Stan przedegzaminacyjny

Algorytm standardowy u pacjentów z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST

dr n. med.Michał Kowara1,2
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski1

1I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

I Katedra i Klinika Kardiologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa

e-mail: marcin.grabowski@wum.edu.pl

  • Postępowanie u pacjentów z NSTEMI – na podstawie aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2020 roku
  • Rozpoznanie choroby i leczenie obejmujące farmakoterapię oraz procedury inwazyjne

Zawał serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI – non-ST-elevation myocardial infarction) jest chorobą kardiologiczną o istotnym znaczeniu w ujęciu populacyjnym i stanowi częstą przyczynę hospitalizacji na oddziałach kardiologicznych. Szacuje się, że ok. 10% wszystkich konsultacji na szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) i izbach przyjęć dotyczy chorych z objawami sugestywnymi dla ostrego zespołu wieńcowego (ból w klatce piersiowej), choć u większości pacjentów z tej grupy rozpoznanie OZW nie zostaje ostatecznie potwierdzone (badanie na grupie ok. 34 000 chorych konsultowanych na SOR szpitala Charité w ciągu roku)1. Analiza prospektywnego kohortowego badania APACE (Advantageous Predictors of Acute Coronary Syndromes Evaluation Study) wykonanego w 9 ośrodkach z 3 krajów (Szwajcaria, Włochy, Hiszpania) na populacji n = 2795 osób wykazała z kolei, że spośród wszystkich pacjentów przyjmowanych na SOR z powodu bólu w klatce piersiowej trwającego mniej niż 12 godz. 18% ma ostatecznie postawione rozpoznanie NSTEMI (15% kobiet i 19% mężczyzn)2. W celu optymalizacji postępowania z chorymi i osiągnięcia jak najlepszych rezultatów terapeutycznych rozpoznawanie i leczenie NSTEMI powinno przebiegać wg ściśle określonych reguł i algorytmów. W Polsce najbardziej adekwatnym zbiorem takich reguł są wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC – European Society of Cardiology; najnowsze z 2019 r.)3. Trzeba podkreślić, że większość zaleceń u pacjentów z NSTEMI, szczególnie zaś te dotyczące farmakoterapii, można ekstrapolować na wszystkich pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (a więc również na chorych z niestabilną dławicą piersiową).

Standardowy algorytm postępowania w zarysie

Standardowy algorytm postępowania, zilustrowany na rycinie 1, zawiera rozpoznanie choroby oraz postępowanie terapeutyczne – zarówno farmakoterapię, jak i postępowanie w ramach strategii inwazyjnej.

Rozpoznawanie NSTEMI

Pierwszym elementem postępowania po potwierdzeniu stabilności funkcji życiowych pozostaje rozpoznanie zawału serca bez uniesienia odcinka ST – tu kluczowe są 2 procedury:

  • standardowe badanie elektrokardiograficzne, wykonane w ciągu 10 min od pojawienia się na SOR
  • badanie biochemiczne – ocena stężenia troponiny sercowej wg określonych algorytmów.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Standardowy algorytm postępowania w zarysie

Standardowy algorytm postępowania, zilustrowany na rycinie 1, zawiera rozpoznanie choroby oraz postępowanie terapeutyczne – zarówno farmakoterapię, jak i postępowanie w ramach [...]

Podsumowanie

W powyższych podrozdziałach został przedstawiony algorytm postępowania u chorego z NSTEMI, obejmujący kluczowe elementy – diagnostykę, farmakoterapię przeciwzakrzepową, strategię inwazyjną oraz [...]

Do góry