Wytyczne

Standardy leczenia cukrzycy typu 1 u dorosłych na podstawie wytycznych NICE

lek. Monika Storman1

lek. Monika Blicharska2

1Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
2Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

lek. Monika Storman

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

e-mail: monika.storman@wum.edu.pl

  • Standardy leczenia cukrzycy typu 1 oparte na wytycznych NICE z marca 2023 r. jako punkt odniesienia dla personelu ochrony zdrowia opiekującego się pacjentami z cukrzycą typu 1
  • Omówienie kluczowych punktów standardów, jak: znaczenie ustrukturyzowanych programów edukacyjnych, wykorzystanie systemów CGM, użycie statyn w profilaktyce chorób układu krążenia u pacjentów >40 r.ż., regularne badania w celu wczesnego wykrywania powikłań cukrzycy typu 1
  • Podobieństwa i różnice między wytycznymi NICE a wytycznymi PTD

Cukrzyca typu 1 stanowi jedno z wyzwań w dziedzinie endokrynologii i diabetologii, a jej skuteczne leczenie jest nieodłącznym elementem opieki nad pacjentami dorosłymi. Standardy leczenia tej choroby, oparte na wytycznych National Institute for Health and Care Excellence (NICE), zawarte w dokumencie „Type 1 diabetes in adults: diagnosis and management”1, stanowią punkt odniesienia dla lekarzy specjalistów oraz personelu ochrony zdrowia odpowiedzialnego za opiekę nad pacjentami z cukrzycą typu 1.

Zaktualizowane wytyczne NICE2 dostarczają najnowszych danych i rekomendacji, które mają na celu poprawę jakości życia pacjentów z cukrzycą typu 1 i ograniczenie ryzyka jej powikłań.

Niniejszy artykuł jest próbą syntetyzacji i wyjaśnienia kluczowych aspektów standardów leczenia cukrzycy typu 1 u dorosłych według wytycznych NICE. Zawarto w nim jednocześnie praktyczne wskazówki dla lekarzy oraz personelu medycznego, a także podkreślono znaczenie spersonalizowanej opieki w kontekście tej choroby. Zapoznanie się z najnowszymi wytycznymi NICE z marca 2023 r., które zastąpiły te z 2011 r., jest istotnym krokiem w kierunku optymalnej opieki nad pacjentami z cukrzycą typu 1. W wielu miejscach niniejszego tekstu wskazano również podobieństwa i różnice między wytycznymi NICE a zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD)3.

Zorganizowany program edukacyjny (2011, aktualizacja 2023)

Edukacja jest kluczowym elementem opieki nad pacjentem z cukrzycą typu 1. Osoba dorosła z cukrzycą typu 1 musi opanować wiele nowych umiejętności i nabyć odpowiedniej wiedzy, która umożliwi jej dobrą kontrolę choroby. Zorganizowany program edukacyjny pozwala takim osobom na dostosowanie postępowania w cukrzycy do zmian w ich życiu codziennym oraz utrzymanie wysokiej jakości życia. Pierwsze miesiące po diagnozie są najtrudniejsze, ponieważ wymagają wielu zmian w rutynie dnia codziennego i stanowią wyzwanie dla każdego pacjenta. Edukacja powinna być oferowana od początku, ale jej zakres i intensywność powinny być dopasowane do możliwości danej osoby.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Możliwość ciągłego monitorowania stężenia glukozy (CGM) (2023)

Systemy ciągłego monitorowania glikemii (CGM – continuous glucose monitoring) pomagają chorym na cukrzycę szybciej reagować na zmiany stężenia glukozy we krwi. [...]

Podawanie statyn osobom dorosłym z cukrzycą typu 1 w wieku ≥40 lat w ramach pierwotnej profilaktyki chorób układu krążenia (CVD) (2023)

Ryzyko sercowo-naczyniowe u osób z cukrzycą typu 1 jest istotnie zwiększone, co wynika z wielu czynników, takich jak hiperlipidemia i miażdżyca. Terapia [...]

9 kluczowych badań przeprowadzanych corocznie u chorych z cukrzycą typu 1 (2023)

Regularne badania u chorych z cukrzycą typu 1 pozwalają na zapobieganie powikłaniom przewlekłym oraz na ich wcześniejsze wykrywanie. Wynikiem tych działań powinno [...]

Ocena ryzyka rozwoju stopy cukrzycowej u osób dorosłych z cukrzycą typu 1 przyjmowanych do szpitala (2023)

Ocena ryzyka wystąpienia zespołu stopy cukrzycowej podczas hospitalizacji z jakiegokolwiek powodu przez wyszkolony personel medyczny zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju tego powikłania u [...]

Wsparcie w zakresie samodzielnego leczenia cukrzycy dla osób dorosłych z cukrzycą typu 1 przyjętych do szpitala (2011, aktualizacja 2023)

Zgodnie z wytycznymi NICE osoby dorosłe z cukrzycą typu 1 przyjęte do szpitala wymagają wsparcia w zakresie samodzielnego leczenia cukrzycy. Indywidualna ocena [...]

Identyfikacja zaburzeń odżywiania

Zaburzenia odżywiania są kategorią zaburzeń behawioralnych charakteryzujących się zmianami w nawykach żywieniowych oraz wpływających na funkcje fizjologiczne i zdrowie fizyczne. Przyjmują [...]

Podsumowanie

Porównanie zmian w wytycznych NICE z 2011 r. i 2023 r. dotyczących leczenia cukrzycy typu 1 u dorosłych ukazuje ewolucję podejścia do zarządzania [...]

Do góry