Praktyka kliniczna

Cukrzyca u chorych z rozpoznanym rakiem płuca

Dr n. med. Beata Kuklińska1

Lek. Katarzyna Guziejko1

Prof. dr hab. med. Robert M. Mróz2

1II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
2kierownik II Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Adres do korespondencji: Dr n. med. Beata Kuklińska, II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, e-mail: beatakuklinska@wp.pl

Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym w Polsce. Wskaźniki zachorowalności i umieralności mamy najwyższe wśród krajów Unii Europejskiej (ryc. 1). Z powodu tej choroby rocznie na świecie umiera około 1,4 mln osób. W Polsce rak płuca jest przyczyną 30 proc. zgonów z powodu nowotworów złośliwych u mężczyzn i 11 proc. u kobiet.[1]


Zgodnie z Krajowym Rejestrem Nowotworów w 2013 roku chorobę rozpoznano u 21 556 pacjentów, z czego u mężczyzn prawie 15 tys. i ponad 6 tys. u kobiet. Ryzyko zachorowania na raka płuca jest około 3 razy większe u mężczyzn niż u kobiet.

Czynniki prognostyczne

Istotnym czynnikiem prognostycznym w walce z rakiem płuca jest nie tylko rozpoznanie histopatologiczne, stadium zaawansowania nowotworu wg TNM, ale również wiek, płeć chorego oraz jego stan ogólny i związane z nim choroby towarzyszące. Schorzenia współistniejące często mają dominujący wpływ na przeżycie, wybór właściwego leczenia onkologicznego i jego skuteczność. Ocena wpływu chorób towarzyszących na przebieg raka płuca jest trudna, gdyż ten rodzaj nowotworu charakteryzuje się jednym z najgorszych wskaźników przeżycia. Choroby układu oddechowego, krążenia, endokrynologicznego, moczowego mogą wpływać na rokowanie i leczenie nowotworu. Najczęściej współistniejącą chorobą z rakiem płuca jest:

  • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), która znacznie pogarsza możliwość radykalnego wyleczenia,[2,3]
  • Nadciśnienie tętnicze,
  • Zaburzenia rytmu serca,
  • Choroba wieńcowa,
  • Choroby naczyń obwodowych według różnych badań współistnieją z rakiem płuca w 12,9-43 proc.


Zdaniem niektórych autorów współczynnik zgonów w tej grupie chorych jest o 30 proc. wyższy w porównaniu z pacjentami wolnymi od tych chorób.[4] Negatywny wpływ na rokowanie oraz zwiększenie współczynnika śmiertelności o 20 proc. u chorych na raka płuca mają choroby naczyniowe mózgu.[5] Mimo postępów w diagnostyce i terapii, nadal efekty leczenia tej choroby nowotworowej nie są satysfakcjonujące. Wpływ chorób współistniejących, poznanie wzajemnych zależności pomiędzy nimi, jak również potencjalny wpływ leczenia poszczególnych chorób na ich przebieg wymaga dalszych badań.

Jedną z chorób współwystępujących z rakiem płuca jest cukrzyca. Jej związek nie tylko z rakiem płuca, ale też z innymi chorobami nowotworowymi od wielu lat jest przedmiotem zainteresowania naukowców.

Pierwsze doniesienia o zwiększonym ryzyku wystąpienia raka u chorych z cukrzycą pojawiły się już w 1932 roku. Zaobserwowano, że zaburzony metabolizm węglowodanów może być czynnikiem inicjującym powstanie niektórych nowotworów na przykład raka: trz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obserwacje i mediana przeżycia

Od kilku lat pojawiają się badania na temat związku leczenia cukrzycy metforminą i wskaźnika przeżycia chorych na raka płuca. Przedstawiane wyniki [...]

Opis przypadku

60-letni pacjent, rolnik, aktywny palacz papierosów (40 paczkolat), z wieloletnim wywiadem nadciśnienia tętniczego, leczony z tego powodu amlodypiną, został przyjęty do [...]

Podsumowanie

Przedstawiony przypadek kliniczny chorego na niedrobnokomórkowego raka płuca, u którego w trakcie leczenia cytostatycznego rozpoznano cukrzycę typu 2, w żadnym wypadku [...]

Do góry