Nowe obowiązki informacyjne lekarzy położników

dr n. praw. Radosław Tymiński

radca prawny, www.prawalekarza.pl

Standaryzowanie postępowania medycznego lekarzy za pomocą rozporządzeń jest kontrowersyjne, sam fakt wejścia w życie tych rozporządzeń musi się jednak odbić na postępowaniu lekarskim.1 W dniu 2 czerwca 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych (dalej: rozporządzenie ws. standardów).2 Warto odnieść się do nowych obowiązków informacyjnych lekarzy, które przepisy te wprowadzają.

Punktem wyjścia do dalszych rozważań musi być stwierdzenie, że w przepisach ww. rozporządzenia wprowadzono wiele obowiązków lekarzy związanych z prowadzeniem ciąż, w których występują wskazane w rozporządzeniu powikłania. Z perspektywy prawnej warto przyjrzeć się nowym obowiązkom informacyjnym położników, ponieważ zostały one zakrojone dość szeroko. Zagadnienia dotyczące informowania pacjentek uregulowano w następujących standardach:

  • I.5. „Pacjentce udziela się wyczerpującej informacji na temat stanu jej zdrowia”
  • I.7. „Pacjentce udziela się wyczerpującej informacji na temat obowiązującego stanu prawnego wynikającego z przepisów o aktach stanu cywilnego, zabezpieczenia społecznego i prawa pracy dotyczącego sytuacji, w jakiej się znalazła”
  • VII.3., pkt 7 „Pacjentce w sytuacji niepowodzenia położniczego zapewnia się szczególną pomoc, realizowaną w następujący sposób […] pacjentce udziela się także wszelkich informacji zarówno o możliwości uzyskania dalszej pomocy psychologicznej, miejscach i organizacjach udzielających wsparcia osobom w podobnej sytuacji, jak i przysługujących jej prawach”
  • VII.3., pkt 8 „Pacjentce w sytuacji niepowodzenia położniczego zapewnia się szczególną pomoc, realizowaną w następujący sposób […] pacjentce udziela się wyczerpującej informacji na temat obowiązującego stanu prawnego wynikającego z przepisów o aktach stanu cywilnego, zabezpieczenia społecznego i prawa pracy dotyczącego sytuacji, w jakiej się znalazła”.
Do góry