Redaktorzy działu: lek. Marta Załęska-Kocięcka Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa
lek. Piotr Góral Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa

Doniesienia ostatniego miesiąca

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (11): 61-65

Zaburzenia funkcji poznawczych po ablacji podłoża migotania przedsionków

Pooperacyjne zaburzenia funkcji poznawczych (postoperative cognitive dysfunctions, POCD) stanowią częste powikłanie operacji chirurgicznych. Dotychczasowe dane wskazują na ryzyko udaru mózgu lub przemijającego niedokrwienia mózgu wynoszące 0,5-1% wśród chorych poddanych ablacji migotania przedsionków(atrial fibrillation, AF). Oceniane w badaniu rezonansu magnetycznego tzw. nieme kliniczne udary niedokrwienne mogą dotyczyć 7-14% chorych poddanych ablacji AF.

Na łamach Journal of the American College of Cardiology przedstawiono wyniki badania oceniającego częstość występowania POCD u chorych poddanych przezskórnej ablacji prądem o częstotliwości radiowej podłoża migotania przedsionków. W badaniu uczestniczyło 150 chorych: 60 chorych poddanych ablacji podłoża napadowego AF (paroxysmal atrial fibrillation, PAF), 30 poddanych ablacji podłoża przetrwałego AF (persistent atrial fibrillation, PeAF), 30 poddanych ablacji podłoża częstoskurczu nadkomorowego (supraventricular tachycardia, SVT) oraz 30 dobranych chorych z AF oczekujących na ablację. Średni wiek badanych (ok. 55±10 lat) oraz punktacja w skali CHADS2 (0,7±0,8) były zbliżone w badanych grupach. Wszystkich chorych poddano 8 testom neuropsychologicznym przed procedurą oraz po 2 i 90 dniach po zabiegu. Chorzy z grupy kontrolnej również poddani zostali testom neuropsychologicznym w analogicznych oknach czasowych. POCD stwierdzono w drugim dniu po zabiegu u 28% chorych w grupie PAF, 27% chorych w grupie PeAF, 13% w grupie SVT oraz 0% w grupie kontrolnej (p=0,007). Po 90 dniach od zabiegu POCD utrzymywały się u 13% chorych w grupie PAF, 20% chorych w grupie PeAF, 3% w grupie SVT oraz 0% w grupie kontrolnej (p=0,03).

Przezcewnikowa ablacja podłoża migotania przedsionków związana jest z wysoką częstością występowania pozabiegowych zaburzeń funkcji poznawczych w obserwacji krótkoterminowej. Zaburzenia neurologiczne po ablacji AF dotyczą nie tylko jawnych klinicznie udarów mózgu, ale również bardziej dyskretnych zaburzeń neurologicznych, których wpływ na rokowanie odległe i rozwój otępienia jest obecnie nieznany.

J Am Coll Cardiol 2013; 62: 531-539

Otamiksaban w ostrym zespole wieńcowym bez uniesienia odcinka ST – wyniki badania TAO

W leczeniu chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST (non-ST-segment elevation acute coronary syndrome, NSTE-ACS) zaleca się leczenie antykoagulacyjne jako uzupełnienie terapii przeciwpłytkowej. Wybór leku przeciwkrzepliwego powinien zależeć zarówno od ryzyka niedokrwienia, jak i krwawienia oraz bezpieczeństwa danego leku.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Otamiksaban w ostrym zespole wieńcowym bez uniesienia odcinka ST – wyniki badania TAO

W leczeniu chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST (non-ST-segment elevation acute coronary syndrome, NSTE-ACS) zaleca się leczenie antykoagulacyjne [...]

Zaburzenia rytmu jako powikłania kardiowersji elektrycznej migotania przedsionków

Kardiowersja elektryczna jest bardzo skuteczna w przywracaniu rytmu zatokowego u chorych z napadem migotania przedsionków (atrial fibrillation, AF). Możliwymi powikłaniami, oprócz [...]

Czynniki ryzyka opóźnionego rozpoznawania zatorowości płucnej

Chorzy z ostrą zatorowością płucną (pulmonary embolism, PE) wielokrotnie zgłaszają nieswoiste objawy, co może utrudniać prawidłowe jej rozpoznanie.

Odwracanie działania warfaryny: osocze vs koncentrat czynników zespołu protrombiny

W przypadku istotnego krwawienia lub konieczności wykonania pilnego zabiegu inwazyjnego u chorych leczonych antagonistami witaminy K można zastosować świeżo mrożone osocze (fresh [...]

Ocena istotnych zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z wywiadem interwencji wieńcowej z implantacją stentu poddawanych operacjom z przyczyn innych niż sercowe

Kolejna interesująca praca pochodzi z ośrodków Veterans Affairs w Stanach Zjednoczonych. Autorzy pracy przyjrzeli się bliżej następstwom niekardiochirurgicznych operacji wśród pacjentów, [...]

Wpływ apiksabanu na ryzyko ponownych hospitalizacji – wyniki badania AVERROES

Na łamach European Heart Journal opublikowano wyniki analizy badania AVERROES oceniającej wpływ apiksabanu stosowanego w profilaktyce udaru mózgu u pacjentów z [...]

Odległe hartowanie poprawia rokowanie pacjentów poddawanych CABG

W październikowym numerze Lancet opublikowano wyniki pracy oceniającej bezpieczeństwo i wpływ na rokowanie odległego hartowania (remote preconditioning) u pacjentów poddawanych planowej [...]

Globalne odkształcenie podłużne lewej komory jako główny czynnik ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z migotaniem przedsionków

Migotanie przedsionków (AF) jest najczęstszą arytmią serca zarówno u pacjentów ze skurczową, jak i rozkurczową niewydolnością serca (heart failure, HF). Funkcja [...]

Witaminy z grupy B i stężenie homocysteiny a ryzyko chorób naczyniowo-mózgowych

Przedstawiamy Państwu wyniki metaanalizy oceniającej wpływ redukcji stężenia homocysteiny w wyniku suplementacji witamin z grupy B na ryzyko wystąpienia zdarzeń naczyniowo-mózgowych. [...]
Do góry