Koronarografia

Pacjent z chorobą wielonaczyniową po kolejnym nawrocie ostrego zespołu wieńcowego leczony angioplastyką

prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś

II Klinika Kardiologii i Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś

II Klinika Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych,

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie

ul. Jakubowskiego 2, 30-668 Kraków

e-mail: mbbartus@cyfronet.pl

stanislaw.bartus@uj.edu.pl

  • W artykule przedstawiono przypadek 72-letniego pacjenta z chorobą wielonaczyniową po kilku interwencjach kardiochirurgicznych wykonanych z powodu przebycia przez niego zawałów serca z kolejnym nawrotem ostrego zespołu wieńcowego mimo optymalnego leczenia

Opis przypadku

Pacjent w wieku 72 lat z nadciśnieniem tętniczym, hipercholesterolemią i chorobą niedokrwienną serca został przyjęty do szpitala z powodu zawału serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI – non-ST elevation myocardial infarction). Mężczyzna był wcześniej wielokrotnie hospitalizowany. Był poddawany zabiegom przezskórnych interwencji wieńcowych (PCI – percutaneous coronary intervention) w zakresie gałęzi międzykomorowej przedniej i okalającej (LAD i Cx) w styczniu 2016 r. z powodu NSTEMI. Później, w lutym 2016 r. przebył ponownie NSTEMI i zabieg angioplastyki wieńcowej w zakresie gałęzi marginalnej drugiej (Mg II). W styczniu 2019 r. ponownie był hospitalizowany z powodu NSTEMI, wówczas wykonano PCI gałęzi marginalnej trzeciej (Mg III).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Ten 72-letni pacjent z pewnością należał do grupy bardzo dużego ryzyka. Mimo odpowiedniej farmakoterapii dochodziło u niego kilkakrotnie do zdarzeń niedokrwiennych [...]

Do góry