Od redakcji

Wstęp

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (9): 1

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Po okresie wakacyjnym, najczęściej wolnym od wydarzeń edukacyjnych, wracamy do normalnego rytmu aktywności zawodowej i szkoleniowej. Niebawem kolejny Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego we Wrocławiu oraz liczne kursy i warsztaty umożliwiające doskonalenie określonych umiejętności w zakresie kardiologii.

Kolejny wrześniowy numer Kardiologii po Dyplomie jest bardzo urozmaicony. Zawiera bowiem oprócz tradycyjnych działów, dział przypadków klinicznych, w którym znajdziemy prezentację niezwykle rzadkiego, ale pouczającego przypadku oraz quiz, który powinien zainteresować każdego czytelnika.

Rozpoczynamy artykułem prof. Jarosława Drożdża i prof. Ewy Jankowskiej zawierającym najświeższe informacje o wynikach randomizowanych prób klinicznych z zastosowaniem nowych preparatów oraz o nowych niefarmakologicznych metodach leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca.

O tym co nowego wnoszą nowe rekomendacje w postępowaniu w nadciśnieniu tętniczym przeczytamy w opracowaniu prof. Danuty Czarneckiej i wsp. z Collegium Medicum UJ w Krakowie. Zmiany w strategii postępowania, w stosunku do ostatnich rekomendacji z 2007 roku, uzupełnia wprowadzenie do terapii opornego nadciśnienia tętniczego zabiegu denerwacji tętnic nerkowych (IIb/C).

Z obrazem wczesnej repolaryzacji w EKG spotykamy się bardzo często, nierzadko u młodych osób uprawiających wyczynowo sport. Czy obraz ten stanowi czynnik ryzyka zgonu? Czy wdrażać jakieś postępowanie profilaktyczne? Co to jest zespół wczesnej repolaryzacji? O tym dowiemy się z artykułu prof. Beaty Średniawy i wsp. ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Kolejny artykuł autorów z Instytutu Kardiologii w Warszawie, dr Katarzyny Czerwińskiej-Jelonkiewicz oraz prof. Janiny Stępińskiej, porusza „stary” problem leczenia przeciwkrzepliwego u chorych ze sztuczną zastawką, ale w świetle aktualnych rekomendacji oraz najnowszych doniesień i nowych możliwości terapii. Szczególnie ważny jest temat postępowania po wszczepieniu bioprotezy w ujście aortalne oraz po zabiegu TAVI.

W dziale Kardiologia interdyscyplinarna autorzy z Kliniki Nefrologii ze Szczecina, Marcin Lisak i wsp., prezentują stratyfikację ryzyka i aktualne zasady postępowania w celu zapobieżenia pokontrastowej dysfunkcji nerek u chorych poddawanych badaniom kontrastowym. Ważne jest nie tylko odpowiednie przygotowanie chorego do zabiegu, ale też skontrolowanie u chorych większego ryzyka stężenia kreatyniny w surowicy 5-7 dni po badaniu.

W dziale Przypadki kliniczne dr hab. Andrzej Gackowski i wsp. z Krakowa i Legnicy prezentują znakomicie udokumentowany obrazowo przypadek, który niesie zarazem przykład zaplanowanej strategii diagnostycznej wraz z zaangażowaniem wielospecjalistycznego zespołu konsultacyjnego Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Wyrażam uznanie dla inicjatywy prof. Piotra Podolca stworzenia takiego Centrum, w ramach którego konsultowane są w czasie regularnych spotkań z udziałem ekspertów krajowych i z kilku ośrodków europejskich przypadki rzadkie, często wielodyscyplinarne, niemieszczące się w aktualnych rekomendacjach. Sam wielokrotnie uczestniczyłem w spotkaniach takiego wielodyscyplinarnego zespołu konsultacyjnego, który wykracza swoim zakresem poza ramy klasycznego heart teamu.

Drugi artykuł w tym dziale przedstawiony jest w formie quizu dla sprawdzenia znajomości aktualnych wytycznych na przykładzie 10 przypadków klinicznych. Autorem tego oryginalnego opracowania jest dr Wojciech Wróbel z I Oddziału Kardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu.

Dr hab. Krzysztof Szydło z I Kliniki Kardiologii z Katowic-Ochojca przyzwyczaił nas już do ciekawych i zagadkowych zapisów EKG. Tym razem rozwikłamy zagadkę: aberracja czy częstoskurcz komorowy?

Z kolei zagadki echo przedstawi prof. Mirosław Kowalski. Co rozpoznać i jak postąpić dalej?

Dr Załęska-Kocięcka i dr Góral wybrali dla nas artykuły o przezskórnych interwencjach (zamykanie uszka lewego przedsionka, zamykanie PFO), o apiksabanie w ostrej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej i dabigatranie w migotaniu przedsionków.

Zapraszam do czytania

Do góry