Słowo wstępne

Niespełnione nadzieje

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski 

Redaktor Naczelny „Diabetologii po Dyplomie”

Small moczulski prof pn (9) opt

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

Pod koniec czerwca 2020 r. w prestiżowym czasopiśmie „New England Journal of Medicine” ukazał się artykuł przedstawiający wyniki badania Preventing Early Renal Loss in Diabetes (PERL), którego pierwszym autorem jest Alessandro Doria. W badaniu tym postanowiono sprawdzić, czy obniżenie stężenia kwasu moczowego w surowicy za pomocą allopurynolu spowolni postęp cukrzycowej choroby nerek. Wiele wcześniejszych badań wykazało ewidentny związek pomiędzy podwyższonym stężeniem kwasu moczowego w surowicy a podwyższonym ryzykiem wystąpienia i postępu cukrzycowej choroby nerek. Z badaniem PERL wiązano duże nadzieje na to, że w przypadku udowodnienia korzystnego wpływu allopurynolu na przebieg cukrzycowej choroby nerek pojawi się dodatkowy środek w zwalczaniu tego powikłania. Stosowane do tej pory leki z grupy inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę czy antagonistów receptora dla angiotensyny II, choć skuteczne w zapobieganiu postępowi cukrzycowej choroby nerek, nie były jednak w stanie zapobiec wszystkim przypadkom schyłkowej choroby nerek. Do badania PERL włączono chorych na cukrzycę typu 1, u których rozpoznano cukrzycową chorobę nerek i u których stężenie kwasu moczowego w surowicy wynosiło co najmniej 4,5 mg/dl. Pacjenci włączeni do badania mieli GFR w przedziale od 40,0 do 99,9 ml/min/1,73 m2. Losowo podzielono ich na dwie grupy: pierwsza obejmująca 267 chorych dostawała allopurynol w dawce 200-400 mg/24 h, a druga – licząca 263 osoby – otrzymywała placebo. W grupie leczonej allopurynolem obserwowano obniżenie stężenia kwasu moczowego w surowicy ze średniej wartości 6,1 mg/dl do 3,9 mg/dl. Po 3 latach oceniano zmianę w wartości GFR oraz w wydalaniu albumin z moczem. Po przeanalizowaniu wyników tego badania okazało się, że nie było różnicy pomiędzy chorymi otrzymującymi allopurynol a pacjentami stosującymi placebo pod względem obniżenia się GFR i zmian w wydalaniu albumin z moczem. Mimo że badanie to było bardzo obiecujące, jego autorzy nie udowodnili korzystnego działania allopurynolu na postęp cukrzycowej choroby nerek.

W tym samym numerze „New England Journal of Medicine” ukazał się również artykuł (jego pierwszym autorem jest Sunil Badve) przedstawiający wyniki badania CKD-FIX, w którym sprawdzano, czy leczenie allopurynolem spowolni postęp przewlekłej choroby nerek w przypadku innych niż cukrzyca przyczyn tego schorzenia. Również w tym badaniu nie wykazano korzystnego wpływu allopurynolu na zahamowanie progresji przewlekłej choroby nerek.

Wyniki badań PERL oraz CKD-FIX są przykładem na to, że badanie interwencyjne może nie przynieść oczekiwanych korzyści, mimo że badania obserwacyjne ewidentnie wykazywały związek danego czynnika z konkretną chorobą. Nasuwa się pytanie: dlaczego w badaniu PERL i CKF-FIX nie uzyskano oczekiwanych wyników? Może zastosowanie innego leku w obniżaniu stężenia kwasu moczowego w surowicy byłoby skuteczniejsze w spowolnieniu rozwoju przewlekłej choroby nerek w porównaniu z allopurynolem. Taka hipoteza musi jednak zostać udowodniona w kolejnym wiarygodnym badaniu klinicznym. Co ciekawe, związek kwasu moczowego z cukrzycową chorobą nerek pojawia się również w przypadku stosowania leków z grupy inhibitorów SGLT2. Wykazano, że leki te spowalniają postęp cukrzycowej choroby nerek, a ich stosowanie dodatkowo powoduje obniżenie stężenia kwasu moczowego w surowicy. Tu rodzi się pytanie: w jakim stopniu nefroprotekcyjne działanie inhibitorów SGLT2 wynika z ich wpływu na stężenie kwasu moczowego? Jak widać, zagadnienie dotyczące związku stężenia kwasu moczowego z cukrzycową chorobą nerek pozostaje niewyjaśnione, choć obecnie nie mam podstaw do stosowania allopurynolu w zapobieganiu postępowi cukrzycowej choroby nerek.

W obecnym numerze „Diabetologii po Dyplomie” polecam artykuł „Kiedy kontrolować czynność wydalniczą nerek u chorego z cukrzycą?”. Zapoznanie się z nim będzie cennym uzupełnieniem moich powyższych rozważań na temat cukrzycowej choroby nerek.

Do góry