz inne czynniki mogą prowadzić do kolonizacji krytycznej, charakteryzującej się rozwojem stanu zapalnego i wydłużonym czasem gojenia rany. Ostatnim etapem jest zakażenie rany, które w skrajnych przypadkach może prowadzić do zakażenia uogólnionego (ryc. 1)6.

W ranach przewlekłych najczęściej izolowanymi bakteriami Gram(+) są: Staphylococcus aureus, gronkowce koagulazoujemne, paciorkowce β-hemolizujące, Enterococcus sp. i Corynebacterium sp., z kolei wśród bakterii Gram(–) wymienia się: Pseudomonas aer...

Antyseptyka ran

Antyseptyki to substancje stosowane miejscowo, które niszczą drobnoustroje oraz hamują ich wzrost na skórze i błonach śluzowych, a także w uszkodzonych tkankach. Antyseptyki powinny cechować się m.in.:

  • małą cytotoksycznością
  • szerokim spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego (również wobec grzybów i mikroorganizmów wieloopornych)
  • skutecznością wobec biofilmu bakteryjnego
  • brakiem objawów ubocznych
  • wykazywaniem zgodności z materiałami i substancjami zawartymi w opatrunkach
  • brakiem rozkładu pod wpływem białek i pH10.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zalecane środki antyseptyczne

Poniżej omówione zostaną substancje o działaniu przeciwdrobnoustrojowym zalecane do stosowania zgodnie z obecnie obowiązującymi rekomendacjami2,6,12. W tabeli 4 przedstawiono wybrane preparaty dostępne w Polsce. Należy [...]

Podsumowanie

Antyseptyki powinny cechować się m.in. szerokim spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego, skutecznością wobec biofilmu bakteryjnego oraz małą cytotoksycznością wobec komórek ludzkich. Wiele substancji, [...]

Do góry