Diagnostyka tk, mr

Redaktor działu: dr n. med. Magdalena Zagrodzka, Euromedic Diagnostics Polska

Pień lewej tętnicy wieńcowej - pomyślmy o tomografii komputerowej

Piotr Kurek,1 Kamil Sprengel,1 Barbara Tomicka-Szymańska,2 Magdalena Zagrodzka3

1 Oddział Kardiologiczny z Pracownią Koronarografii, Szpital Specjalistyczny, Kościerzyna
2 Euromedic Pomorskie Centrum Medyczne
3 Euromedic Diagnostics Polska

Adres do korespondencji: m.zagrodzka@gmail.com

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (1):57-60

Wprowadzenie

Zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej (PLTW) występuje w 2-5%, biorąc pod uwagę wszystkie wykonywane koronarografie diagnostyczne, w tym w ostrych zespołach wieńcowych. Za istotne zwężenia PLTW uznaje się angiograficzną zmianę powodującą ograniczenia światła naczynia o co najmniej 50%. Z powodu ułomności oceny angiograficznej wielokrotnie stosuje się inne metody do zobiektywizowania stopnia zwężenia. Takimi metodami obrazowymi są ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS) oraz angiografia tomografii komputerowej (angio-TK). Metodą czynnościową coraz częściej stosowaną jest pomiar rezerwy przepływu wieńcowego (FFR). W opisywanym przypadku jako metodę weryfikującą rozpoznanie wybrano angio-TK.

Wywiad kliniczny

Pacjent, lat 60, z przebytym w 2010 r. udarem niedokrwiennym mózgu, z rozpoznaną w przeszłości hipercholesterolemią, został przyjęty planowo na oddział kardiologii w celu wykonania diagnostycznej koronarografii. W wywiadzie chory zgłaszał od ok. 6...

Diagnostyka inwazyjna

Przy przyjęciu na oddział pacjent był w dobrym stanie, nie zgłaszał dolegliwości. W pierwszej ocenie angiograficznej (ryc. 1A-D) stwierdzono:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa naczyń wieńcowych potwierdziła stwierdzone w koronarografii zmiany (ryc. 2A, B). Dodatkowo w badaniu stwierdzono materiał zatorowy w tętnicach segmentalnych płata [...]
Do góry