Okiem prawnika

Praktyka wystawiania recept przez pielęgniarki diabetologiczne

Mec. Andrzej Kurianowicz

Kancelaria Radcy Prawnego specjalizująca się w prawie medycznym, farmaceutycznym i ochrony zdrowia, Bielsk Podlaski/Warszawa

Adres do korespondencji: Andrzej Kurianowicz, ul. M. Konopnickiej 2, 17-100 Bielsk Podlaski, 609 838 238, akurianowicz@poczta.onet.pl

Od początku 2016 roku pielęgniarki pracujące z pacjentami chorymi na cukrzycę otrzymały nowe uprawnienia w postaci możliwości wypisywania recept. Przyznała je zmiana ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej, dokonana ustawą z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz.U. z 2014 r., poz. 1136). W następstwie zaistniałych zmian został również przełamany swojego rodzaju monopol lekarzy na wystawianie recept. Poza nimi bowiem do tej pory żadna inna grupa zawodów medycznych (z wyłączeniem felczerów oraz kierowników aptek) nie miała uprawnień do ich wystawiania.

Co wolno pielęgniarkom?

Jak wynika z treści obowiązującego obecnie art. 15a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych pielęgniarka posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ma prawo samodzielnie:

1) ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty,

2) ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty – jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie.


Również w sytuacji kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pielęgniarka posiadająca dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo ma prawo wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie.

W obu przypadkach, tj. zarówno w sytuacji wystawienia przez pielęgniarkę recepty samodzielnie, jak i w przypadku jej wystawienia w celu kontynuacji leczenia rozpoczętego wcześniej przez lekarza, warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień do wystawiania recept jest ukończenie przez pielęgniarkę kursu specjalistycznego.

Wątpliwości interpretacyjne

Niestety, mimo że przepisy znowelizowanej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej weszły w życie już z dniem 1 stycznia 2016 roku, i to z tym dniem pielęgniarki formalnie nabyły uprawnienie do wystawiania recept, nie mogły z tego uprawnienia od ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

A co z dokumentacją medyczną?

W tym miejscu pojawiać się mogą pewne problemy związane z dokumentowaniem zlecenia lekarskiego, na podstawie którego pielęgniarka kontynuuje leczenie rozpoczęte wcześniej [...]

Kontrakt z NFZ

Dbałość o prawidłowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej przy wystawianiu recept przez pielęgniarki są niezmiernie istotne, bowiem zasadność i celowość wystawienia [...]

Dla siebie, dla rodziny

Pielęgniarki od 1 stycznia 2016 roku otrzymały możliwość wystawiania recept nie tylko swoim pacjentom, ale także dla siebie (pro auctore) i [...]

Podsumowanie

Czas, jaki upłynął od uzyskania przez pielęgniarki uprawnień w zakresie wystawiania recept, można ocenić następująco:
Do góry