Choroby autoimmunologiczne

Łuszczyca u kobiet ciężarnych

dr n. med. Julia Nowowiejska
dr hab. n. med. Anna Baran
prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres do korespondencji:

dr n. med. Julia Nowowiejska

Klinika Dermatologii i Wenerologii

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Żurawia 14

15-540 Białystok

e-mail: julia.nowowiejska@umb.edu.pl

Small nowowiejska julia pryw opt

dr n. med. Julia Nowowiejska

Small baran anna opt

dr hab. n. med. Anna Baran

Small flisiak iwona opt

prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak

  • Wpływ łuszczycy na płodność
  • Wzajemne zależności między omawianą chorobą a ciążą
  • Leczenie miejscowe i ogólne łuszczycy u kobiet ciężarnych i karmiących piersią

Łuszczyca jest jedną z najczęstszych przewlekłych chorób skóry. Szacuje się, że choruje na nią ok. 125 mln ludzi na świecie1. Częstość zachorowań u obu płci wydaje się podobna2. U kobiet stwierdza się 2 szczyty zachorowań: pierwszy w przedziale wiekowym od 16 do 22 lat, drugi – od 55 do 60 lat. Na uwagę zasługuje to, że u ponad 3/4 wszystkich pacjentek choroba rozpoczyna się przed 40 r.ż., co przypada na wiek reprodukcyjny3.

Łuszczycę cechuje bardzo znaczna współchorobowość. Udowodniono przede wszystkim związek tej dermatozy z poszczególnymi komponentami zespołu metabolicznego, zapaleniem stawów, nieswoistymi zapaleniami jelit, chorobami nerek, nowotworami złośliwymi, chorobami płuc oraz zaburzeniami psychicznymi4. Łuszczyca jest chorobą przewlekłą i nieuleczalną, a jej terapia bywa niekiedy wyzwaniem i wiąże się z obniżeniem jakości życia pacjentów5,6.

Ze względu na naturę omawianej dermatozy wydaje się nieuniknione, że cierpiące na nią kobiety, które zajdą w ciążę, będą wymagały specjalnej opieki w związku z licznymi zmianami wywieranymi przez ten stan na przebieg choroby (i odwrotnie), a co za tym idzie – odpowiednio prowadzonej terapii. Warto zatem pogłębić wiedzę na temat łuszczycy w tej szczególnej grupie pacjentek.

Wpływ łuszczycy na płodność

Temat płodności pacjentek z łuszczycą dotychczas był stosunkowo rzadko poruszany, a dostępne dane z publikacji medycznych są niekiedy sprzeczne. Mimo powszechnego przekonania o braku wpływu łuszczycy na płodność istnieją doniesienia, że może być ona istotnie obniżona. W jednym z najnowszych badań przeprowadzonych w grupie pacjentek z łuszczycą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego spadek płodności oceniono nawet na 50%7. Jedną z postulowanych przyczyn jest obniżona rezerwa jajnikowa. W 2 badaniach wykazano obniżoną rezerwę jajnikową u kobiet z łuszczycą, przy czym nie korelowało to z nasileniem choroby ocenianym w skali PASI (Psoriasis Area and Severity Index)8,9. Drugą sugerowaną przyczyną obniżonej płodności jest zwiększone ryzyko rozwoju zespołu metabolicznego w tej grupie chorych10. Pacjentki z łuszczycą częściej są otyłe, chorują na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę czy dyslipidemię11, a tego typu zaburzenia mają udowodniony negatywny wpływ na płodność12. Kolejnym czynnikiem, który w udokumentowany sposób wpływa na zmniejszenie płodności, a zarazem stanowi częsty problem wśród chorych na łuszczycę, jest palenie papierosów13. Ponadto należy wziąć pod uwagę aspekt psychologiczny, a więc to, że pacjentki, u których utrzymują się nasilone zmiany skórne, mogą czuć obawę przed kontaktem z innymi ludźmi, rzadziej poszukiwać partnera lub mieć obniżone libido, to zaś może wpływać na mniejszą częstość stosunków seksualnych, a co za tym idzie – ciąż i porodów w tej grupie chorych14.

