Doniesienia ostatniego miesiąca

Doniesienia

lek. Marta Załęska-Kocięcka, redaktorka działu
lek. Piotr Góral, redaktor działu

Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa

Digoksyna może zwiększać śmiertelność u pacjentów z migotaniem przedsionków leczonych przeciwkrzepliwie

Migotanie przedsionków (atrial fibrillation, AF) jest najczęstszą arytmią obarczoną ryzykiem wystąpienia udaru mózgu oraz zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Terapia migotania przedsionków jest złożona i obejmuje leczenie przeciwkrzepliwe oraz antyarytmiczne w celu kontroli rodzaju rytmu i/lub jego częstości. Wśród leków stosowanych w celu kontroli częstości rytmu digoksyna zgodnie z wytycznymi najczęściej przepisywana jest pacjentom z niewydolnością serca. Wyniki badań zarówno w tej grupie chorych, jak i w ogólnej populacji pacjentów z AF nie są jednak jednoznaczne. Przekonanie o korzyściach ze stosowania digoksyny oparte jest na wynikach przeprowadzonego niemal 20 lat temu badania o akronimie DIG, w którym wykazano, że terapia digoksyną w niewydolności serca zmniejsza liczbę ponownych hospitalizacji oraz objawy choroby.

Autorzy doniesienia opublikowanego na łamach International Journal of Cardiology przedstawili wyniki pracy oceniającej wpływ leczenia digoksyną u pacjentów z migotaniem przedsionków leczonych przeciwkrzepliwie. W ramach jendoośrodkowego badania obserwacją objęto 815 kolejno hospitalizowanych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków leczonych przeciwzakrzepowo doustnymi antagonistami witaminy K. Wszyscy chorzy otrzymywali leczenie przeciwkrzepliwe zgodnie z ryzykiem obliczonym w oparciu o skalę CHADS2, a następnie CHA2DS2-VASc. Z badania wykluczono chorych po implantacji sztucznej zastawki, z istotną wadą serca, istotnymi zaburzeniami funkcji poznawczych, przewlekłą chorobą infekcyjną, chorobą autoimmunologiczną, czynną chorobą nowotworową oraz pacjentów z elektrokardiograficznymi cechami przenaparstnicowania podczas kwalifikacji do badania.

Mediana czasu obserwacji wynosiła 33,2 miesiąca. Średni wiek chorych wynosił 73±8,5 roku, kobiety stanowiły 42,6%. Średnia punktacja w skali CHA2DS2-VASc wynosiła 3,5±1,5. W trakcie obserwacji chorzy pozostawali w zakresie terapeutycznych wartości wskaźnika INR (średni wskaźnik terapeutycznego INR [time in therapeutic range, TTR] wynosił 65,5±17,9%). Spośród badanych 171 (21%) przyjmowało digoksynę. Pacjenci stosujący digoksynę w porównaniu do pozostałych byli istotnie starsi, mieli wyższe ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych, niższą frakcję wyrzutową lewej komory i częstszy wywiad w kierunku niewydolności serca. Skuteczność antykoagulacji była porównywalna w obu grupach.

W okresie obserwacji stwierdzono 85 zgonów, w tym 47 z przyczyn sercowo-naczyniowych. Wśród chorych przyjmujących digoksynę doszło do 35 zgonów (20,6%). Śmiertelność całkowita w tej grupie chorych była istotnie wyższa niż u chorych nieprzyjmującyc...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Digoksyna może zwiększać śmiertelność u pacjentów z migotaniem przedsionków leczonych przeciwkrzepliwie

Migotanie przedsionków (atrial fibrillation, AF) jest najczęstszą arytmią obarczoną ryzykiem wystąpienia udaru mózgu oraz zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Terapia migotania przedsionków [...]

Obecność jednego dodatkowego czynnika ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych najniższego ryzyka nieleczonych przeciwkrzepliwie istotnie zwiększa ryzyko zgonu

Dużym wyzwaniem w codziennej praktyce jest leczenie pacjentów z migotaniem przedsionków (AF) niskiego ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych, tj. chorych, którzy według skali [...]

Bezpieczeństwo rywaroksabanu warunkach codziennej praktyki u chorych z AF

Wykazana w badaniu ROCKET-AF skuteczność i bezpieczeństwo rywaroksabanu u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków (non-valvular AF, NVAF) była podstawą rejestracji i [...]

Przestrzeganie stosowania dabigatranu u chorych z migotaniem przedsionków w Stanach Zjednoczonych

W przeciwieństwie do antagonistów witaminy K leczenie dabigatranem nie wymaga rutynowego monitorowania laboratoryjnego efektu przeciwkrzepliwego. W rutynowej praktyce ocena stosowania się [...]

Przestrzeganie stosowania dabigatranu w pierwszym roku terapii u chorych z migotaniem przedsionków w Danii

Brak konieczności monitorowania laboratoryjnego doustnych antykoagulantów niebędących antagonistami witaminy K (non-vitamin K antagonist oral anticoagulants, NOAC) może być źródłem nieadekwatnego przestrzegania [...]

Wysokoczuła troponina pozwala wykluczyć zawał już w ciągu godziny

Na łamach Canadian Medical Association Journal opublikowano wyniki pracy zespołu pod kierownictwem Tobiasa Reichlina, który zaproponował zastosowanie godzinnego algorytmu rozpoznania lub [...]

Wpływa alirokumabu na zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL i liczby zdarzeń sercowo-naczyniowych – wyniki badania ODYSSEY LONG TERM

Konwertaza białkowa subtylizyna/keksyna typu 9 (PCSK9) zwiększa degradację receptora LDL, zmniejszając tym samym szybkość usuwania cholesterolu LDL (LDL-C). Alirokumab to ludzkie przeciwciało [...]

Wpływa ewolokumabu na redukcję stężenia cholesterolu LDL i liczby zdarzeń sercowo-naczyniowych – wyniki badania OSLER

Ewolokumab to ludzkie przeciwciało monoklonalne przeciwko PCSK9 (konwertaza białkowa subtylizyna/keksyna typu 9) o wykazanej w badaniach krótkoterminowych skuteczności w redukowaniu stężenia [...]

Wareniklina stosowana podczas rzucania palenia nie zwiększa skłonności samobójczych, ale może zaburzać sen

Wareniklina jest często stosowanym lekiem wspomagającym rzucenie palenia tytoniu, którego skuteczność wykazano w klinicznych badaniach kontrolowanych. Od momentu wejścia leku na [...]

Czy 33°C są lepsze od 36°C w leczeniu chorych po NZK?

Na łamach Journal of the American Medical Association Neurology opublikowano wyniki pracy oceniającej jakość życia oraz funkcje poznawcze pacjentów po nagłym [...]
Do góry