Dermatologia wybranych okolic ciała

Piezogeniczne guzki stóp

mgr Michalina Jakubczak
dr hab. n. med. Dominika Wcisło-Dziadecka, prof. SUM

Zakład Kosmetologii, Katedra Kosmetologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Dominika Wcisło-Dziadecka, prof. SUM

Zakład Kosmetologii, Katedra Kosmetologii

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Kasztanowa 3, 41-200 Sosnowiec

e-mail: ddziadecka@sum.edu.pl

  • Czynniki ryzyka rozwoju piezogenicznych guzków stóp (PPP)
  • Związek PPP z występowaniem innych chorób
  • Kiedy istnieją wskazania do leczenia?

Piezogeniczne guzki stóp (PPP – piezogenic pedal papules) występują najczęściej w postaci asymptomatycznej, jednak zdarzają się również przypadki cechujące się bolesnością. Zmiany te występują u pacjentów w różnym wieku. Ze względu na częsty brak objawów i słabą zauważalność wynikającą z lokalizacji w okolicy stawu skokowego dolnego i przyśrodkowej części pięty PPP nie są często diagnozowane i nie zostały poddane dokładnym badaniom pod kątem czynników etiologicznych oraz współistnienia z innymi jednostkami chorobowymi.

Obraz kliniczny

Pierwsze doniesienia dotyczące PPP pochodzą z 1968 r. – scharakteryzowano je wówczas jako małe przepukliny guzkowe tkanki podskórnej części przyśrodkowej pięty lewej i prawej, występujące jedynie podczas stania lub nacisku na stopy1,2. Pacjenci najczęściej zgłaszają się ze zmianami, które w pewnym momencie stały się bardziej widoczne, przy czym występują one już od kilku lat bez objawów towarzyszących1,2. Lokalizacja PPP obejmuje okolice stawu skokowego i stopy. Zmiany uwidaczniają się podczas nacisku (np. przebywania w pozycji stojącej, wymuszonego nacisku pięty na podłoże).

Obecnie PPP definiuje się jako łagodne przepukliny tłuszczowe, widoczne przez skórę właściwą. Według niektórych autorów są charakterystyczne dla pacjentów z chorobami tkanki łącznej, np. zespołem Ehlersa-Danlosa, ale mogą występować także bez korelacji z innymi schorzeniami1,3.

Dodatkowymi lokalizacjami, w których mogą pojawić się zmiany o charakterze PPP, są okolice nadgarstków, łokci czy podudzi1-4.

Etiologia

Etiologia schorzenia nie została w pełni poznana. Aktualnie PPP nie uznaje się jednak za zmiany dziedziczone genetycznie. Pacjenci są diagnozowani w różnym wieku. Dotychczas nie udowodniono bezpośredniego związku PPP z defektami lub chorobami tkanki łącznej, które mogłyby przyczyniać się do powstawania tego typu zmian. Istnieją jednak hipotezy dotyczące korelacji między występowaniem PPP a chorobami związanymi z nieprawidłową ilością kolagenu w organizmie, takimi jak wspomniany zespół Ehlersa-Danlosa1,3.

Do zidentyfikowanych czynników ryzyka rozwoju PPP zalicza się:

  • nadwagę i otyłość
  • wykonywanie pracy wymagającej długiego stania lub przenoszenia ciężkich przedmiotów
  • uprawianie niektórych dyscyplin sportowych, np. łyżwiarstwa figurowego lub biegów długodystansowych1,4.

Diagnostyka i leczenie

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

PPP a choroby tkanki łącznej

Ciekawym zagadnieniem jest rozpatrywanie PPP jako jednego z objawów zespołu Ehlersa-Danlosa. Zespół ten jest rzadkim dziedzicznym zaburzeniem tkanki łącznej (1:5000 osób), sklasyfikowanym [...]

PPP u noworodków

Odrębny wariant stanowią PPP diagnozowane u noworodków. Są one zbliżone zarówno w obrazie klinicznym, jak i histopatologicznym do zmian występujących u starszych pacjentów. Nie wykazują [...]

Podsumowanie

PPP są charakteryzowane jako łagodne przepukliny tłuszczowe, widoczne przez skórę właściwą, lub małe przepukliny grudkowe tkanki podskórnej części przyśrodkowej pięty, ujawniające [...]

Do góry