Temat numeru

Jak postępować w zwężeniu pnia lewej tętnicy wieńcowej?

dr n. med. Maciej Mitrosz
dr n. med. Grzegorz Hirnle

dr n. med. Adrian Stankiewicz

prof. dr hab. n. med. Tomasz Hirnle

Klinika Kardiochirurgii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Adres do korespondencji:

dr n. med. Maciej Mitrosz

Klinika Kardiochirurgii

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24A

15-276 Białystok

e-mail: kardiochirurgia@umb.edu.pl

  • Dobór optymalnej metody leczenia: rewaskularyzacja przezskórna (PCI) czy pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG)?
  • Przegląd najważniejszych badań dotyczących wyników stosowania obu metod
  • Analiza złożoności anatomicznej zwężenia oraz stanu klinicznego chorego jako podstawa przy wyborze sposobu leczenia


Choroba pnia lewej tętnicy wieńcowej jest definiowana jako ≥50% zmniejszenie średnicy naczynia w badaniu angiograficznym1. Rozpoznaje się ją u 5-8% pacjentów poddawanych koronarografii2. Badania autopsyjne wykazały, że istotnemu zwężeniu pnia w 100% przypadków towarzyszy zwężenie gałęzi przedniej zstępującej, w 95% zwężenie prawej tętnicy wieńcowej, a w 85% zwężenie gałęzi okalającej lub choroba trójnaczyniowa3.

Pień lewej tętnicy wieńcowej zapewnia ukrwienie 75% mięśnia lewej komory4. Z tego powodu jego zwężenie w znaczący sposób wpływa na rokowanie. Wykazano, że w przypadku 50-70% redukcji światła naczynia 3-letnie przeżycie wynosi 66% i spada do 41% przy zwężeniu ≥70%5. Ta zależność pokazuje, jak ważna rokowniczo jest właściwa ocena stopnia zwężenia. Wskazanie do rewaskularyzacji stanowi 50% zwężenie naczynia z udokumentowanym niedokrwieniem lub wykazaniem istotności zwężenia w badaniu czynnościowym – gdy zwężenie przekracza 90%, dodatkowe badania nie są wymagane6.

Mimo że 1/3 zmian w obrębie pnia lewej tętnicy ulega reklasyfikacji po wykonaniu badania cząstkowej rezerwy przepływu (FFR – fractional flow reserve)7, a rozbieżność w ocenie tego samego zwężenia przez różnych badaczy wynosi 50%8, koronarografia pozostaje złotym standardem w diagnostyce choroby wieńcowej.

Zasadniczym sposobem leczenia istotnego zwężenia pnia jest pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG – coronary artery bypass grafting) lub przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych (PCI – percutaneous coronary intervention). Istotny wpływ na wybór metody leczenia i rokowanie mają złożoność anatomiczna zmian miażdżycowych i stan kliniczny pacjenta. Wyniki leczenia przezskórnego są wyraźnie gorsze w przypadku zmian zlokalizowanych w dystalnej części pnia. Zwężenia takie stanowią aż 80% przypadków9.

Metody leczenia

Badania porównujące leczenie zachowawcze i chirurgiczne choroby wieńcowej przeprowadzono na przełomie lat 70. i 80. XX w.10 Wykazano w nich przewagę rewaskularyzacji chirurgicznej, przy czym największe korzyści z leczenia operacyjnego odnieśli pacjenci z ciężkimi postaciami choroby, tj. zwężeniem pnia, chorobą trójnaczyniową oraz z towarzyszącą dysfunkcją lewej komory. Pomimo upływu lat obserwacje te są wciąż aktualne. Odzwierciedlają to wytyczne zarówno europejskich, jak i amerykańskich towarzystw naukowych, w których najwyższą klasę zaleceń dla rewaskularyzacji mają choroba pnia, choroba wielonaczyniowa oraz zwężenie gałęzi przedniej zstępującej6,11.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Leczenie zwężenia głównego pnia lewej tętnicy wieńcowej wymaga szczególnej rozwagi ze względu na złe wyniki postępowania zachowawczego. W związku z istotnym [...]

Do góry