Temat numeru

Kiedy kontrolować czynność wydalniczą nerek u chorego z cukrzycą?

dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Żeromskiego 113

90-549 Łódź

tel.: 42 639 35 71

e-mail: irmina.korzeniewska-dyl@umed.lodz.pl

  • Aktualne zalecenia dotyczące zasad kontroli czynności nerek u chorych z cukrzycą
  • Ocena albuminurii i szacunkowy wskaźnik filtracji kłębuszkowej jako 2 podstawowe parametry funkcji nerek u chorego z cukrzycą
  • Kontrola stanu wydolności nerek – warunek bezpiecznego leczenia hipoglikemizującego i stosowania środków kontrastowych
  • Monitorowanie czynności nerek u chorych z cukrzycą w stanach ostrych i podczas leczenia przewlekłego

Cukrzycowa choroba nerek (CChN), która rozwija się u 30-40% pacjentów z cukrzycą zarówno 1 (DMT1 – diabetes mellitus type 1), jak i 2 typu (diabetes mellitus type 2), jest poważnym powikłaniem. Po pierwsze, stwarza ryzyko rozwoju schyłkowej niewydolności nerek, pociągającej za sobą konieczność wdrożenia leczenia nerkozastępczego obciążającego i pacjenta, i ochronę zdrowia, po drugie – jest przyczyną drastycznie rosnącego ryzyka zgonu. Uszkodzenie nerek w przebiegu cukrzycy zwiększa ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych i zgonu, a ryzyko to wzrasta w miarę postępu niewydolności nerek.

Samo rozpoznanie cukrzycy powoduje, że chory znajduje się w grupie wysokiego lub bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego (z wyjątkiem młodych chorych z DMT1), a dodatkowe uszkodzenie nerek, objawiające się zwiększonym wydalaniem albuminy z moczem i/lub podwyższeniem stężenia kreatyniny, znacząco to ryzyko zwiększa. Ryzyko zgonu związanego z chorobami sercowo-naczyniowymi u chorego na cukrzycę, ale bez uszkodzenia nerek wynosi 0,7% rocznie, podczas gdy zwiększona albuminuria i jawny białkomocz podwyższają to ryzyko odpowiednio do 2% i 3,5% rocznie. Jednak najbardziej obciążające dla pacjenta z cukrzycą jest pogorszenie czynności wydalniczej nerek – ryzyko zgonu u chorych z cukrzycą i niewydolnością nerek wynosi aż 12,1% rocznie1.

Jak kontrolować czynność nerek u chorego z cukrzycą?

Wydalanie albuminy z moczem oraz stężenie kreatyniny i oszacowany na jego podstawie wskaźnik filtracji kłębuszkowej (eGFR – estimated glomerular filtration rate), jako 2 niezależne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, stanowią podstawowe parametry kontroli funkcji nerek u chorego z cukrzycą.

U każdego chorego na cukrzycę należy co najmniej raz w roku ocenić wydalanie albuminy z moczem oraz stężenie kreatyniny w surowicy wraz z wyliczeniem eGFR. W przypadku pacjentów z DMT1 badania te trzeba wykonywać począwszy od 5 roku trwania choroby, u pacjentów z DMT2 – od momentu rozpoznania, ponieważ już wtedy mogą pojawić się powikłania, co jest wynikiem znacznego opóźnienia w ustaleniu rozpoznania2.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Jak kontrolować czynność nerek u chorego z cukrzycą?

Wydalanie albuminy z moczem oraz stężenie kreatyniny i oszacowany na jego podstawie wskaźnik filtracji kłębuszkowej (eGFR – estimated glomerular filtration rate), [...]

Wydolność nerek a leczenie cukrzycy

Odpowiednio częsta kontrola stanu wydolności nerek jest konieczna dla bezpiecznego leczenia hipoglikemizującego. Decyzje terapeutyczne należy podejmować na podstawie ryzyka sercowo-naczyniowego, ale [...]

Nefroprotekcja jako jeden z celów leczenia cukrzycy

Spowolnienie postępu CChN zależy w głównej mierzy od skuteczności kontroli glikemii, ale także nadciśnienia tętniczego, hiperlipidemii, hiperurykemii i zaprzestania palenia tytoniu. [...]

Czynność nerek w ostrych stanach hiperglikemicznych

Prawie zawsze ostrym stanom hiperglikemicznym, takim jak cukrzycowa kwasica ketonowa oraz stan hiperglikemiczno-hipermolalny, towarzyszy ostre uszkodzenie nerek (AKI – acute kidney [...]

Badania kontrastowe w cukrzycy

Pacjenci z cukrzycą są obciążeni wysokim lub bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, w związku z czym często muszą być poddawani procedurom wymagającym [...]

Podsumowanie

U chorych z cukrzycą kontrola czynności nerek jest konieczna zarówno w stanach ostrych, jak i w leczeniu przewlekłym. Jest ona niezbędna [...]

Do góry