Infekcyjne zapalenie wsierdzia – nadal bardzo poważne zagrożenie

lek. Małgorzata Misztal-Ogonowska
dr n. med. Maciej Grabowski
prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

Klinika Wad Zastawkowych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Adres do korespondencji:

lek. Małgorzata Misztal-Ogonowska

Klinika Wad Zastawkowych Serca

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego

– Państwowy Instytut Badawczy

ul. Alpejska 42

04-628 Warszawa

e-mail: mmisztal@ikard.pl

  • Kryteria rozpoznania infekcyjnego zapalenia wsierdzia
  • Leczenie farmakologiczne i kardiochirurgiczne
  • Perspektywy terapeutyczne i zasady profilaktyki


Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) jest chorobą, w której proces infekcyjny obejmuje endokardium, najczęściej zastawkowe, ale może dotyczyć również dużych naczyń klatki piersiowej, nieprawidłowych połączeń naczyniowych, materiałów i urządzeń wszczepialnych. Pomimo ponadstuletniej historii rozwoju i prób bliższego poznania tej jednostki chorobowej problem jest nadal aktualny, a nawet nabiera większego znaczenia. W ostatnich dziesięcioleciach częstość występowania IZW stopniowo wzrasta. Mimo postępów w diagnostyce, leczeniu antybakteryjnym i rozwoju technik kardiochirurgicznych wciąż musimy się mierzyć z dużą śmiertelnością pacjentów. W dalszym ciągu znaczna część rozpoznań jest ustalana zbyt późno. Chorzy są początkowo leczeni kolejnymi cyklami antybiotykoterapii, bez postawienia właściwej diagnozy, co zamazuje obraz choroby, utrudnia dalszą diagnostykę i prowadzi do rozprzestrzeniania się procesu zapalnego oraz nieuniknionej destrukcji zastawek.

Epidemiologia

Według danych epidemiologicznych częstość występowania IZW w populacji ogólnej sięga nawet 15 przypadków/100 000 ludności rocznie (USA)1. Obserwuje się różnice w zapadalności w zależności od kraju, np. w Szwecji (1997-2007) 7,7/100 0002, w Niemczech (2005-2014) średnio 11,6/100 000 ludności3. W Polsce brakuje aktualnych danych. W Narodowym Instytucie Kardiologii trwają prace nad uruchomieniem Ogólnopolskiego Rejestru IZW, który pozwoli dokładnie oszacować częstość choroby oraz ocenić wyniki jej leczenia.

Mężczyźni chorują na IZW częściej niż kobiety i stanowią blisko 2/3 pacjentów4-6. Wzrasta również częstość występowania tej choroby w populacji osób w podeszłym wieku. W tej grupie IZW przebiega z mniej nasilonymi objawami klinicznymi, co skutkuje opóźnieniem rozpoznania, a zatem większą liczbą powikłań i wyższą śmiertelnością7. Śmiertelność ogólna jest cały czas wysoka i wynosi ok. 25%6.

Profil pacjentów z rozpoznaniem IZW uległ zmianom w ostatnich latach. Wiąże się to z modyfikacją czynników ryzyka, a szczególnie z wprowadzeniem nowych, inwazyjnych metod terapeutycznych. Szacuje się, że kontakt z ochroną zdrowia może być czynnikiem ryzyka rozwoju IZW w 25-32,96% przypadków5,8. W ostatnich dekadach obserwuje się znaczny wzrost liczby wykonywanych procedur inwazyjnych, w tym operacji kardiochirurgicznych oraz wszczepiania urządzeń do elektroterapii serca. Częstość IZW związanego z protezą zastawkową również wzrasta i wynosi aktualnie ok. 30% ogółu zdiagnozowanych przypadków8.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czynniki etiologiczne

W związku ze zmianą profilu pacjentów z IZW zmienia się również profil mikrobiologiczny tej choroby. Bakterie Gram(+) – gronkowce, paciorkowce, enterokoki [...]

Kryteria rozpoznania

Diagnostyka i rozpoznanie IZW opierają się na kryteriach zaproponowanych przez zespół z Duke University, które zostały opracowane w 1994 r. i [...]

Diagnostyka mikrobiologiczna

Pobranie posiewów krwi odgrywa kluczową rolę w procesie diagnostycznym IZW, a ich wynik rzutuje na wybór odpowiedniej strategii postępowania, w tym [...]

Diagnostyka obrazowa

Echokardiografia, zarówno TTE, jak i TEE, pozostaje złotym standardem w diagnostyce IZW. TTE jest badaniem pierwszego wyboru, które należy wykonać najszybciej, [...]

Metody leczenia

Empiryczna antybiotykoterapia powinna zostać włączona po zabezpieczeniu próbek krwi na posiew. Jeżeli stan pacjenta jest stabilny, można rozważyć rozpoczęcie leczenia po [...]

Profilaktyka

Koncepcja zastosowania antybiotyków w prewencji IZW ma już ponad pół wieku (odkąd w amerykańskich wytycznych z 1955 r. zalecono stosowanie penicyliny [...]

Podsumowanie

IZW stanowi wyzwanie dla współczesnej medycyny. Należy pamiętać o nim w diagnostyce różnicowej stanów zapalnych, przewlekłych gorączek, w przypadku wystąpienia powikłań [...]

Do góry