Redaktorzy działu: lek. Marta Załęska-Kocięcka, lek. Piotr Góral
Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa

Doniesienia ostatniego miesiąca

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (4): 61-67

Dabigatran równie skuteczny jak warfaryna w przedłużonej wtórnej profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Przedstawiamy Państwu wyniki badania RE-MEDY oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo dabigatranu w przedłużonej profilaktyce wtórnej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

W badaniu porównano leczenie warfaryną (aktywna grupa kontrolna) i dabigatranem w dawce 150 mg 2 razy dziennie. Do badania włączono 2866 chorych po przebytym epizodzie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (objawowa proksymalna zakrzepica żył głębokich lub zatorowość płucna), którzy zakończyli trwającą 3-12 miesięcy wstępną terapię przeciwkrzepliwą i w ocenie lekarza prowadzącego z uwagi na duże ryzyko nawrotu choroby wymagali przedłużenia wtórnej profilaktyki. Charakterystyka kliniczna oraz demograficzna obu grup była porównywalna, przy czym w grupie otrzymującej dabigatran istotnie częściej występowała choroba wieńcowa, cukrzyca i nadciśnienie tętnicze. W grupie leczonej dabigatranem terapię przedwcześnie zakończyło 276 pacjentów (19,3%), a głównymi przyczynami przerwania terapii były: działania niepożądane (n=147), nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich (n=23), utrata kontaktu z pacjentem (n=2), decyzja pacjenta o rezygnacji z uczestnictwa w badaniu (n=64) oraz inne powody u 40 chorych. W grupie leczonej warfaryną terapię przedwcześnie zakończyło 281 chorych głównie z powodu wystąpienia działań niepożądanych (n=129), nieprzestrzegania zaleceń lekarskich (n=34), utraty kontaktu z pacjentem (n=6), decyzji pacjenta o rezygnacji z uczestnictwa w badaniu (n=58) lub innych przyczyn (n=54).

Leczenie dabigatranem okazało się nie gorsze niż leczenie warfaryną – do nawrotu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej doszło u 26 z 1430 chorych w grupie leczonej dabigatranem (1,8%) oraz u 18 z 1426 chorych w grupie leczonej warfaryną (1,3%) (iloraz zagrożeń [HR] 1,44, 95% przedział ufności [PU] 0,78-2,64, p=0,01 w analizie typu non-inferiority). Duże krwawienia obserwowano z porównywalną częstością w obu grupach terapeutycznych (0,9 vs 1,8% w grupie warfaryny, HR 0,52, 95% PU 0,27-1,02, p=0,06), natomiast duże lub klinicznie istotne krwawienia obserwowano rzadziej w grupie leczonej dabigatranem (5,6 vs 10,2% w grupie warfaryny, HR 0,54, 95% PU 0,41-0,71, p <0,001). W grupie przyjmującej doustny antykoagulant stwierdzono rzadsze występowanie ostrych zespołów wieńcowych (0,9 vs 0,2% dla warfaryny, p=0,02).

Zdaniem autorów wyniki tej pracy potwierdzają porównywalną z warfaryną skuteczność dabigatranu w przedłużonej profilaktyce wtórnej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przy jednocześnie mniejszym ryzyku wystąpienia powikłań krwotocznych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dabigatran równie skuteczny jak warfaryna w przedłużonej wtórnej profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Przedstawiamy Państwu wyniki badania RE-MEDY oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo dabigatranu w przedłużonej profilaktyce wtórnej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Dabigatran skuteczniejszy od placebo w przedłużonej wtórnej profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

W New England Journal of Medicine autorzy badania RE-MEDY jednocześnie opublikowali wyniki swojej drugiej pracy o akronimie RE-SONATE.

Przedszpitalna fibrynoliza vs pierwotna PCI w STEMI

Leczeniem pierwszego rzutu w ostrym zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI) jest wykonanie możliwie najwcześniej pierwotnej angioplastyki wieńcowej (pPCI), [...]

Klopidogrel vs klopidogrel z kwasem acetylosalicylowym po zabiegu PCI u pacjentów przewlekle leczonych przeciwkrzepliwie

Potrójna terapia przeciwkrzepliwa wiąże się z istotnym ryzykiem wystąpienia powikłań krwotocznych. Autorzy pracy opublikowanej na łamach Lancet przedstawili wyniki wieloośrodkowego badania [...]

Badanie SORT OUT V: biodegradowalne vs polimerowe stenty uwalniające lek

Przyczynkiem do stworzenia biodegradowalnych stentów uwalniających lek trzeciej generacji (bDES) było dążenie do ograniczenia częstości występowania późnej zakrzepicy w stencie. Uważa [...]

Wewnątrznaczyniowe leczenie udaru mózgu

Kolejna interesująca praca opublikowana w New England Journal of Medicine przedstawia wyniki analizy porównującej korzyści z systemowego podania leku trombolitycznego i [...]

Zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego po zatrzymaniu krążenia, do którego doszło w domu

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną zgonów. Dane ze Stanów Zjednoczonych wskazują, że szanse przeżycia ma 10% chorych po przebytym [...]

„Wszystko, czego potrzebujesz, to przepływ”

Do większości przypadków zatrzymania krążenia dochodzi poza szpitalem (pozaszpitalne zatrzymanie krążenia [out-of hospital cardiac arrest, OHCA]). Wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej zalecają natychmiastowe [...]

Dieta śródziemnomorska skuteczna w prewencji pierwotnej chorób układu krążenia

Populacyjne badania obserwacyjne oraz badania w zakresie profilaktyki wtórnej wskazują na odwrotną zależność między przestrzeganiem diety śródziemnomorskiej a ryzykiem sercowo-naczyniowym. Autorzy [...]
Do góry