Doniesienia ostatniego miesiąca

Redaktorzy działu: lek. Marta Załęska-Kocięcka Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa lek. Piotr Góral Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa

Doniesienia

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (2): 73-76

Mechaniczna kompresja klatki piersiowej z jednoczesną defibrylacją vs standardowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) jest drugim ogniwem łańcucha przeżycia. Należy ją rozpocząć natychmiast po rozpoznaniu nagłego zatrzymania krążenia (NZK) i wezwaniu pomocy. Istotą RKO jest wykonywanie skutecznych ucisków klatki piersiowej, co zależy od umiejętności i siły wykonującego uciski, a także od możliwości technicznych (utrudnień związanych z transportem, brakiem miejsca do przyjęcia odpowiedniej pozycji). Problemy związane z tymi ograniczeniami potencjalnie mogą zostać rozwiązane dzięki urządzeniom do kompresji klatki piersiowej. W The Journal of the American Medical Association opublikowano pracę porównującą wyniki leczenia pacjentów po przebytym NZK resuscytowanych ręcznie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi lub mechanicznie przy użyciu systemu kompresji klatki piersiowej LUCAS (Physio-Control/JolifeAB) z jednoczesną defibrylacją.

Badanie przeprowadzono w latach 2008-2012 w 6 ośrodkach pogotowia ratunkowego w Szwecji, Holandii i Wielkiej Brytanii. Warunkiem włączenia było pozaszpitalne NZK. Wśród kryteriów wyłączenia znajdowały się wiek <18 lat, NZK związane z urazem, ciąża, brak możliwości prawidłowej instalacji urządzenia (za mała lub za duża masa pacjenta), wykonanie defibrylacji przed przybyciem zespołu ratunkowego, NZK w obecności zespołu ratunkowego ze spontanicznym powrotem krążenia (return of spontaneous circulation, ROSC) po natychmiastowej defibrylacji. U wszystkich chorych z rozpoznaniem NZK rozpoczynano ręczną RKO, która w grupie mechanicznej RKO trwała do momentu założenia systemu LUCAS. Następnie w grupie ręcznej RKO postępowano zgodnie z obowiązującymi wówczas wytycznymi z 2005 roku (2 minuty RKO, następnie ocena rytmu i defibrylacja w przypadku rytmów do defibrylacji), z kolei w grupie mechanicznej RKO defibrylację wykonywano u wszystkich po 90 sekundach mechanicznej kompresji bez analizy rytmu, następnie po 3 minutach oceniano rytm i kontynuowano uciski, wykonując jednocześnie defibrylację u pacjentów z VT/VF. Następnie powtarzano czynności do momentu ROSC lub stwierdzenia zgonu. Przyjętych do szpitala pacjentów z ROSC leczono hipotermią terapeutyczną (docelowa temperatura 32-34 stopni Celjusza przez 24 godziny). W ciągu pierwszych 48 godzin należało rozważyć koronarografię, a w przypadku wskazań wykonać pierwotną angioplastykę.

Do badania włączono 2589 chorych z pozaszpitalnym NZK (1300 w grupie mechanicznej RKO i 1289 w grupie ręcznej RKO). Charakterystyka demograficzna i kliniczna obu grup były porównywalne z wyjątkiem większej liczby defibrylacji i opóźnienia pierwsze...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Mechaniczna kompresja klatki piersiowej z jednoczesną defibrylacją vs standardowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) jest drugim ogniwem łańcucha przeżycia. Należy ją rozpocząć natychmiast po rozpoznaniu nagłego zatrzymania krążenia (NZK) i wezwaniu pomocy. [...]

Niewydolność serca u kobiet w ciąży z wywiadem chorób serca – wyniki rejestru

Ciążę można postrzegać w kategoriach fizjologicznej próby wysiłkowej, pozwalającej wykryć dotychczas nieme klinicznie choroby układu krążenia. W ciąży dochodzi do wzrostu [...]

Wpływ przedszpitalnej indukcji hipotermii na wyniki leczenia chorych z pozaszpitalnym NZK

Hipotermia terapeutyczna jest obiecującą metodą leczenia chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK). W wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących leczenia zawału serca [...]

Leczenie migotania przedsionków w Europie po opublikowaniu ostatnich wytycznych ESC – wyniki rejestru PREFER in AF

Po opublikowaniu w 2010 r. wytycznych European Society of Cardiology dotyczących postępowania u chorych z migotaniem przedsionków (atrial fibrillation, AF) w 7 krajach [...]

Denerwacja tętnic nerkowych – wyniki badania SYMPLICITY HTN-3

W ostatnich latach po zachęcających wynikach dotychczasowych badań do armamentarium terapeutycznego u chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym wprowadzono leczenie za pomocą [...]

Nowe doustne antykoagulanty a ryzyko krwawienia śródczaszkowego – wyniki metaanalizy

Nowe doustne antykoagulanty (novel oral anticoagulants, NOAC) stanowią alternatywę dla warfaryny u chorych z migotaniem przedsionków (atrial fibrillation, AF) i czynnikami [...]

Częstość powikłań po wszczepieniu urządzeń elektronicznych

Starzenie się populacji i rozszerzenie wskazań do implantacji urządzeń do resynchronizacji i kardiowerterów-defibrylatorów spowodowały zwiększenie częstości implantacji oraz powikłań związanych z [...]

Indeksowanie AVA względem BSA zwiększa częstość rozpoznań istotnej stenozy aortalnej

Ocena pola zastawki aortalnej jest kluczowym elementem oceny istotności stenozy aortalnej. Indeksowanie pola zastawki względem powierzchni ciała (BSA) pozwala uwzględnić indywidualne [...]

Komunikat dotyczący wysokiego ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych po przerwaniu terapii apiksabanem

Na koniec pragniemy Państwa poinformować o komunikacie zamieszczonym przez producenta apiksabanu, podkreślającym wysokie ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych, w tym udaru mózgu w [...]
Do góry