Testy wysiłkowe w kardiologii

Wprowadzenie - Testy wysiłkowe w kardiologii

Sebastian Szmit

I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Klinika Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Kardiologia po Dyplomie 2011; 10 (9): 76

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Choroba niedokrwienna serca (ChNS) jest główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Dostępne dane wskazują, że regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko związane z ChNS o 20%. Brakuje jednak danych określających zależność między intensywnością i częstością wysiłku a stopniem redukcji tego ryzyka.

W tym numerze Kardiologii po Dyplomie przybliżamy Państwu wyniki metaanalizy przeprowadzonej przez Sattelmaira i wsp., opublikowanej w sierpniu 2011 roku na łamach Circulation. Wyniki tej pracy potwierdzają zalecenia dotyczące zapobiegania chorobom układu krążenia z 2008 roku. U osób aktywnych (wykonujących wysiłek fizyczny co najmniej 150 minut w tygodniu, czyli zużywających 550 kcal na tydzień) ryzyko związane z ChNS jest o 14% mniejsze. Dalsze zwiększenie częstości treningów wiąże się aż z 20-25% zmniejszeniem ryzyka. Kobiety odnoszą większą korzyść terapeutyczną niż mężczyźni. Co ciekawe, u pacjentów niespełniających minimalnych kryteriów aktywności fizycznej według wytycznych również rokowanie się poprawiało. Potwierdza to teorię, że jakakolwiek aktywność fizyczna jest lepsza niż jej brak.

Sebastian Szmit

Do góry