Nieodwracalna elektroporacja jako technika ablacji podłoża migotania przedsionków

dr hab. n. med. Andrzej Głowniak
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński

Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Andrzej Głowniak

Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin; e-mail:andrzej.glowniak@gmail.com

  • Zabiegi ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca z wykorzystaniem stosowanych obecnie technik termalnych mimo wzrastającej skuteczności niosą ze sobą ryzyko powikłań związane z brakiem selektywności tkankowej stosowanych źródeł energii
  • W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań nad wykorzystaniem zjawiska nieodwracalnej elektroporacji w celu wybiórczej likwidacji podłoża migotania przedsionków

Migotanie przedsionków (AF – atrial fibrillation) jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń rytmu serca. Częstość jego występowania wzrasta z wiekiem i wynosi >10% w populacji pacjentów po 80 roku życia. W wyniku starzenia się społeczeństw w ciągu minionych 5 dekad liczba osób z migotaniem przedsionków na kontynencie europejskim zwiększyła się dwukrotnie. Szacuje się, że obecnie arytmia ta występuje u ponad 6 milionów Europejczyków1,2. Występowanie migotania przedsionków jest dodatkowym istotnym obciążeniem dla układu sercowo-naczyniowego, jego obecność – poza zwiększonym ryzykiem rozwoju niewydolności krążenia – zwiększa 2-krotnie ryzyko zgonu oraz 5-krotnie ryzyko wystąpienia udaru ośrodkowego układu nerwowego3-5.

Najskuteczniejszą metodą leczenia AF o ugruntowanej od lat pozycji jest zabieg ablacji podłoża arytmii, polegający (niezależnie od stosowanej techniki) na uzyskaniu pełnej elektrycznej izolacji żył płucnych6. Wynika to z wiodącej roli ektopowych ognisk arytmogennych zlokalizowanych w żyłach płucnych w inicjacji oraz podtrzymaniu migotania przedsionków7. Najczęściej stosowane dotychczas w zabiegach ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca źródła energii to prąd o częstotliwości radiowej (RFA – radiofrequency current ablation) oraz energia kriotermalna – w przypadku ablacji AF dostarczana za pomocą cewnika balonowego (CBA – cryoballoon ablation). Skuteczność zabiegów ablacji z wykorzystaniem obu metod w zapobieganiu nawrotom arytmii jest porównywalna i w większości dużych randomizowanych badań klinicznych wynosi 60-80% po roku od wykonanego zabiegu8,9.

Obie powyższe metody, a także pozostałe, rzadziej stosowane, takie jak ablacja laserowa10 czy zogniskowana wiązka ultradźwięków, wykorzystują efekt podniesienia (lub obniżenia w przypadku krioablacji) temperatury tkanek w celu uzyskania trwałego, ...

Zniszczenie komórek mięśnia sercowego w wyniku nekrozy jest sytuacją niekorzystną, w odróżnieniu od naturalnego mechanizmu śmierci komórki, jakim jest apoptoza. Nekroza tkanek zwiększa ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych i – w przypadku uszkodze...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nieodwracalna elektroporacja

Metoda, która potencjalnie może ograniczyć tę niekorzystną współzależność między skutecznością i bezpieczeństwem zabiegu, polega na wykorzystaniu zjawiska nieodwracalnej elektroporacji (IRE – [...]

Wstępne doświadczenia na zwierzętach

Wyniki opublikowanych dotychczas badań nad ablacją z wykorzystaniem IRE w modelach zwierzęcych wskazują jednoznacznie na skuteczność i bezpieczeństwo tej formy energii. [...]

Pierwsze wyniki zabiegów ablacji z wykorzystaniem IRE u ludzi

Dotychczas opublikowano wyniki dwóch badań dokumentujących zabiegi ablacji przy użyciu techniki nieodwracalnej elektroporacji u ludzi, oba wykonane przez ten sam zespół [...]

Podsumowanie

Nieodwracalna elektroporacja jako pierwsza nietermalna metoda zabiegu ablacji niesie ze sobą wiele korzyści w porównaniu z technikami klasycznymi i są to: [...]

Do góry