Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

Przewodniczący Rady Naukowej „Diabetologii po Dyplomie”

Small moczulski prof pn (9) opt

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

Pod koniec września 2020 r. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO), prestiżowa organizacja wydająca zalecenia dotyczące chorób nerek, opublikowała rekomendacje odnośnie do leczenia cukrzycy u osób z cukrzycową chorobą nerek (CChN). Poprzednie zalecenia KDIGO w tym zakresie pochodzą z 2012 r. Przez ostatnie lata pojawiły się nowe leki oraz wykonano wiele badań klinicznych, które rozszerzyły wiedzę i doświadczenie dotyczące CChN. W tegorocznych zaleceniach zaproponowano więc pewne zmiany w leczeniu cukrzycy u chorych z CChN.

Nadal inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę i antagoniści receptora dla angiotensyny II pozostają podstawowymi lekami u pacjentów z CChN i nadciśnieniem tętniczym. Zaleca się również, aby rozważyć ich stosowanie u pacjentów z CChN w przypadku braku nadciśnienia tętniczego. Oczywiście nie zaleca się łączenia u jednego chorego enzymu konwertującego angiotensynę z antagonistą receptora dla angiotensyny II. Jako że palenie jest istotnym czynnikiem ryzyka CChN, w aktualnych wytycznych podtrzymano rekomendację, aby rzucić palenie. Nie zaleca się natomiast, aby w diecie osób z CChN zmniejszać ilość spożywanego białka poniżej poziomu zalecanego dla ogólnej populacji, wynoszącego 0,8 g/kg m.c./24 h. Chociaż istnieją pewne dowody na to, że redukcja ilości białka w diecie może zmniejszyć hiperfiltrację u chorych na cukrzycę i w ten sposób zapobiegać CChN, to jednak taki krok przy jednoczesnym zaleceniu ograniczenia ilości spożywanych węglowodanów, tłuszczów i alkoholu mógłby doprowadzić do spadku ogólnej ilości spożywanych kalorii.

Do najbardziej przewrotnych zaleceń należy jednak to, aby leczeniem pierwszego rzutu w przypadku CChN była stosowana jednocześnie kombinacja metforminy z inhibitorem transportera sodowo-glukozowego typu 2 (SGLT2 – sodium-glucose cotransporter 2). Zalecenie to wynika z badań wskazujących na korzystne działanie inhibitora SGLT2 u osób z CChN. Rekomenduje się więc, aby u pacjentów z CChN stosować kombinację metforminy z inhibitorem SGLT2 tak długo, jak długo współczynnik przesączania kłębuszkowego (GFR – glomerular filtration rate) utrzymuje się >30 ml/min/1,73 m2. Kolejne przewrotne zalecenie jest takie, aby leczenie inhibitorem SGLT2 kontynuować nawet wtedy, gdy GFR obniży się <30 ml/min/1,73 m2, aż do czasu rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego. Wiadomo, że wraz ze spadkiem GFR zmniejsza się kilkukrotnie ilość glukozy wydalanej z moczem pod wpływem inhibitora SGLT2. Na przykład według informacji zawartej w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL) dapagliflozyny średnie dobowe wydalanie glukozy z moczem wynosiło 85 g u chorych z prawidłową czynnością wydalniczą nerek i jedynie 11 g u osób z silnie upośledzoną czynnością wydalniczą nerek. Jeżeli więc GFR obniży się <30 ml/min/1,73 m2, to inhibitor SGLT2 będzie działał raczej jako lek zapobiegający postępowi CChN niż jako lek powodujący istotne wydalanie glukozy z moczem.

Kolejną nowością jest rekomendacja, aby lekiem drugiego rzutu u chorych z CChN – jeśli kombinacja metforminy z inhibitorem SGLT2 nie pozwala osiągnąć celu w postaci leczenia cukrzycy – był długo działający agonista receptora dla glukagonopodobnego peptydu typu 1 (GLP-1 RA – glucagon-like peptide 1 receptor agonist). Zalecenie to wynika również z badań wykazujących korzystne działanie GLP-1 RA na CChN.

Opisane wyżej nowe zalecenia dotyczące leczenia cukrzycy u osób z CChN zmieniają istotnie dotychczasowe paradygmaty. Wraz z wdrożeniem tych nowych zasad mogą jednak pojawić się pewne dylematy. Po pierwsze, nadal nie wszystkie leki z grupy inhibitorów SGLT2 są dopuszczone do stosowania u chorych z GFR <30 ml/min/1,73 m2. Po drugie, włączanie inhibitora SGLT2 wraz z metforminą jako leczenia pierwszego rzutu u chorych z CChN będzie się wiązało ze wzrostem kosztów leczenia cukrzycy. Wprawdzie KDIGO sugeruje, żeby w przypadku problemów związanych z wysokimi kosztami terapii lekiem drugiego rzutu u chorych z CChN były pochodne sulfonylomocznika, tiazolidynediony lub inhibitory α-glukozydazy, a nie GLP-1 RA, to jednak nie zmienia swojego zalecenia dotyczącego kombinacji metforminy z inhibitorem SGLT2 jako leczenia pierwszego rzutu w takich przypadkach. Pozostaje nam więc obserwowanie, jak nowe zalecenia KDIGO zostaną wdrożone do codziennej praktyki u pacjentów z CChN.

W tym numerze „Diabetologii po Dyplomie” polecam artykuł na temat stanu hiperglikemiczno-hiperosmolarnego. Wystąpienie tego ostrego powikłania cukrzycy wiąże się z wysoką śmiertelnością. Warto zatem zaktualizować swoją wiedzę, aby nie popełnić nawet najmniejszego błędu w diagnostyce i leczeniu.

Do góry