Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska

Redaktor Naczelna „Dermatologii po Dyplomie”

Small dorota krasowska opt

prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Z ogromną przyjemnością polecam Państwu kolejne wydanie „Dermatologii po Dyplomie”, którego tematem przewodnim są pierwotnie skórne choroby limfoproliferacyjne z komórek CD30+. Szczegółowego opisu tego zagadnienia podjęły się dr Berenika Olszewska i prof. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło.

Grupę pierwotnie skórnych chorób limfoproliferacyjnych CD30+ cechuje podobieństwo w zakresie obrazu histopatologicznego i charakterystyki molekularnej, zróżnicowany jest natomiast ich obraz kliniczny. Zgodnie z klasyfikacją World Health Organization-European Organization for Research and Treatment of Cancer (WHO-EORTC) pierwotnie skórne choroby limfoproliferacyjne z komórek CD30+ stanowią ok. 20% wszystkich pierwotnie skórnych chłoniaków (CTCLs – cutaneous T-cell lymphomas) i plasują się na drugiej pozycji tuż za ziarniniakiem grzybiastym (MF – mycosis fungoides). Należą do nich grudkowatość limfoidalna (LyP – lymphomatoid papulosis), pierwotnie skórny chłoniak anaplastyczny z dużych komórek (pcALCL – primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma) oraz postacie z pogranicza.

W rozwoju LyP podkreśla się możliwy udział czynników wirusowych: HTLV-1, wirusów opryszczki i endogennych retrowirusów, a także promieniowania czy leków takich jak fingolimod, infliksymab, adalimumab i efalizumab. Doniesienia literaturowe wskazują również na możliwe współwystępowanie LyP z chorobami mieloproliferacyjnymi z eozynofilią. Obraz morfologiczny i przebieg kliniczny mogą być bardzo zróżnicowane, z obecnością lub brakiem objawów subiektywnych takich jak świąd czy bolesność zmian, jednak zasadniczo stan ogólny i rokowanie pacjenta są dobre.

Warto zwrócić uwagę, że mimo samoograniczającego przebiegu LyP pacjenci wymagają wnikliwej obserwacji, ponieważ u 10-40% z nich może się pojawić druga choroba limfoproliferacyjna CD30+: MF, skórny chłoniak anaplastyczny z dużych komórek czy chłoniak Hodgkina, a rzadziej przewlekła białaczka limfocytowa, ostra białaczka szpikowa, chłoniak z limfocytów B, białaczka limfocytowa z komórek T z dużymi ziarnistościami, szpiczak mnogi i zespół mielodysplastyczny. Pomimo charakterystycznego obrazu klinicznego prawidłowa diagnoza u tych chorych może być opóźniona od roku do 3 lat, a warunkiem koniecznym do postawienia właściwego rozpoznania jest pobranie biopsji skóry i wykonanie odpowiednich badań immunohistochemicznych, najlepiej w ośrodku referencyjnym. U chorego z podejrzeniem LyP warto pobrać jednocześnie przynajmniej dwie biopsje z dwóch różnych wykwitów chorobowych. Pomocne w ustaleniu prawidłowego rozpoznania jest wykonanie badania rearanżacji genów dla receptora T-komórkowego (TCR – T-cell receptor). Zaleca się przeprowadzenie rutynowych badań dodatkowych: pełnej morfologii krwi, biochemii, oznaczenia dehydrogenazy kwasu mlekowego (LDH – lactate dehydrogenase), serologii dla HTLV-1 i -2. W przypadku powiększenia węzłów chłonnych należy rozważyć wykonanie biopsji, a obecność objawów ogólnych powinna skłonić do przeprowadzenia odpowiednich badań obrazowych. Leczenie jest uzależnione od nasilenia procesu chorobowego. Często LyP przybiera przebieg samoograniczający i lepiej przyjąć postawę wyczekującą, natomiast w przypadkach o ciężkim i nawracającym przebiegu zaleca się wdrożenie odpowiedniej terapii z zastosowaniem fotochemoterapii PUVA lub metotreksatu w standardowych dawkach.

