Powikłania kardiologiczne marskości wątroby

dr hab. n. med. Renata Główczyńska
lek. Anna Wancerz
lek. Aleksandra Bodys
lek. Maciej Kusztal

I Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Renata Główczyńska

I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa

e-mail: renata.glowczynska@wum.edu.pl

  • Pacjenci z marskością wątroby wymagają szerokiej diagnostyki kardiologicznej wraz z dokładną oceną stanu układu krążenia
  • Szczegółowa diagnostyka kardiologiczna umożliwia wcześniejsze wykrycie patologicznych zmian w układzie sercowo-naczyniowym, wdrożenie adekwatnej terapii i wcześniejszą kwalifikację bardziej obciążonych pacjentów do procedury przeszczepienia wątroby


Marskość wątroby, niezależnie od etiologii, wiąże się ze złym rokowaniem długoterminowym. Stopień zaawansowania marskości wątroby nie jest jedyną determinantą wystąpienia groźnych dla życia powikłań. Doniesienia naukowe z ostatnich lat dowodzą, że nieprawidłowości hemodynamiczne w układzie sercowo-naczyniowym występujące wtórnie do nasilenia marskości i nadciśnienia wrotnego przyczyniają się do powstawania zaburzeń dotyczących wielu narządów, prowadząc do rozwoju upośledzenia czynności nerek określanego jako zespół wątrobowo-nerkowy, encefalopatii oraz gastro- i enteropatii1. Wśród powikłań kardiologicznych marskości wątroby należy wymienić przede wszystkim kardiomiopatię alkoholową, kardiomiopatię wątrobową, zespół wątrobowo-płucny, nadciśnienie wrotno-płucne.

Patofizjologia zmian w układzie krążenia u osób ze schyłkową chorobą wątroby

Mechanizmy patofizjologiczne leżące u podstaw zmian zachodzących w układzie krążenia u pacjentów ze schyłkową chorobą wątroby są złożone i nie w pełni zrozumiane. Również określenie czasu ich wystąpienia w przebiegu choroby jest trudne.

Jednymi z najczęściej występujących zaburzeń w przebiegu marskości wątroby są aktywacja układu renina-angiotensyna-aldosteron oraz wzrost napięcia układu współczulnego2, spowodowane postępującą wazodylatacją i spadkiem efektywnej objętości krwi krążącej. Głównym czynnikiem wyzwalającym nadreaktywność układu sympatycznego jest upośledzenie odruchu z baroreceptorów za sprawą zmniejszonego ciśnienia tętniczego krwi. Wzrost napięcia układu współczulnego i towarzysząca temu zwiększona ekspozycja kardiomiocytów na noradrenalinę mogą przyczyniać się do uszkodzenia miokardium, desensytyzacji i ograniczania funkcji (down-regulation) receptorów β-adrenergicznych3.

Kolejnymi ważnymi elementami są zaburzenia w budowie błon komórkowych, które mogą być spowodowane wzrostem stężenia cholesterolu w osoczu i obniżeniem osoczowego stężenia acylotransferazy lecytynowo-cholesterolowej (LCAT – lecithin cholesterol acyltransferase). Zmiany te mogą zakłócać aktywację wielu błonowych receptorów i kanałów kardiomiocytów: receptorów ß-adrenergicznych i kanałów wapniowych, pompy sodowo-potasowej, wymienników Na+/Ca2+, ATP-azy Ca2+. Zaburzenia w komórkowych prądach jonowych, szczególnie wapniowym i potasowym, mogą pełnić istotną funkcję w indukowaniu zaburzeń elektrycznej funkcji serca4.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Patofizjologia zmian w układzie krążenia u osób ze schyłkową chorobą wątroby

Mechanizmy patofizjologiczne leżące u podstaw zmian zachodzących w układzie krążenia u pacjentów ze schyłkową chorobą wątroby są złożone i nie w [...]

Kardiomiopatia alkoholowa

Kardiomiopatia alkoholowa (ACM – alcoholic cardiomyopathy) zaliczana jest do kardiomiopatii rozstrzeniowych o znanej etiologii. O ile umiarkowane spożycie alkoholu, czyli do [...]

Kardiomiopatia wątrobowa

Kardiomiopatia wątrobowa jest terminem określającym dysfunkcję mięśnia sercowego występującą u pacjentów z marskością wątroby. Jednostka ta definiowana jest jako obecność dysfunkcji [...]

Zespół wątrobowo-płucny

Zespół wątrobowo-płucny (HPS – hepatopulmonary syndrome) jest częstym powikłaniem marskości wątroby, który istotnie wpływa na jakość życia i pogarsza rokowanie. Charakteryzuje [...]

Nadciśnienie wrotno-płucne

Tętnicze nadciśnienie płucne związane z nadciśnieniem wrotnym (nadciśnienie wrotno-płucne; PoPH – portopulmonary hypertension) to postać nadciśnienia płucnego, które rozwija się u [...]

Problemy sercowo-naczyniowe u pacjentów z NAFLD i NASH

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD – non-alcoholic fatty liver disease) to nadmierne gromadzenie tłuszczu w wątrobie (stwierdzenie stłuszczenia w >5% hepatocytów [...]

Wyzwania kwalifikacji do przeszczepienia wątroby

Operacje przeszczepienia wątroby (ORTx – orthotopic liver transplantation) klasyfikowane są przez ESC jako operacje największego ryzyka sercowo-naczyniowego, co oznacza >5% ryzyko [...]

Podsumowanie

Marskość wątroby mimo pierwotnego zajęcia jednego narządu w znaczny sposób upośledza także funkcjonowanie innych układów, niosąc ze sobą często poważne powikłania, [...]

Do góry