Redaktorzy działu: lek. Marta Załęska-Kocięcka, lek. Piotr Góral
Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa

Doniesienia ostatniego miesiąca

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (1): 68-72

RE-ALIGN – badanie dabigatranu u chorych z mechaniczną zastawką serca wstrzymane

Eteksylan dabigatranu jest stosowanym doustnie prolekiem dabigatranu – nowego bezpośredniego odwracalnego inhibitora trombiny. Na podstawie badania RE-LY stosowanie dabigatranu w niezastawkowym migotaniu przedsionków uznano za skuteczne i bezpieczne w zapobieganiu powikłaniom zakrzepowo-zatorowym. W związku z sukcesem dabigatranu w niezastawkowym migotaniu przedsionków rozpoczęto badanie RE-ALIGN (Randomized, phase II study to evaluate the safety and pharmacokinetics of oral dabigatran etexilate in patients after heart valve replacement), oceniające sposób dawkowania dabigatranu oraz jego bezpieczeństwo w porównaniu z warfaryną u chorych po implantacji mechanicznej dwupłatkowej zastawki aortalnej lub mitralnej.

Projekt i cele badania RE-ALIGN opublikowano w 2012 r. na łamach American Heart Journal. Do badania planowano włączyć 405 chorych w wieku 18-75 lat po wszczepieniu mechanicznej dwupłatkowej zastawki aortalnej lub mitralnej. Chorych losowo przypisano do grupy otrzymującej standardowe leczenie warfaryną pod kontrolą wskaźnika INR lub grupy leczonej dabigatranem w dawce zależnej od wydolności nerek. Chorzy z klirensem kreatyniny ≥110 ml/min otrzymywali 300 mg dabigatranu dwa razy na dobę, z klirensem ≥70-109 ml – 220 mg dwa razy na dobę, a chorzy, których klirens kreatyniny wynosił <70 ml/min – 150 mg dwa razy na dobę. W badaniu oceniano wpływ schematu dawkowania dabigatranu na osiągnięcie pożądanego stężenia leku we krwi >50 ng/ml oraz jego bezpieczeństwo w porównaniu z warfaryną. W grudniu 2012 r. sponsor badania, firma Boehringer Ingelheim, wydała oświadczenie prasowe, w którym zakomunikowała decyzję o przedwczesnym zakończeniu badania RE-ALIGN z powodu „braku oczekiwanych wyników w badanym schemacie dawkowania”.

RE-ALIGN było pierwszym badaniem oceniającym nowy lek przeciwkrzepliwy dabigatran u chorych po implantacji sztucznej zastawki serca. W związku z przedwczesnym zakończeniem badania oraz opisami pojedynczych przypadków sugerującymi zwiększone ryzyko zakrzepowo-zatorowe po zastosowaniu dabigatranu poza wskazaniami u chorych z mechaniczną zastawką serca należy podkreślić, że obecnie żaden z nowych leków przeciwkrzepliwych (m.in. dabigatran, apiksaban i rywaroksaban) nie jest zalecany jako alternatywa dla antagonistów witaminy K u chorych ze sztuczną zastawką serca.

Am Heart J 2012; 163: 931-937

AMPLIFY-EXT – skuteczność i bezpieczeństwo apiksabanu w zapobieganiu nawrotom żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

RE-ALIGN – badanie dabigatranu u chorych z mechaniczną zastawką serca wstrzymane

Eteksylan dabigatranu jest stosowanym doustnie prolekiem dabigatranu – nowego bezpośredniego odwracalnego inhibitora trombiny. Na podstawie badania RE-LY stosowanie dabigatranu w niezastawkowym [...]

AMPLIFY-EXT – skuteczność i bezpieczeństwo apiksabanu w zapobieganiu nawrotom żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

W ciągu roku od zaprzestania leczenia przeciwkrzepliwego po pierwszym epizodzie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) do nawrotu dochodzi u blisko 10% chorych [...]

dal-OUTCOMES – brak korzyści z zastosowania dalcetrapibu po ostrym zespole wieńcowym

W związku z obserwacjami wskazującymi na związek zwiększonego stężenia cholesterolu HDL z mniejszą częstością zdarzeń sercowo-naczyniowych stworzono inhibitory białka przenoszącego estry [...]

Bezpieczeństwo przezżylnego usuwania elektrod u osób w wieku podeszłym

Wraz z rosnącą populacją chorych w wieku podeszłym oraz zwiększoną częstością implantacji stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów w tej grupie wiekowej wzrasta liczba [...]

CRYSSA – kwas acetylosalicylowy w połączeniu z klopidogrelem w prewencji niedrożności pomostów aortalno-wieńcowych

Stosowanie kwasu acetylosalicylowego jest standardowym postępowaniem w przebiegu choroby wieńcowej oraz po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego (coronary artery bypass graft, CABG). Mimo [...]

Skrócenie czasu leczenia warfaryną po chirurgicznej implantacji biologicznej zastawki aortalnej związane ze wzrostem śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych

Na łamach Journal of the American Medical Association opublikowano wyniki pracy dotyczącej oceny korzyści i bezpieczeństwa leczenia przeciwkrzepliwego warfaryną w zależności [...]

Większa śmiertelność wśród pacjentów z migotaniem przedsionków przyjmujących glikozydy nasercowe

Przedstawiamy Państwu interesującą analizę post hoc badania AFFIRM (AF follow-up investigation of rhythm management) oceniającą wpływ leczenia glikozydami nasercowymi na rokowanie [...]

Profilaktyka powikłań zatorowych wśród pacjentów z rytmem zatokowym i skurczową niewydolnością serca

Na łamach European Journal of Heart Failure przedstawiono wyniki metaanalizy badań klinicznych porównującej korzyści z leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego w populacji [...]

Karwedylol nadzieją w leczeniu niewydolności serca z zachowaną funkcją skurczową

Leczenie pacjentów z niewydolnością serca i zachowaną funkcją skurczową lewej komory (heart failure with preserved ejection fraction, HF-PEF) jest dużym wyzwaniem [...]

MADIT-RIT – odpowiednie programowanie ICD pozwala zmniejszyć nieadekwatne wyładowania i śmiertelność całkowitą

Implantowane kardiowertery-defibrylatory (ICD) zarówno z funkcją resynchronizacji (CRT-D), jak i bez niej są bardzo skuteczną metodą zapobiegania zgonom w przebiegu komorowych [...]
Do góry