Wzajemne zależności między łuszczycą i ciążą

Wpływ łuszczycy na ciążę

W jednej z prac przeglądowych przeanalizowano 8 artykułów, w których oceniano potencjalny wpływ łuszczycy na przebieg ciąży. Najprawdopodobniej u ciężarnych pacjentek z łuszczycą istnieje zwiększone ryzyko powikłań, takich jak poród przedwczesny, niska masa urodzeniowa i niska punktacja w skali Apgar oceniana w piątej minucie życia noworodka15. W niektórych badaniach wykazano także zwiększoną częstość poronień samoistnych u pacjentek z łuszczycą o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego, z kolei w innym badaniu u kobiet z łuszczycą łagodną nie odnotowano takiej obserwacji16. Ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego zostało ocenione jako wysokie, lecz nieistotne statystycznie15. Dodatkowo w jednym badaniu wykazano, że u pacjentek z uogólnioną łuszczycą krostkową, która wystąpiła w czasie ciąży, w połowie przypadków doszło do poronienia, a w drugiej połowie do zgonu matki15. Po raz kolejny należy przypomnieć, że pacjentki chore na łuszczycę częściej zapadają na poszczególne komponenty zespołu metabolicznego, które zwiększają ryzyko rozwoju powikłań w ciąży16,17. W tej grupie kobiet powszechniej obserwuje się także zmniejszoną częstość suplementacji kwasu foliowego oraz zwiększoną częstość palenia papierosów w ciąży, co może prowadzić do istotnych powikłań17.

Wpływ ciąży na łuszczycę

Zgodnie z doniesieniami z literatury kobiety chorujące na łuszczycę mogą w trakcie ciąży doświadczyć zarówno nasilenia, jak i poprawy stanu skóry, a przebieg tej dermatozy w tym okresie jest często nieprzewidywalny3,16. Według danych statystycznych w ponad połowie przypadków stan skóry ulega poprawie, w ok. 1/5 nie zmienia się, a u ok. 1/4 pacjentek następuje pogorszenie. Aż 65% chorych doświadcza nasilenia zmian łuszczycowych po porodzie3. Opisane zjawiska przypisuje się zmianom w stężeniu hormonów płciowych w trakcie ciąży i po porodzie. Jedną z hipotez, które mogą stanowić wyjaśnienie, jest wzrost stężenia estrogenów w czasie ciąży, co powoduje w większości przypadków poprawę stanu skóry. Natomiast spadek stężenia tych hormonów po porodzie prowadzi do zaostrzenia zmian skórnych3,18. Ciąża może być także czynnikiem wyzwalającym epizod łuszczycy krostkowej uogólnionej15.

Terapia łuszczycy w ciąży i w okresie karmienia piersią

Przed kilkudziesięcioma laty amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA – Food and Drug Administration), na podstawie danych z badań wśród ludzi i na zwierzętach, opracowała system klasyfikacji leków zależnie od ryzyka ich stosowania w ciąży. Wyróżniono 5 kategorii: A, B, C, D i X (tab. 1)19. W 2015 r. FDA dokonała modyfikacji w ocenie leków, wprowadzając szczegółową formę opisową dotyczącą potencjalnego ryzyka oraz korzyści dla matki i płodu20. Jednak literowy opis profilu bezpieczeństwa reprodukcyjnego leków bywa wciąż stosowany, jest także najlepiej znany i zrozumiały dla większości lekarzy – w związku z tym przywołano go w niniejszym artykule.

Small 11504

Tabela 1. Klasyfikacja leków stosowanych w ciąży z podziałem na kategorie wg FDA19

Należy zaznaczyć, że ze względów etycznych brak jest dużych randomizowanych badań dotyczących farmakoterapii w grupie ciężarnych pacjentek z łuszczycą16.

Do góry