Temat numeru

Pierwotnie skórne choroby limfoproliferacyjne z komórek CD30+

dr n. med. Berenika Olszewska
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr n. med. Berenika Olszewska

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. M. Smoluchowskiego 17

80-214 Gdańsk

e-mail: berenika.olszewska@gumed.edu.pl

  • Jedna z najczęstszych grup pierwotnych chłoniaków skóry z limfocytów T: pcCD30+ LPDs
  • Prawidłowa diagnostyka i różnicowanie jako podstawa wyboru właściwego schematu leczenia
  • Postępowanie terapeutyczne w przypadku grudkowatości limfoidalnej i pierwotnie skórnego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek

Pierwotnie skórne choroby limfoproliferacyjne z komórek CD30+ (pcCD30+ LPDs – primary cutaneous CD30‐positive lymphoproliferative disorders) są drugą najczęściej występującą grupą pierwotnych chłoniaków T-komórkowych skóry (CTCLs – cutaneous T-cell lymphomas), stanowiącą ok. 25% z nich1. Obejmują 2 jednostki: grudkowatość limfoidalną (LyP – lymphomatoid papulosis) i pierwotnie skórnego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek (pcALCL – primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma)1,2. Wyróżnia się również odmiany z pogranicza (borderline), w których nakładające się cechy uniemożliwiają rozpoznanie konkretnej jednostki chorobowej2.

Właściwe rozpoznanie pcCD30+ LPDs stanowi wyzwanie. Przeprowadzając diagnostykę różnicową, należy wziąć pod uwagę szeroki zakres chorób wykazujących ekspresję CD30+, zarówno nienowotworowych, jak i nowotworowych, które w przeciwieństwie do LyP i pcALCL mogą charakteryzować się agresywnym przebiegiem2,3. W związku z tym postawienie prawidłowej diagnozy jest kluczowe dla wyboru odpowiedniego schematu leczenia, który znacząco różni się w przypadku pcCD30+ LPDs i chłoniaków układowych CD30+.

Pierwotnie skórne choroby limfoproliferacyjne z komórek CD30+

Jak wspomniano, do grupy pcCD30+ LPDs zalicza się LyP, pcALCL oraz tzw. zmiany graniczne. Obejmuje ona spektrum zaburzeń charakteryzujących się wspólną cechą fenotypową – ekspresją antygenu CD30 przez komórki atypowe.

Antygen CD30 jest przezbłonowym białkiem pełniącym funkcję receptora cytokinowego z grupy czynnika martwicy nowotworów α (TNF-α – tumor necrosis factor alpha). Charakteryzuje się plejotropowym działaniem zależnym od środowiska komórkowego, m.in. wpływa na regulację wydzielania cytokin, proliferację i przeżycie komórek, indukcję stanu zapalnego oraz apoptozy4. Ekspresję antygenu CD30 wykazują zarówno komórki nienowotworowe (aktywowane limfocyty B i T, migdałki/węzły chłonne, rozproszone duże komórki limfoidalne, subpopulacja komórek plazmatycznych), jak i komórki nowotworowe (w chłoniaku Hodgkina, chłoniakach nie-Hodgkina, rakach zarodkowych, nasieniakach, międzybłoniakach)5,6. W związku z tym diagnostyka różnicowa pcCD30+ LPDs powinna uwzględniać szeroki zakres chorób i stanów wykazujących ekspresję CD30+, nie tylko choroby limfoproliferacyjne, rozrosty rzekomochłoniakowe prowokowane czynnikami infekcyjnymi, ukąszeniami stawonogów, lekami, lecz także przewlekłe dermatozy zapalne (ryc. 1)2-4,7,8.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ziarniniak grzybiasty z transformacją wielkokomórkową

MF z transformacją wielkokomórkową (MF-LCT – large cell transformation of mycosis fungoides) nie jest ujęty w klasyfikacji WHO-EORTC i nie należy do grupy pcCD30+ LPDs, [...]

Podsumowanie

Grupa pierwotnie skórnych chorób limfoproliferacyjnych z komórek CD30+, obejmująca LyP i pcALCL, charakteryzuje się dobrym rokowaniem i niską śmiertelnością. Jednak ustalenie pewnego rozpoznania w niektórych [...]
Do góry