Nowości

Ginekologia po Dyplomie 2015:17(1):72-73

Czy kobiety rozumieją zasady badań mammograficznych?

W nowym raporcie stwierdzono, że wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy z tego, że ubezpieczyciele zdrowotni są zobowiązani do pokrywania kosztów corocznych mammografii. Duża częstość „fałszywych alarmów” budzi u kobiet mieszane uczucia w odniesieniu do przesiewowych badań mammograficznych.

Jakie odczucia mają kobiety w związku z badaniami mammograficznymi? Jakie przeszkody powodują, że u niektórych kobiet badania przesiewowe nie są wykonywane?

Ważnych informacji na ten temat dostarcza raport opublikowany ostatnio przez Society for Women’s Health Research, które przeprowadziło badanie ankietowe obejmujące ponad 3000 kobiet w wieku ≥18 lat. Jednym z najważniejszych wniosków jest to, że znaczna większość kobiet (68%) w Stanach Zjednoczonych nie wiedziała lub nie sądziła, że ustawa o przystępnej cenowo opiece medycznej (Affordable Care Act) nakłada na firmy oferujące ubezpieczenia zdrowotne wymóg pokrywania kosztów badań przesiewowych bez dodatkowych obciążeń finansowych ze strony pacjentek.

Chociaż według raportu większość badanych kobiet (78%) zdecydowanie sądzi, że mammografie są ważne, ponad połowa (64%) wskazała, że brakuje im odpowiedniej wiedzy na temat korzyści z poddawania się badaniom przesiewowym. U 56% kobiet najistotniejszym powodem wykonania mammografii było stosowne zalecenie personelu medycznego. Jednocześnie w przybliżeniu 46% kobiet podało, że nie poddaje się corocznym przesiewowym badaniom mammograficznym.

Za największe przeszkody utrudniające coroczne badania przesiewowe uznano koszt badań przesiewowych oraz brak ubezpieczenia. Sześćdziesiąt procent kobiet z rocznym dochodem w gospodarstwie domowym przekraczającym 50 000 dolarów podało, że poddaje się przesiewowym badaniom mammograficznym „corocznie lub częściej”, w porównaniu z jedynie 49% kobiet z rocznym dochodem w gospodarstwie domowym poniżej 50 000 dolarów. Zaledwie 23% kobiet, które nie były ubezpieczone, podało wykonywanie przesiewowych badań mammograficznych corocznie lub częściej, natomiast wśród kobiet mających ubezpieczenie ten odsetek wyniósł 57%. Koszty niemedyczne, takie jak koszty podróży w celu poddania się badaniu przesiewowemu, również zostały uznane za czynnik wpływający na to, czy kobiety mają wykonywane mammografie.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czy obserwujemy wzrost częstości wykonywania mastektomii w Stanach Zjednoczonych?

Jak wynika z badania opublikowanego ostatnio w czasopiśmie JAMA Surgery, coraz więcej kobiet, które kwalifikowałyby się do operacji oszczędzającej pierś, decyduje się na [...]

Związek między zapadalnością na raka szyjki macicy a częstością szczepień przeciwko HPV

Jak wynika z danych przedstawionych podczas konferencji American Association of Cancer Research poświęconej nierównościom w opiece onkologicznej nad mniejszościami rasowymi i etnicznymi oraz innym [...]