Unikamy powikłań

Hipoglikemia – metody zapobiegania i strategie leczenia

prof. dr hab. n. med. Ewa Pańkowska

Instytut Diabetologii w Warszawie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Ewa Pańkowska

Instytut Diabetologii

ul. Racławicka 129 lok. 2U, 02-117 Warszawa

e-mail: ewa.pankowska@instytutdiabetologii.pl

  • Niedocukrzenie – czynniki ryzyka i częstość występowania u osób z cukrzycą
  • Manifestacja kliniczna hipoglikemii oraz konsekwencje jej nawracających epizodów
  • Zasady postępowania w niedocukrzeniu, w przypadku bezobjawowych niedocukrzeń oraz sposoby zapobiegania nawracającym epizodom hipoglikemii
  • Prowadzenie pacjenta ze stanami hipoglikemii (systematyczne podejście kliniczne, edukacja i wzmacnianie zdolności pacjenta do samokontroli w cukrzycy)


Hipoglikemię definiuje się przez stężenie glukozy w surowicy – jest ona epizodem niskiej wartości glukozy mogącej negatywnie wpływać na funkcjonowanie organizmu. Trwają dyskusje nad punktem odcięcia dla wartości glikemii, który wskazywałby na stan niedocukrzenia. U osób chorujących na cukrzycę wraz z czasem trwania choroby odczuwanie niedocukrzeń się zmienia: wystarczy okres długotrwałej hiperglikemii, a poziom odczuwania niedocukrzenia przesunie się w górę i odwrotnie – osoby często doświadczające hipoglikemii odczuwają ją na poziomie dużo niższym.

Hipoglikemia to stan bezpośrednio zagrażający prawidłowej pracy ośrodkowego układu nerwowego (OUN), praca mózgu zależy bowiem od stałego dostępu do materiału energetycznego, jakim jest glukoza. W stanach głodzenia komórki OUN są zdolne do wytwarzania energii z ciał ketonowych, ale w warunkach fizjologicznych glukoza jest podstawowym źródłem energii. Dlatego też istnieje cały system neuroendokrynny regulujący glikemię i stojący na straży prawidłowego stężenia glukozy w krwiobiegu1.

Fizjologiczna kontrregulacja, czyli dążenie do utrzymania normoglikemii w sytuacji obniżania się glikemii, jest skomplikowanym mechanizmem opierającym się na regulacji ze strony układu nerwowego i hormonalnego. Podczas hipoglikemii dochodzi do zahamowania sekrecji insuliny, wzrasta natomiast sekrecja glukagonu, adrenaliny, hormonu wzrostu i kortyzolu. Spadek stężenia glukozy we krwi powoduje aktywację układu współczulnego z sekrecją katecholamin, a następnie ze zwiększonym uwalnianiem kortyzolu, hormonu wzrostu. Odpowiedź ta prowadzi do aktywacji glukoneogenezy i glikogenolizy, przyczyniając się do powrotu glikemii do wartości fizjologicznych. Odnotowano również wzrost innych substancji hormonalnie czynnych: adrenokortykotropiny, prolaktyny, oksytocyny, reniny, aldosteronu, polipeptydu trzustkowego, a także licznych neuropeptydów. Ze strony układu nerwowego aktywowany jest układ wegetatywny. Ma to bezpośredni wpływ na zmiany hemodynamiczne w układzie krążenia: wzrost czynności serca, wzrost frakcji wyrzutowej serca, wzrost skurczowego ciśnienia tętniczego, natomiast spadek rozkurczowego bez wzrostu ciśnienia krwi. Obserwuje się też spadek filtracji nerek i rozszerzenie naczyń krwionośnych w OUN. Aktywacja układu współczulnego odpowiada za typowe objawy niedocukrzenia. U osób zdrowych fizjologicznym progiem stymulującym mechanizmy kontrregulacji jest glikemia na poziomie 65 mg/dl i mniej. Jednak w przypadku osób z cukrzycą ze względu na bezpieczeństwo przyjęto nieco wyższą wartość: 70 mg/dl2 (ryc. 1).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Definicja i klasyfikacja hipoglikemii

Hipoglikemia występuje wówczas, gdy wartość glikemii wynosi ≤70 mg. Kryteria rozpoznania hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą ewoluowały wraz z rozwojem wiedzy [...]

Czynniki ryzyka i częstość występowania hipoglikemii u osób z cukrzycą

Uważa się, że istotnym czynnikiem sprzyjającym niedocukrzeniu jest prawidłowa kontrola metaboliczna osób z cukrzycą. Na podstawie wielu badań populacyjnych stwierdzono, że [...]

Częstość występowania hipoglikemii w cukrzycy typu 2

Pacjenci z cukrzycą typu 2 rzadziej doświadczają stanów hipoglikemii i zwykle maję one łagodniejszy przebieg niż u osób z cukrzycą typu [...]

Manifestacja kliniczna hipoglikemii i konsekwencje nawracających epizodów hipoglikemii

Objawy hipoglikemii dzieli się zwykle na 2 główne kategorie: 1. autonomiczne, związane z pobudzeniem układu współczulnego; 2. neuroglikopeniczne, czyli związane z [...]

Konsekwencje nawracających i długotrwałych hipoglikemii

Hipoglikemia może bezpośrednio upośledzać pracę układu krążenia (w większym stopniu dotyczy to osób z cukrzycą typu 2) przede wszystkim poprzez pobudzenie [...]

Hipoglikemia bezobjawowa z dysfunkcją autonomicznego układu nerwowego

Jedną z klinicznych konsekwencji (odroczonych w czasie) nawracających epizodów hipoglikemii jest bezobjawowa hipoglikemia. Są to nawracające stany niedocukrzeń bez sygnałów ostrzegawczych. [...]

Postępowanie w czasie hipoglikemii i w sytuacji nawracających epizodów hipoglikemii

Leczenie stanu hipoglikemii opiera się na podaniu doustnym porcji glukozy: od 10 do 30 g jednorazowo. Najczęściej zalecane jest podanie glukozy [...]

Podsumowanie

Stany niedocukrzenia u osób z cukrzycą wynikają z procesu leczenia choroby podstawowej. Dotyczą one głównie pacjentów z cukrzycą typu 1, ale [...]

Ważne informacje

Hipoglikemia jest powikłaniem jatrogennym w przebiegu cukrzycy, definiowanym za pomocą stężenia glukozy we krwi. Stany hipoglikemii różnicuje się w zależności od [...]

Do góry