Temat numeru

Chirurgiczne leczenie rany oparzeniowej

lek. Aleksandra Winiarska1

dr n. med. Ryszard Mądry1,2

1Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Faustyny Kowalskiej w Łęcznej
2Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Ryszard Mądry

Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Faustyny Kowalskiej w Łęcznej

ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

e-mail: ryszard.madry@me.com

  • Klasyfikacja i patofizjologia oparzeń
  • Przegląd technik wycięcia martwicy oparzeniowej i zamknięcia rany oparzeniowej
  • Kompendium postępowania chirurgicznego u pacjentów z oparzeniami

Oparzenie jest uszkodzeniem tkanek, które powstaje w wyniku działania czynników parzących, np. wysokiej temperatury, energii elektrycznej lub środków chemicznych, i może obejmować skórę, tkankę podskórną oraz głębiej położone struktury. Zmianom lokalnym (martwicy oparzeniowej) towarzyszą proporcjonalne do rozległości i głębokości oparzenia zaburzenia ogólnoustrojowe (wstrząs oparzeniowy, choroba oparzeniowa). W pierwszej kolejności poszkodowanemu należy udzielić pierwszej pomocy oraz wstępnie zaopatrzyć ranę. Rana podlega następnie ocenie chirurgicznej i w zależności od głębokości oraz rozległości oparzenia wymaga chirurgicznego wycięcia martwicy oraz ewentualnie przeszczepienia skóry. Niniejsze opracowanie stanowi kompendium postępowania chirurgicznego w oparzeniach.

Pierwsza pomoc przy oparzeniach

Każdego roku w Polsce na szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) lub do podstawowej opieki zdrowotnej zgłaszają się tysiące poszkodowanych z oparzeniami. Nie każde oparzenie jest wskazaniem do hospitalizacji, jednak według dostępnych danych1 rocznie na oddziały kierowanych jest około 12 000 pacjentów, którzy wymagają m.in. zaplanowania i wdrożenia resuscytacji płynowej oraz chirurgicznego zaopatrzenia ran oparzeniowych. Szacuje się, że ponad połowa wszystkich oparzeń dotyczy dzieci, najczęściej między 2 a 4 rokiem życia. Każdego roku w Polsce z powodu ciężkich oparzeń umiera blisko 800 pacjentów. Oparzeni wymagają nie tylko zaopatrzenia chirurgicznego w ramach opieki na SOR-ze, oddziale chirurgii ogólnej lub skierowania do ośrodka specjalizującego się w leczeniu oparzeń (centrum leczenia oparzeń), lecz także rehabilitacji, by odzyskać sprawność i wrócić do pracy zawodowej.

Pacjent zgłaszający się do lekarza z powodu oparzenia w pierwszej kolejności wymaga: dokładnego zbadania i oceny stanu ogólnego (według schematu ABCDE zgodnie z Advanced Trauma Life Support [ATLS]), zabezpieczenia podstawowych czynności życiowych, a następnie systematycznej oceny odniesionych obrażeń2,3 (postępowanie z oparzonym na miejscu zdarzenia, podczas transportu do szpitala oraz szczegółowe postępowanie na SOR-ze nie są przedmiotem niniejszego opracowania). Podstawowe pytania, jakie należy zadać pacjentowi i sobie, powinny dotyczyć:

  • mechanizmu uszkodzenia i miejsca, w którym doszło do urazu
  • czasu odniesienia obrażeń
  • pierwszej pomocy: czy była udzielana, a jeśli tak, to w jaki sposób i przez jak długo była udzielana (np. chłodzenie wodą w przypadku oparzenia termicznego)
  • innych obrażeń ciała towarzyszących oparzeniu
  • zastosowanych opatrunków (szczególnie jeżeli pacjent zgłasza się po kilku dniach lub tygodniach od urazu)
  • zastosowanej immunoprofilaktyki tężca (każde oparzenie należy traktować jako ranę mocno zanieczyszczoną, z którą wiąże się ryzyko zakażenia)
  • dodatkowych schorzeń, na które leczy się pacjent, oraz przyjmowanych przez niego leków.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Klasyfikacja oparzeń

Skóra jest największym narządem ludzkiego ciała, obejmuje powierzchnię 1,7-2 m2, i składa się z dwóch warstw: naskórka i skóry właściwej. W zależności od lokalizacji grubość [...]

Patofizjologia rany oparzeniowej

Prawidłowe zaopatrzenie rany oparzeniowej przez chirurga wymaga znajomości patofizjologii rany oparzeniowej oraz świadomości kaskady zapalnej rozwijającej się zarówno lokalnie w miejscu uszkodzenia, [...]

Wstępne leczenie oparzeń

Jak wspomniano wcześniej, nie każde oparzenie wymaga hospitalizacji lub skierowania na leczenie w ośrodku specjalistycznym. Niewielkie, powierzchowne oparzenia mogą zostać, po adekwatnym [...]

Chirurgiczne leczenie rany oparzeniowej

Miejscowe leczenie rany oparzeniowej decyduje o dalszych losach pacjenta, a jego celem jest zapewnienie optymalnych warunków do regeneracji ubytku skóry lub przyjęcia przeszczepu [...]

Chirurgia rekonstrukcyjna

Elementem chirurgicznego leczenia oparzeń jest również chirurgia rekonstrukcyjna następstw urazów w postaci pooparzeniowych blizn przerostowych i przykurczów bliznowatych2,3,6. Wczesna rehabilitacja i odpowiednie ułożenie kończyny [...]

Do góry