Skórny chłoniak anaplastyczny z dużych komórek może manifestować się jako pcALCL (primary cutaneous ALCL) lub pojawić się wtórnie jako zajęcie skóry (scALCL – secondary cutaneous ALCL) w przebiegu układowego chłoniaka anaplastycznego, ponieważ skóra poza lokalizacją w węzłach chłonnych jest najczęściej dotkniętym narządem. Chłoniak typu pcALCL charakteryzuje się obecnością ponad 75% komórek CD30+, dodatkowo ekspresją skórnego antygenu limfocytarnego (CLA – cutaneous lymphocyte antigen), nie stwierdza się natomiast ekspresji nabłonkowego antygenu błonowego (EMA – epithelial membrane antigen) ani ekspresji kinazy chłoniaka anaplastycznego (ALK – anaplastic lymphoma kinase). Warto zauważyć, że w scALCL ekspresja kinazy ALK jest obecna w 50% przypadków. Ujemna ekspresja tej kinazy nie wyklucza więc występowania tego typu chłoniaka.

W różnicowaniu pcALCL należy przede wszystkim brać pod uwagę: scALCL, LyP, a także MF z transformacją wielkokomórkową (MF-LCT – large cell transformation of mycosis fungoides) oraz inne chłoniaki układowe, takie jak białaczka z limfocytów T dorosłych (ATLL – adult T-cell leukemia/lymphoma), chłoniak Hodgkina z zajęciem skóry oraz reaktywne hiperplazje guzkowe w przebiegu ukąszeń owadów, stosowania leków i infekcji. Podobnie jak LyP, pcALCL cechuje się łagodnym przebiegiem, dobrym rokowaniem i długim okresem przeżycia pacjentów, o czym zawsze warto wspomnieć, informując ich o rozpoznaniu. Wyjątek stanowi wieloogniskowa postać pcALCL zlokalizowana na kończynach dolnych, opisywana jako ELD – extensive limb disease, która cechuje się gorszym rokowaniem i ryzykiem rozwoju zmian układowych.

Diagnostyka i leczenie chorych z pcALCL powinny się odbywać w ośrodkach klinicznych mających odpowiednie doświadczenie w tym zakresie. Ogromnie ważne jest ustalenie prawidłowego rozpoznania, w tym celu należy pobrać przynajmniej dwa wycinki do badania histopatologicznego i immunohistochemicznego. Pacjent z rozpoznaniem pcALCL wymaga wykluczenia scALCL i dlatego należy rozważyć wykonanie tomografii komputerowej klatki piersiowej, brzucha i miednicy z kontrastem, biopsji szpiku kostnego, a w przypadku powiększenia węzłów chłonnych powyżej 1,5 cm – pobranie węzła chłonnego do badania. Badania laboratoryjne są podobne jak w LyP. Leczeniem z wyboru jest chirurgiczne usunięcie guza lub radioterapia. W przypadku zmian wieloogniskowych i przeciwwskazań do zastosowania radioterapii stosuje się metotreksat w niskich dawkach (mniej niż 25 mg/tydzień).

W dalszej części bieżącego wydania „Dermatologii po Dyplomie” znajdą Państwo wiele interesujących artykułów obejmujących standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w świerzbiączce guzkowej, charakterystykę trądziku w dobie pandemii COVID-19, z naciskiem na nowe problemy i zalecane metody leczenia, a także interdyscyplinarne spojrzenie na zmiany skórne w przebiegu chorób narządów wewnętrznych. Na uwagę zasługują: ciekawy opis przypadku zespołu pawiana, przegląd łagodnych zmian melanocytarnych oraz przypomnienie ogromnie ważnej roli witaminy D w procesach fizjologicznych.

Życzę Państwu miłej lektury.

Do góry