Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Adres do korespondencji: dr n. med. Martyna Trzeszcz, Centrum Zdrowia Kobiety Corfamed, ul. Kluczborska 37, 50-322 Wrocław; e-mail: m.trzeszcz@corfamed.pl

Pytania dotyczące oceny łożyska po porodzie przygotowała dr n. med. Martyna Trzeszcz, patolog perinatalny i placentolog kliniczny, z Centrum Zdrowia Kobiety Corfamed oraz Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Konsultacja perinatalna: lek. Maciej Mazurec z Centrum Zdrowia Kobiety Corfamed we Wrocławiu.

Szanowni Czytelnicy!

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination; egzamin ten warunkuje otrzymanie licencji na wykonywanie zawodu lekarza). W odróżnieniu od klasycznych pytań egzaminacyjnych tu zadajemy pytania o decyzje w konkretnych sytuacjach klinicznych. Odpowiedź na nie pozwala skonfrontować swoją wiedzę ze zdaniem ekspertów. Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo ten dział z zainteresowaniem i uznają go za wartościowe uzupełnienie stałej profesjonalnej edukacji medycznej.


1. Dwudziestoośmioletnia pierwiastka w 36 6/7 t.c. została przyjęta do szpitala z podejrzeniem zahamowania wzrastania płodu (FGR – fetal growth restriction), które wysunięto na podstawie ambulatoryjnie stwierdzonych zaburzeń w kardiotokografii (do skierowania nie załączono zapisu) oraz zbyt małej masy ciała płodu w stosunku do wieku ciążowego. W combined test plus (raport ryzyka pierwszego trymestru Fetal Medicine Foundation [FMF]) rozpoznano zwiększone ryzyko FGR (>1:100). W badaniu ultrasonograficznym w 28 0/7 t.c. stwierdzono szacunkową masę płodu (EFW – estimated fetal weight) odpowiadającą 8 centylowi oraz prawidłowe przepływy naczyniowe. W regularnie wykonywanych (co 3 tygodnie) pomiarach masy płodu odnotowano EFW kolejno równą 5 i 3 centylowi z zachowanymi prawidłowymi przepływami. W trakcie hospitalizacji EFW wynosiła poniżej 3 centyla. Stwierdzono też prawidłowe przepływy w tętnicy pępowinowej, tętnicy środkowej mózgu i przewodzie żylnym. Ciężarną z rozpoznaniem FGR w 37 2/7 t.c. zakwalifikowano do próby indukcji porodu, która zakończyła się cięciem cesarskim. Urodzeniowa masa ciała noworodka wynosiła 1680 g. Dziecko otrzymało 7/8/10/10 pkt w skali Apgar (określenie stanu noworodka zaraz po porodzie w 1, 3, 5 i 10 minucie życia). W badaniu placentologicznym stwierdzono morfologiczne wykładniki ciężkiej malperfuzji naczyniowej w kompartmencie płodowym łożyska pod postacią mnogich zakrzepów zlokalizowanych w naczyniach krwionośnych kosmków pniowych. W pępowinie oraz błonach płodowych nie stwierdzono zmian patologicznych. Proszę wskazać implikacje kliniczne powyższego rozpoznania placentologicznego:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Płodowa malperfuzja naczyniowa łożyska dużego stopnia (FVM – fetal vascular malperfusion) powstaje na tle 4 stanów powodujących aktywację czynników prozakrzepowych, takich [...]

Komentarz

Łożysko obwałowane (circumvallate placenta) występuje w 1-6,5% ciąż. To odmiana łożyska, w którym wolne błony płodowe nie odchodzą od jego brzegów, [...]

Komentarz

Obturacja sznura pępowinowego może prowadzić do ciężkich powikłań ciążowych wskutek bezpośrednich mechanicznych zaburzeń pępowinowego przepływu krwi. Patomechanizm może mieć charakter przewlekły, [...]

Komentarz

Stan noworodka urodzonego w 32 t.c. był nieadekwatnie ciężki do przedporodowego stanu klinicznego. Niedojrzałość płuc związana z wcześniactwem jest niewystarczającym uzasadnieniem [...]

Komentarz

Kobiety, które przebyły poród przedwczesny z towarzyszącym histologicznym ACA, są obarczone ryzykiem wystąpienia tych powikłań w następnych ciążach. Wynosi ono 10-25% [...]

Komentarz

Dysplazja mezenchymalna (mesenchymal dysplasia) jest rzadkim schorzeniem łożyska o nieznanej etiologii, w którym strukturalnie nieprawidłowy popłód stanowi punkt wyjścia dla rozwoju [...]

Komentarz

Przewlekłe zapalenie histiocytarne przestrzeni międzykosmkowej to jednostka z grupy chorób zapalnych łożyska o charakterze immunologiczno-idiopatycznym i ciężkim przebiegu. Etiologicznie jest silnie [...]

Komentarz

Kluczem do odpowiedzi na zadane pytanie są: otyłość ciężarnej, FGR oraz cechy porodu przedwczesnego bez współistniejących wykładników infekcji i/lub stanu zapalnego. [...]

Komentarz

Zgodnie z definicją American College of Obstetricians and Gynecologists 2013 stwierdzenie nadciśnienia ciążowego (GH – gestational hypertension) i trombocytopenii (

Komentarz

Masywne okołokosmkowe złogi fibrynoidu (MPFD – massive perivillous fibrin deposition) to zmiana łożyskowa o charakterze nawrotowym odpowiedzialna za ciężkie powikłania ciążowe, [...]

Do góry