Migotanie przedsionków – kiedy rozpocząć diagnostykę i u kogo wdrożyć leczenie

dr hab. n. med. Wiktoria Wojciechowska
dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka
prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka

I Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Wiktoria Wojciechowska

I Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej

oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum

Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

e-mail: wiktoria.wojciechowska@uj.edu.pl

  • Migotanie przedsionków 5-krotnie zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu i jest rozpoznawane aż u 20-30% pacjentów po przebytym epizodzie niedokrwiennym mózgu
  • Każdy chory z pierwszym w życiu udokumentowanym migotaniem przedsionków wymaga przeprowadzenia diagnostyki w celu ustalenia przyczyny arytmii i zaplanowania strategii postępowania

Migotanie przedsionków (AF – atrial fibrillation) jest najczęściej spotykaną arytmią serca, a jej rozpowszechnienie wzrasta z wiekiem. Jeśli AF dotyczy około 4% osób >60 roku życia, to odsetek ten wzrasta do 8% wśród osób po 80 roku życia. U około 25% osób po 40 roku życia pojawi się w przyszłości AF1. Migotanie przedsionków znacznie częściej pojawia się u mężczyzn niż u kobiet, a pierwszy epizod migotania występuje o dekadę później u kobiet.

W 10-15% przypadków AF występuje bez innych dodatkowych chorób układu krążenia, jednak najczęściej arytmia jest rozpoznawana u pacjentów ze stanami takimi jak: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba wieńcowa, wady zastawkowe, otyłość, cukrzyca, przewlekła obturacyjna choroba płuc czy przewlekła choroba nerek (CKD – chronic kidney disease)2. Do występowania arytmii mogą predysponować również: zespół bezdechu podczas snu, choroby tarczycy, nadmierne spożywanie alkoholu czy nałóg palenia tytoniu oraz intensywny wysiłek fizyczny.

Szeroki zakres stanów chorobowych i czynników ryzyka wystąpienia migotania przedsionków wskazuje na konieczność uwzględniania tej arytmii nadkomorowej w postępowaniu diagnostycznym z uwagi na brzemienne w skutki powikłania, do których AF może prowadzić. Migotanie przedsionków jest arytmią podstępną, którą pacjenci nie zawsze odczuwają. W najnowszym ogólnopolskim badaniu epidemiologicznym Non-invasive Monitoring for Early Detection of Atrial Fibrillation (NOMED-AF), którym objęto ponad 3000 osób <65 roku życia, częstość występowania migotania przedsionków okazała się bardzo wysoka – około 23%. W tej grupie aż 41% zupełnie nie odczuwało arytmii. Było to badanie, w którym zastosowano nowatorską metodę monitorowania zapisu elektrokardiograficznego.

Skutkiem patofizjologicznych i patomorfologicznych zmian w mięśniu sercowym w przebiegu migotania przedsionków jest powstanie materiału zatorowego, głównie w uszku lewego przedsionka, czego konsekwencją jest zatorowość obwodowa z jej najgroźniejszą postacią, jaką jest udar niedokrwienny mózgu. Migotanie przedsionków 5-krotnie zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu i jest rozpoznawane aż u 20-30% pacjentów po przebytym epizodzie niedokrwiennym mózgu. Należy jednak podkreślić, że ryzyko udaru nie wynika wyłącznie z migotania przedsionków per se, wzrasta ono bowiem znacząco przy współistnieniu innych chorób sercowo-naczyniowych i z wiekiem.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Typy migotania przedsionków

Migotanie to szybki (>350/min) rytm przedsionków, któremu w większości przypadków towarzyszy niemiarowa akcja komór. Arytmia może być niema klinicznie bądź powodować [...]

Diagnostyka migotania przedsionków

Aby rozpoznać migotanie przedsionków, należy udokumentować arytmię w zapisie elektrokardiograficznym, przy czym epizod migotania można uznać za diagnostyczny, jeśli trwa co [...]

Przesiewowe metody wykrywania migotania przedsionków

Podstawowymi narzędziami w diagnostyce przesiewowej migotania przedsionków pozostają badanie fizykalne i zapis elektrokardiograficzny, dlatego u osób po 65 roku życia, u [...]

Stwierdzone po raz pierwszy migotanie przedsionków – wstępne postępowanie diagnostyczne

Stwierdzone po raz pierwszy migotanie przedsionków, niezależnie czy jest arytmią objawową, czy niemą, nie powinno pozostać bez atencji lekarza, konieczne są [...]

Ustalenie postępowania terapeutycznego

W celu usprawnienia zintegrowanej opieki nad pacjentem z migotaniem przedsionków zaleca się proste definiowanie celów leczenia wg schematu ABC (A – [...]

A. Leczenie przeciwzakrzepowe

Antykoagulacja jest składową terapii migotania przedsionków, która wpływa na rokowanie, nie modyfikując arytmii per se. Ponieważ jej korzystne skutki nie są [...]

B. Ograniczenie objawów migotania przedsionków

Nasilenie objawów klinicznych (ocenione w skali EHRA) związanych z migotaniem przedsionków jest często główną determinantą dalszego postępowania terapeutycznego. Nierzadko zwolnienie akcji [...]

Doraźne przywracanie rytmu

Napad migotania przedsionków powodujący niestabilność hemodynamiczną jest wskazaniem do pilnej kardiowersji elektrycznej. W pozostałych scenariuszach klinicznych decyzja o sposobie przywrócenia rytmu [...]

Strategia „pill in the pocket”

Objawowe, rzadko występujące napady migotania przedsionków u pacjentów bez strukturalnej choroby serca mogą być przerywane samodzielnie przez chorego przez przyjęcie propafenonu [...]

Przewlekła terapia antyarytmiczna

Decyzja o strategii postępowania u pacjenta z AF jest każdorazowo podejmowana na podstawie aktualnej sytuacji klinicznej i w razie konieczności może [...]

C. Leczenie chorób współistniejących

Skuteczność zarówno farmakoterapii, jak i ablacji w długotrwałej kontroli rytmu zatokowego w dużej mierzy zależy od leczenia chorób współistniejących. Znacznie trudniej [...]

Podsumowanie

Migotanie przedsionków jest najczęstszą arytmią nadkomorową, która stanowi nie tylko przyczynę często uciążliwych objawów, ale i jeden z głównych powodów udarów [...]

Do góry