Przypadek kliniczny

Powikłany zawał u 30-letniej pacjentki

lek. Michał Susuł
dr n. med. Beata Bobrowska
dr n. med. Renata Rajtar-Salwa
prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek

II Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Renata Rajtar-Salwa

II Oddział Kliniczny Kardiologii

oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

e-mail: rrajtar@su.krakow.pl

  • W artykule omówiono przypadek młodej chorej z zawałem serca, który pokazuje, do jak dramatycznych powikłań może doprowadzić nierozpoznana wcześnie i nieleczona hipercholesterolemia rodzinna


Trzydziestoletnia niepaląca pacjentka z prawidłową masą ciała (BMI 19,48), do tej pory nielecząca się przewlekle, została przyjęta na II Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w trybie pilnym z rozpoznaniem zawału mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI – non-ST elevation myocardial infarction). Przebieg ostrego zespołu wieńcowego powikłany był przedszpitalnym zatrzymaniem krążenia w mechanizmie migotania komór. Rodzina pacjentki, obecna podczas zatrzymania krążenia, rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową, a następnie po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego wykonano defibrylację, uzyskując powrót rytmu zatokowego.

W chwili przyjęcia do pracowni hemodynamiki chora była w stanie ogólnym bardzo ciężkim, nieprzytomna, zaintubowana, niewydolna krążeniowo, wspomagana dożylnym wlewem amin presyjnych. W trybie natychmiastowym wykonano koronarografię, stwierdzając niedrożną w ujściu gałąź okalającą, krytycznie zwężoną gałąź międzykomorową przednią lewej tętnicy wieńcowej oraz recesywną prawą tętnicę wieńcową (ryc. 1 i 2).

Jednocześnie wykonano skuteczny zabieg przezskórnej angioplastyki gałęzi okalającej (udrożnienie) i międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej z implantacją trzech stentów pokrywanych lekiem antymitotycznym typu DES (ryc. 3).

Po zabiegu chora w dalszym ciągu pozostawała w pełnoobjawowym wstrząsie kardiogennym, z anurią, z podłączonym dożylnym wlewem maksymalnych dawek amin presyjnych (dobutamina, noradrenalina, adrenalina). Przyłóżkowe zdjęcie RTG klatki piersiowej wyk...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Od ponad 50 lat choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią najczęstszą przyczynę zgonów w Polsce1. Mimo że udział zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia [...]

Hipercholesterolemia rodzinna

Hipercholesterolemia rodzinna (FH – familial hypercholesterolemia) jest chorobą genetyczną dziedziczoną w sposób autosomalny dominujący. Jest to najczęstsza choroba monogenowa związana z [...]

Podsumowanie

Omówiony przypadek młodej chorej z zawałem serca pokazuje, do jak dramatycznych powikłań może doprowadzić nierozpoznana wcześnie i nieleczona hipercholesterolemia rodzinna. FH [...]

Do góry