Farmakoterapia w trakcie laktacji

dr hab. n. med. Żaneta Kimber-Trojnar, prof. UM
prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak

Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Żaneta Kimber-Trojnar, prof. UM

Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. dr. Kazimierza Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin

e-mail: zkimber@poczta.onet.pl

  • Farmakokinetyka leków w okresie laktacji
  • Kategorie bezpieczeństwa stosowania leków w okresie laktacji według prof. Hale’a
  • Zasady leczenia farmakologicznego kobiet karmiących piersią


Wiele leków jest stosowanych przez kobiety w okresie ciąży i laktacji1. W latach 1976-2008 odsetek kobiet przyjmujących co najmniej cztery leki w pierwszym trymestrze ciąży uległ prawie potrojeniu – z 9,9% do 27,6%2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży leków, które zostały zarejestrowane w latach 2003-2012, opierały się głównie na badaniach przeprowadzanych na zwierzętach – dotyczyło to aż 92,9% wszystkich preparatów3. Tylko w przypadku 5,2% leków dane te uwzględniały także wyniki badań uzyskane w grupie ciężarnych3. Tymczasem informacje na temat farmakoterapii w okresie laktacji są jeszcze skąpsze. W opisie prawie połowy leków zarejestrowanych w latach 2003-2012, tj. 47,9%, nie zawarto żadnych informacji dotyczących bezpieczeństwa ich stosowania podczas karmienia piersią, w przypadku 42,7% farmaceutyków przedstawiono dane uzyskane na podstawie badań na zwierzętach, a tylko w opisie 4,7% produktów leczniczych uwzględniono wyniki badań klinicznych z udziałem karmiących kobiet i ich dzieci3.

Często na podstawie niepełnych lub nieaktualnych informacji dotyczących bezpieczeństwa farmakoterapii w okresie laktacji zaleca się matkom zaprzestanie karmienia piersią podczas przyjmowania leków. Zarówno w charakterystykach produktów leczniczych, jak i ulotkach informacyjnych dla pacjentów zwykle można znaleźć ostrzeżenia przed zażywaniem leków w czasie karmienia piersią lub podawane informacje są niejednoznaczne4,5. Ostrzeżenia te prawdopodobnie wynikają z braku badań klinicznych oceniających narażenie dzieci na leki poprzez mleko matki. Ponadto obawy przemysłu farmaceutycznego dotyczą potencjalnych konsekwencji prawnych.

Metodologia badań dotyczących bezpieczeństwa leków w okresie laktacji

Badania dotyczące bezpieczeństwa farmakoterapii w trakcie laktacji można podzielić na trzy kategorie: modele predykcyjne opierające się na właściwościach fizykochemicznych leku, doświadczenia na zwierzętach oraz badania kliniczne u ludzi1.

Modele predykcyjne umożliwiają wyliczenie stosunku stężenia danej substancji w mleku do jej stężenia w osoczu na podstawie jej właściwości fizykochemicznych, takich jak: właściwości jonizacyjne, masa cząsteczkowa, wiązanie z białkami i lipofilność...

Wiarygodne modele predykcyjne powinny także uwzględniać czynniki wpływające na reakcje u niemowląt, w tym: ich wiek, choroby współistniejące oraz dojrzałość i wydajność mechanizmów eliminacji leku. Niektóre substancje mogą powodować działania niep...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Metodologia badań dotyczących bezpieczeństwa leków w okresie laktacji

Badania dotyczące bezpieczeństwa farmakoterapii w trakcie laktacji można podzielić na trzy kategorie: modele predykcyjne opierające się na właściwościach fizykochemicznych leku, doświadczenia [...]

Farmakokinetyka leków a karmienie piersią

Farmakokinetyka leków w okresie laktacji jest bardzo złożona. Przy podejmowaniu decyzji na temat farmakoterapii u kobiety karmiącej piersią należy uwzględnić losy [...]

Źródła informacji na temat bezpieczeństwa farmakoterapii w trakcie laktacji

Z klinicznego punktu widzenia najważniejsze są skuteczność działania konkretnej substancji w leczeniu choroby matki oraz jej bezpieczeństwo dla karmionego piersią dziecka. [...]

Wnioski

Najczęściej stosowane leki są stosunkowo bezpieczne dla niemowląt karmionych piersią. Dawka otrzymywana w mleku jest na ogół niewielka. Większość matek przyjmuje [...]

Do góry