Kardioseksuologia – czy jest w ogóle o czym dyskutować?

lek. Marcin Wełnicki
dr n. med. Jowita Szeligowska
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: lek. Marcin Wełnicki, III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Solec 93, 00-382 Warszawa; e-mail: welnicki.marcin@gmail.com

Kardioseksuologia zyskuje coraz większą popularność wśród lekarzy. Kolejne badania naukowe dostarczają dowodów na to, że patologie układu krążenia i zaburzenia funkcji seksualnych mają wspólny mianownik. Związek pomiędzy tego typu zaburzeniami a chorobami układu krążenia oraz ich leczeniem jest dobrze udokumentowany w przypadku mężczyzn, natomiast w przypadku kobiet – wciąż dyskusyjny.

Wprowadzenie

Kardioseksuologia to interdyscyplinarna dziedzina medycyny, budząca coraz większe zainteresowanie lekarzy różnych specjalizacji. Najprościej mówiąc, kardioseksuologia zajmuje się badaniem związku pomiędzy chorobami układu krążenia i stosowaniem leków kardiologicznych a jakością życia seksualnego pacjentów. Dostarcza również wiedzy na temat zagrożenia, jakie może stanowić aktywność seksualna dla chorych obciążonych kardiologicznie.

Aktywność seksualna to istotna składowa wpływająca na jakość życia wielu pacjentów. Jednocześnie choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów w skali świata. W ostatnich latach kolejne badania naukowe dostarczają dowodów na to, że patologie układu krążenia i zaburzenia funkcji seksualnych mają wspólny mianownik. Najwięcej badań poświęcono zaburzeniom erekcji (ED – erection dysfunction) u mężczyzn, znacznie mniej wiadomo o związku między chorobami układu krążenia a jakością życia seksualnego kobiet. Warto jednak pamiętać, że zaburzenia funkcji seksualnych u jednego z partnerów niemal zawsze skutkują pogorszeniem jakości relacji w związku, nie tylko w sferze seksualnej. W niniejszym artykule przedstawiono zarys problemów, jakimi zajmuje się kardioseksuologia.

Zaburzenia erekcji – objaw czy powikłanie?

Rozważania dotyczące powiązań między ED, czyli niemożnością uzyskania i utrzymania wzwodu w stopniu, który pozwalałby na odbycie satysfakcjonującego stosunku, a chorobami układu krążenia wpisują się w klasyczny schemat: co było pierwsze – kura czy jajko? Mechanizm wzwodu jest złożony, zależny m.in. od aktywności kory mózgowej oraz układu przywspółczulnego rdzenia kręgowego, impulsacji włókien nieadrenergicznych i niecholinergicznych (NANC – non-adrenergic, non-cholinergic), napięcia mięśni gładkich ciał jamistych prącia i miejscowej modyfikacji przepływu krwi. Ostatecznie jednak kluczowym dla efektywnego wzwodu neurotransmiterem jest tlenek azotu.1 Ten sam, którego brak świadczy o dysfunkcji komórek śródbłonka i stanowi jeden z podstawowych patomechanizmów chorób układu krążenia.

Badania z ostatnich lat potwierdzają ten związek. Wyniki Cologne Male Survey, w którym oceniano częstość występowania ED u blisko 4,5 tys. pacjentów, wskazują na trzy główne czynniki ryzyka tej dysfunkcji.2 Podstawowy to naturalnie wiek – wykazano...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leki kardiologiczne a ED

We wspomnianym dokumencie sygnowanym przez EAU leki hipotensyjne figurują jako jedne z najczęściej powodujących ED,7 przy czym nie każdy lek hipotensyjny [...]

Zasady bezpiecznej farmakoterapii ED u pacjentów kardiologicznych

EAU zaleca, aby przed rozpoczęciem leczenia ED u każdego mężczyzny ocenić całkowite ryzyko sercowo-naczyniowe.7,8 Pacjenci z mniej niż trzema klasycznymi czynnikami [...]

Aktywność seksualna kobiet a czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego

Zaburzenia aktywności seksualnej kobiet oraz związek tych zaburzeń z chorobami układu krążenia to wciąż zagadnienia trudne, wymagające dalszych badań. Według różnych [...]

Wytyczne dotyczące aktywności seksualnej u pacjentów z chorobami układu krążenia

Postępowanie terapeutyczne u pacjentów z chorobami układu krążenia, w tym chorych po zawale mięśnia sercowego, po pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG – coronary [...]

Podsumowanie

Kardioseksuologia rozumiana tak, jak zaproponowano we wprowadzeniu do niniejszego artykułu, nie jest sztuczną czy teoretyczną dziedziną wiedzy medycznej. Istnieją naukowe dowody [...]
Do góry